08.諸史 之上古


經子通,讀諸史,考世系,知終始。 jīng zi tōng , dú zhū shǐ , kǎo shì xì , zhī zhōng shǐ 。

自羲農,至黃帝,號三皇,居上世。 zì xī nóng , zhì huáng dì , hào sān huáng , jū shàng shì 。

唐有虞,號二帝,相揖遜,稱盛世。 táng yǒu yú , hào èr dì , xiāng yī xùn , chēng shèng shì 。

夏有禹,商有湯,周文武,稱三王。 xià yǒu yǔ , shāng yǒu tāng , zhōu wén wǔ , chēng sān wáng 。

夏傳子,家天下,四百載,遷夏社。 xià chuán zi , jiā tiān xià , sì bǎi zài , qiān xià shè 。

湯伐夏,國號商,六百載,至紂亡。 tāng fá xià , guó hào shāng , liù bǎi zài , zhì zhòu wáng 。

results matching ""

    No results matching ""