花木植物非一,故有萬卉之名; zhí wù fēi yī , gù yǒu wàn huì zhī míng ;
谷種甚多,故有百穀之號。 gǔ zhǒng shén duō , gù yǒu bǎi gǔ zhī hào 。
如茨如樑,謂禾稼之蕃; rú cí rú liáng , wèi hé jià zhī fān ;
惟夭惟喬,謂草木之茂。 wéi yāo wéi qiáo , wèi cǎo mù zhī mào 。
蓮乃花中君子,海棠花內神仙。 lián nǎi huā zhōng jūn zǐ , hǎi táng huā nèi shén xiān 。
國色天香,乃牡丹之富貴; guó sè tiān xiāng , nǎi mǔ dān zhī fù guì ;
冰肌玉骨,乃梅萼之清奇。 bīng jī yù gǔ , nǎi méi è zhī qīng qí 。

蘭爲王者之香,菊同隱逸之士。 lán wèi wáng zhě zhī xiāng , jú tóng yǐn yì zhī shì 。
竹稱君子,鬆號大夫。 zhú chēng jūn zǐ , sōng hào dài fū 。
萱草可忘憂,屈軼能指佞。 xuān cǎo kě wàng yōu , qū yì néng zhǐ nìng 。
篔簹,竹之別號; yún dāng , zhú zhī bié hào ;
木樨,桂之別名。 mù xī , guì zhī bié míng 。
明日黃花,過時之物; míng rì huáng huā , guò shí zhī wù ;
歲寒松柏,有節之稱。 suì hán sōng bǎi , yǒu jié zhī chēng 。
樗櫟乃無用之散材,楩楠勝大用之良木。 chū lì nǎi wú yòng zhī sàn cái , pián nán shèng dà yòng zhī liáng mù 。

玉版,筍之異號; yù bǎn , sǔn zhī yì hào ;
蹲鴟,芋之別名。 dūn chī , yù zhī bié míng 。
瓜田李下,事避嫌疑; guā tián lǐ xià , shì bì xián yí ;
秋菊春桃,時來尚早。 qiū jú chūn táo , shí lái shàng zǎo 。
南枝先,北枝後,庾嶺之梅; nán zhī xiān , běi zhī hòu , yǔ lǐng zhī méi ;
朔而生,望而落,堯階蓂莢。 shuò ér shēng , wàng ér luò , yáo jiē míng jiá 。
苾蒭背陰向陽,比僧人之有德; bì chú bèi yīn xiàng yáng , bǐ sēng rén zhī yǒu dé ;
木槿朝開暮落,比榮華之不長。 mù jǐn cháo kāi mù luò , bǐ róng huá zhī bù zhǎng 。
芒刺在背,言恐懼不安; máng cì zài bèi , yán kǒng jù bù ān ;
薰蕕異氣,猶賢否有別。 xūn yóu yì qì , yóu xián fǒu yǒu bié 。

桃李不言,下自成蹊; táo lǐ bù yán , xià zì chéng qī ;
道旁苦李,爲人所棄。 dào páng kǔ lǐ , wèi rén suǒ qì 。
老人娶少婦,曰枯楊生稊; lǎo rén qǔ shǎo fù , yuē kū yáng shēng tí ;
國家進多賢,曰拔茅連茹。 guó jiā jìn duō xián , yuē bá máo lián rú 。
蒲柳之姿,未秋先槁; pú liǔ zhī zī , wèi qiū xiān gǎo ;
薑桂之性,愈老愈辛。 jiāng guì zhī xìng , yù lǎo yù xīn 。
王者之兵,勢如破竹; wáng zhě zhī bīng , shì rú pò zhú ;
七雄之國,地若瓜分。 qī xióng zhī guó , dì ruò guā fēn 。
苻堅望陣,疑草木皆是晉兵; fú jiān wàng zhèn , yí cǎo mù jiē shì jìn bīng ;
索靖知亡,嘆銅駝會在荊棘。 suǒ jìng zhī wáng , tàn tóng tuó huì zài jīng jí 。

