鳥獸麟爲毛蟲之長,虎乃獸中之王。 lín wèi máo chóng zhī zhǎng , hǔ nǎi shòu zhōng zhī wáng 。
麟鳳龜龍,謂之四靈; lín fèng guī lóng , wèi zhī sì líng ;
犬豕與雞,謂之三物。 quǎn shǐ yǔ jī , wèi zhī sān wù 。
騄駬驊騮,良馬之號; lù ěr huá liú , liáng mǎ zhī hào ;
太牢大武,乃牛之稱。 tài láo dà wǔ , nǎi niú zhī chēng 。
羊曰柔毛,又曰長髯主簿; yáng yuē róu máo , yòu yuē zhǎng rán zhǔ bù ;
豕名剛鬣,又曰烏喙將軍。 shǐ míng gāng liè , yòu yuē wū huì jiāng jūn 。
鵝名舒雁,鴨號家鳧。 é míng shū yàn , yā hào jiā fú 。

雞有五德,故稱之爲德禽; jī yǒu wǔ dé , gù chēng zhī wèi dé qín ;
雁性隨陽,因名之曰陽鳥。 yàn xìng suí yáng , yīn míng zhī yuē yáng niǎo 。
家狸、烏圓,乃貓之譽; jiā lí 、 wū yuán , nǎi māo zhī yù ;
韓盧楚獷,皆犬之名。 hán lú chǔ guǎng , jiē quǎn zhī míng 。
麒麟騶虞,皆好仁之獸; qí lín zōu yú , jiē hǎo rén zhī shòu ;
螟螣蟊賊,皆害苗之蟲。 míng tè máo zéi , jiē hài miáo zhī chóng 。
無腸公子,螃蟹之名; wú cháng gōng zǐ , páng xiè zhī míng ;
綠衣使者,鸚鵡之號。 lǜ yī shǐ zhě , yīng wǔ zhī hào 。
狐假虎威,謂借勢而爲惡; hú jiǎ hǔ wēi , wèi jiè shì ér wèi è ;
養虎貽患,謂留禍之在身。 yǎng hǔ yí huàn , wèi liú huò zhī zài shēn 。

猶豫多疑,喻人之不決; yóu yù duō yí , yù rén zhī bù jué ;
狼狽相倚,比人之顛連。 láng bèi xiāng yǐ , bǐ rén zhī diān lián 。
勝負未分,不知鹿死誰手; shèng fù wèi fēn , bù zhī lù sǐ shuí shǒu ;
基業易主,正如燕入他家。 jī yè yì zhǔ , zhèng rú yàn rù tā jiā 。
雁到南方,先至爲主,後至爲賓; yàn dào nán fāng , xiān zhì wèi zhǔ , hòu zhì wèi bīn ;
雉名陳寶,得雄則王,得雌則霸。 zhì míng chén bǎo , dé xióng zé wáng , dé cí zé bà 。
刻鵠類鶩,爲學初成; kè hú lèi wù , wèi xué chū chéng ;
畫虎類犬,弄巧成拙。 huà hǔ lèi quǎn , nòng qiǎo chéng zhuō 。

美惡不稱,謂之狗尾續貂; měi è bù chēng , wèi zhī gǒu wěi xù diāo ;
貪圖不足,謂之蛇欲吞象。 tān tú bù zú , wèi zhī shé yù tūn xiàng 。
禍去禍又至,曰前門拒虎,後門進狼; huò qù huò yòu zhì , yuē qián mén jù hǔ , hòu mén jìn láng ;
除兇不畏兇,曰不入虎穴,焉得虎子。 chú xiōng bù wèi xiōng , yuē bù rù hǔ xué , yān dé hǔ zǐ 。
鄙衆趨利,曰羣蟻附羶; bǐ zhòng qū lì , yuē qún yǐ fù shān ;
謙己愛兒,曰老牛舐犢。 qiān jǐ ài ér , yuē lǎo niú shì dú 。
無中生有,曰畫蛇添足; wú zhōng shēng yǒu , yuē huà shé tiān zú ;
進退兩難,曰羝羊觸藩。 jìn tuì liǎng nán , yuē dī yáng chù fān 。
杯中蛇影,自起猜疑; bēi zhōng shé yǐng , zì qǐ cāi yí ;
塞翁失馬,難分禍福。 sài wēng shī mǎ , nán fēn huò fú 。

