12.諸史 之明清


蒞中國,兼戎狄,九十年,國祚廢。 lì zhōng guó , jiān róng dí , jiǔ shí nián , guó zuò fèi 。

太祖興,國大明,號洪武,都金陵。 tài zǔ xìng , guó dà míng , hào hóng wǔ , dū jīn líng 。

迨成祖,遷燕京,十七世,至崇禎。 dài chéng zǔ , qiān yān jīng , shí qī shì , zhì chóng zhēn 。

權閹肆,寇如林,至李闖,神器焚。 quán yān sì , kòu rú lín , zhì lǐ chuǎng , shén qì fén 。

清太祖,膺景命,靖四方,克大定。 qīng tài zǔ , yīng jǐng mìng , jìng sì fāng , kè dà dìng 。

results matching ""

    No results matching ""