王祜知子必貴,手植三槐; wáng hù zhī zi bì guì , shǒu zhí sān huái ;
竇鈞五子齊榮,人稱五桂。 dòu jūn wǔ zǐ qí róng , rén chēng wǔ guì 。
鉏麑觸槐,不忍賊民之主; chú ní chù huái , bù rěn zéi mín zhī zhǔ ;
越王嘗蓼,必欲復吳之仇。 yuè wáng cháng liǎo , bì yù fù wú zhī chóu 。
修母畫荻以教子,誰不稱賢; xiū mǔ huà dí yǐ jiào zǐ , shuí bù chēng xián ;
廉頗負荊以請罪,善能悔過。 lián pō fù jīng yǐ qǐng zuì , shàn néng huǐ guò 。
彌子瑕常恃寵,將餘桃以啖君; mí zi xiá cháng shì chǒng , jiāng yú táo yǐ dàn jūn ;
秦商鞅欲行令,使徙木以立信。 qín shāng yāng yù xíng lìng , shǐ xǐ mù yǐ lì xìn 。

王戎賣李鑽核,不勝鄙吝; wáng róng mài lǐ zuān hé , bù shèng bǐ lìn ;
成王剪桐封弟,因無戲言。 chéng wáng jiǎn tóng fēng dì , yīn wú xì yán 。
齊景公以二桃殺三士,楊再思謂蓮花似六郎。 qí jǐng gōng yǐ èr táo shā sān shì , yáng zài sī wèi lián huā shì liù láng 。
倒啖蔗,漸入佳境; dào dàn zhè , jiàn rù jiā jìng ;
蒸哀梨,大失本真。 zhēng āi lí , dà shī běn zhēn 。
煮豆燃萁,比兄殘弟; zhǔ dòu rán qí , bǐ xiōng cán dì ;
砍竹遮筍,棄舊憐新。 kǎn zhú zhē sǔn , qì jiù lián xīn 。
元素致江陵之柑,吳剛伐月中之桂。 yuán sù zhì jiāng líng zhī gān , wú gāng fá yuè zhōng zhī guì 。

捐資濟貧,當效堯夫之助麥; juān zī jì pín , dāng xiào yáo fū zhī zhù mài ;
以物申敬,聊效野人之獻芹。 yǐ wù shēn jìng , liáo xiào yě rén zhī xiàn qín 。
冒雨剪韭,郭林宗款友情殷; mào yǔ jiǎn jiǔ , guō lín zōng kuǎn yǒu qíng yīn ;
踏雪尋梅,孟浩然自娛興雅。 tà xuě xún méi , mèng hào rán zì yú xìng yǎ 。
商太戊能修德,詳桑自死; shāng tài wù néng xiū dé , xiáng sāng zì sǐ ;
寇萊公有深仁,枯竹復生。 kòu lái gōng yǒu shēn rén , kū zhú fù shēng 。
王母蟠桃,三千年開花,三千年結子,故人藉以祝壽誕; wáng mǔ pán táo , sān qiān nián kāi huā , sān qiān nián jié zi , gù rén jiè yǐ zhù shòu dàn ;
上古大椿,八千歲爲春,八千歲爲秋,故人託以比嚴君。 shàng gǔ dà chūn , bā qiān suì wèi chūn , bā qiān suì wèi qiū , gù rén tuō yǐ bǐ yán jūn 。

去稂莠,正以植嘉禾; qù láng yǒu , zhèng yǐ zhí jiā hé ;
沃枝葉,不如培根本。 wò zhī yè , bù rú péi gēn běn 。
世路之蓁蕪當剔,人心之茅塞須開。 shì lù zhī zhēn wú dāng tī , rén xīn zhī máo sāi xū kāi 。

results matching ""

    No results matching ""