龍駒鳳雛,晉閔鴻誇吳中陸士龍之異; lóng jū fèng chú , jìn mǐn hóng kuā wú zhōng lù shì lóng zhī yì ;
伏龍鳳雛,司馬徽稱孔明龐士元之奇。 fú lóng fèng chú , sī mǎ huī chēng kǒng míng páng shì yuán zhī qí 。
呂后斷戚夫人手足,號曰人彘; lǚ hòu duàn qī fū rén shǒu zú , hào yuē rén zhì ;
胡人醃契丹王屍骸,謂之帝羓。 hú rén yān qì dān wáng shī hái , wèi zhī dì bā 。
人之狠惡,同於檮杌; rén zhī hěn è , tóng yú táo wù ;
人之兇暴,類於窮奇。 rén zhī xiōng bào , lèi yú qióng qí 。

王猛見桓溫,捫蝨而談當世之務; wáng měng jiàn huán wēn , mén shī ér tán dāng shì zhī wù ;
甯戚遇齊桓,扣角而取卿相之榮。 níng qī yù qí huán , kòu jiǎo ér qǔ qīng xiàng zhī róng 。
楚王軾怒蛙,以昆蟲之敢死; chǔ wáng shì nù wā , yǐ kūn chóng zhī gǎn sǐ ;
丙吉問牛喘,恐陰陽之失時。 bǐng jí wèn niú chuǎn , kǒng yīn yáng zhī shī shí 。
以十人而制千虎,比言事之難勝; yǐ shí rén ér zhì qiān hǔ , bǐ yán shì zhī nán shèng ;
走韓盧而搏蹇兔,喻言敵之易摧。 zǒu hán lú ér bó jiǎn tù , yù yán dí zhī yì cuī 。
兄弟如鶺鴒之相親,夫婦如鸞鳳之配偶。 xiōng dì rú jí líng zhī xiāng qīn , fū fù rú luán fèng zhī pèi ǒu 。

有勢莫能爲,曰雖鞭之長,不及馬腹; yǒu shì mò néng wèi , yuē suī biān zhī zhǎng , bù jí mǎ fù ;
制小不用大,曰割雞之小,焉用牛刀。 zhì xiǎo bù yòng dà , yuē gē jī zhī xiǎo , yān yòng niú dāo 。
鳥食母者曰梟,獸食父者曰獍。 niǎo shí mǔ zhě yuē xiāo , shòu shí fù zhě yuē jìng 。
苛政猛於虎,壯士氣如虹。 kē zhèng měng yú hǔ , zhuàng shì qì rú hóng 。
腰纏十萬貫,騎鶴上揚州,謂仙人而兼富貴; yāo chán shí wàn guàn , qí hè shàng yáng zhōu , wèi xiān rén ér jiān fù guì ;
盲人騎瞎馬,夜半臨深池,是險語之逼人聞。 máng rén qí xiā mǎ , yè bàn lín shēn chí , shì xiǎn yǔ zhī bī rén wén 。
黔驢之技,技止此耳; qián lǘ zhī jì , jì zhǐ cǐ ěr ;
鼯鼠之技,技亦窮乎。 wú shǔ zhī jì , jì yì qióng hū 。

