07.某文 之经子


詩書易,禮春秋,號六經,當講求。 shī shū yì , lǐ chūn qiū , hào liù jīng , dāng jiǎng qiú 。

有連山,有歸藏,有周易,三易祥。 yǒu lián shān , yǒu guī cáng , yǒu zhōu yì , sān yì xiáng 。

有典謨,有訓誥,有誓命,書之奧。 yǒu diǎn mó , yǒu xùn gào , yǒu shì mìng , shū zhī ào 。

我周公,作周禮,著六官,存治體。 wǒ zhōu gōng , zuò zhōu lǐ , zhe liù guān , cún zhì tǐ 。

大小戴,註禮記,述聖言,禮樂備。 dà xiǎo dài , zhù lǐ jì , shù shèng yán , lǐ lè bèi 。

曰國風,曰雅頌,號四詩,當諷詠。 yuē guó fēng , yuē yǎ sòng , hào sì shī , dāng fěng yǒng 。

詩既亡,春秋作,寓褒貶,別善惡。 shī jì wáng , chūn qiū zuò , yù bāo biǎn , bié shàn è 。

三傳者,有公羊,有左氏,有谷梁。 sān chuán zhě , yǒu gōng yáng , yǒu zuǒ shì , yǒu gǔ liáng 。

經既明,方讀子,撮其要,記其事。 jīng jì míng , fāng dú zi , cuō qí yào , jì qí shì 。

五子者,有荀揚,文中子,及老莊。 wǔ zǐ zhě , yǒu xún yáng , wén zhōng zǐ , jí lǎo zhuāng 。

results matching ""

    No results matching ""