15.有為者


蘇老泉,二十七,始發奮,讀書籍。 sū lǎo quán , èr shí qī , shǐ fā fèn , dú shū jí 。

彼既老,猶悔遲,爾小生,宜早思。 bǐ jì lǎo , yóu huǐ chí , ěr xiǎo shēng , yí zǎo sī 。

若梁灝,八十二,對大廷,魁多士。 ruò liáng hào , bā shí èr , duì dà tíng , kuí duō shì 。

彼既成,眾稱異,爾小生,宜立誌。 bǐ jì chéng , zhòng chēng yì , ěr xiǎo shēng , yí lì zhì 。

瑩八歲,能詠詩,泌七歲,能賦碁。 yíng bā suì , néng yǒng shī , mì qī suì , néng fù qí 。

彼穎悟,人稱奇,爾幼學,當效之。 bǐ yǐng wù , rén chēng qí , ěr yòu xué , dāng xiào zhī 。

蔡文姬,能辨琴,謝道韞,能詠吟。 cài wén jī , néng biàn qín , xiè dào yùn , néng yǒng yín 。

彼女子,且聰敏,爾男子,當自警。 bǐ nǚ zǐ , qiě cōng mǐn , ěr nán zǐ , dāng zì jǐng 。

唐劉晏,方七歲,舉神童,作正字。 táng liú yàn , fāng qī suì , jǔ shén tóng , zuò zhèng zì 。

彼雖幼,身已仕,爾幼學,勉而致。 bǐ suī yòu , shēn yǐ shì , ěr yòu xué , miǎn ér zhì 。

有為者,亦若是。 yǒu wèi zhě , yì ruò shì 。

results matching ""

    No results matching ""