強兼併者曰鯨吞,爲小賊者曰狗盜。 qiáng jiān bìng zhě yuē jīng tūn , wèi xiǎo zéi zhě yuē gǒu dào 。
養惡人如養虎,當飽其肉,不飽則噬; yǎng è rén rú yǎng hǔ , dāng bǎo qí ròu , bù bǎo zé shì ;
養惡人如養鷹,飢之則附,飽之則颺。 yǎng è rén rú yǎng yīng , jī zhī zé fù , bǎo zhī zé yáng 。
隨珠彈雀,謂得少而失多; suí zhū dàn què , wèi dé shǎo ér shī duō ;
投鼠忌器,恐因甲而害乙。 tóu shǔ jì qì , kǒng yīn jiǎ ér hài yǐ 。
事多曰蝟集,利小曰蠅頭。 shì duō yuē wèi jí , lì xiǎo yuē yíng tóu 。
心惑似狐疑,人喜如雀躍。 xīn huò shì hú yí , rén xǐ rú què yuè 。

愛屋及烏,謂因此而惜彼; ài wū jí wū , wèi yīn cǐ ér xī bǐ ;
輕雞愛鶩,謂舍此而圖他。 qīng jī ài wù , wèi shě cǐ ér tú tā 。
唆惡爲非,曰教猱升木; suō è wèi fēi , yuē jiāo náo shēng mù ;
受恩不報,曰得魚忘筌。 shòu ēn bù bào , yuē dé yú wàng quán 。
倚勢害人,真似城狐社鼠; yǐ shì hài rén , zhēn sì chéng hú shè shǔ ;
空存無用,何殊陶犬瓦雞。 kōng cún wú yòng , hé shū táo quǎn wǎ jī 。
勢弱難敵,謂之螳臂當轍; shì ruò nán dí , wèi zhī táng bì dāng zhé ;
人生易死,乃曰蜉蝣在世。 rén shēng yì sǐ , nǎi yuē fú yóu zài shì 。
小難制大,如越雞難伏鵠卵; xiǎo nán zhì dà , rú yuè jī nán fú hú luǎn ;
賤反輕貴,似學鷽鳩反笑大鵬。 jiàn fǎn qīng guì , shì xué xué jiū fǎn xiào dà péng 。

小人不知君子之心,曰燕雀焉知鴻鵠志; xiǎo rén bù zhī jūn zǐ zhī xīn , yuē yàn què yān zhī hóng hú zhì ;
君子不受小人之侮,曰虎豹豈受犬羊欺。 jūn zǐ bù shòu xiǎo rén zhī wǔ , yuē hǔ bào qǐ shòu quǎn yáng qī 。
跖犬吠堯,吠非其主; zhí quǎn fèi yáo , fèi fēi qí zhǔ ;
鳩居鵲巢,安享其成。 jiū jū què cháo , ān xiǎng qí chéng 。
緣木求魚,極言難得; yuán mù qiú yú , jí yán nán dé ;
按圖索驥,甚言失真。 àn tú suǒ jì , shén yán shī zhēn 。
惡人借勢,曰如虎負嵎; è rén jiè shì , yuē rú hǔ fù yú ;
窮人無歸,曰如魚失水。 qióng rén wú guī , yuē rú yú shī shuǐ 。
九尾狐,譏陳彭年素性諂而又奸; jiǔ wěi hú , jī chén péng nián sù xìng chǎn ér yòu jiān ;
獨眼龍,誇李克用一目眇而有勇。 dú yǎn lóng , kuā lǐ kè yòng yī mù miǎo ér yǒu yǒng 。

指鹿爲馬,秦趙高之欺主; zhǐ lù wèi mǎ , qín zhào gāo zhī qī zhǔ ;
叱石成羊,黃初平之得仙。 chì shí chéng yáng , huáng chū píng zhī dé xiān 。
卞莊勇能擒兩虎,高駢一矢貫雙鵰。 biàn zhuāng yǒng néng qín liǎng hǔ , gāo pián yī shǐ guàn shuāng diāo 。
司馬懿畏蜀如虎,諸葛亮輔漢如龍。 sī mǎ yì wèi shǔ rú hǔ , zhū gé liàng fǔ hàn rú lóng 。
鷦鷯巢林,不過一枝; jiāo liáo cháo lín , bù guò yī zhī ;
鼴鼠飲河,不過滿腹。 yǎn shǔ yǐn hé , bù guò mǎn fù 。

人棄甚易,曰孤雛腐鼠; rén qì shén yì , yuē gū chú fǔ shǔ ;
文名共抑,曰起鳳騰蛟。 wén míng gòng yì , yuē qǐ fèng téng jiāo 。
爲公乎,爲私乎,惠帝問蝦蟆; wèi gōng hū , wèi sī hū , huì dì wèn xiā má ;
欲左左,欲右右,湯德及禽獸。 yù zuǒ zuǒ , yù yòu yòu , tāng dé jí qín shòu 。
魚遊於釜中,雖生不久; yú yóu yú fǔ zhōng , suī shēng bù jiǔ ;
燕巢於幕上,棲身不安。 yàn cháo yú mù shàng , qī shēn bù ān 。
妄自稱奇,謂之遼東豕; wàng zì chēng qí , wèi zhī liáo dōng shǐ ;
其見甚小,譬如井底蛙。 qí jiàn shén xiǎo , pì rú jǐng dǐ wā 。
父惡子賢,謂是犁牛之子; fù è zi xián , wèi shì lí niú zhī zǐ ;
父謙子拙,謂是豚犬之兒。 fù qiān zi zhuō , wèi shì tún quǎn zhī ér 。

出人羣而獨異,如鶴立雞羣; chū rén qún ér dú yì , rú hè lì jī qún ;
非配偶以相從,如雉求牡匹。 fēi pèi ǒu yǐ xiāng cóng , rú zhì qiú mǔ pǐ 。
天上石麟,誇小兒之邁衆; tiān shàng shí lín , kuā xiǎo ér zhī mài zhòng ;
人中騏驥,比君子之超凡。 rén zhōng qí jì , bǐ jūn zǐ zhī chāo fán 。
怡堂燕雀,不知後災; yí táng yàn què , bù zhī hòu zāi ;
翁裏醯雞,安有廣見。 wēng lǐ xī jī , ān yǒu guǎng jiàn 。
馬牛襟裾,罵人不識禮儀; mǎ niú jīn jū , mà rén bù shí lǐ yí ;
沐猴而冠,笑人見不恢宏。 mù hóu ér guàn , xiào rén jiàn bù huī hóng 。
羊質虎皮,譏其有文無實; yáng zhì hǔ pí , jī qí yǒu wén wú shí ;
守株待兔,言其守拙無能。 shǒu zhū dài tù , yán qí shǒu zhuō wú néng 。

惡人如虎生翼,勢必擇人而食; è rén rú hǔ shēng yì , shì bì zé rén ér shí ;
志士如鷹在籠,自是凌霄有志。 zhì shì rú yīng zài lóng , zì shì líng xiāo yǒu zhì 。
鮒魚困涸轍,難待西江水,比人之甚窘; fù yú kùn hé zhé , nán dài xī jiāng shuǐ , bǐ rén zhī shén jiǒng ;
蛟龍得雲雨,終非池中物,比人大有爲。 jiāo lóng dé yún yǔ , zhōng fēi chí zhōng wù , bǐ rén dà yǒu wèi 。
執牛耳,謂人主盟; zhí niú ěr , wèi rén zhǔ méng ;
附驥尾,望人引帶。 fù jì wěi , wàng rén yǐn dài 。
鴻雁哀鳴,比小民之失所; hóng yàn āi míng , bǐ xiǎo mín zhī shī suǒ ;
狡兔三窟,誚貪人之巧營。 jiǎo tù sān kū , qiào tān rén zhī qiǎo yíng 。
風馬牛勢不相及,常山蛇首尾相應。 fēng mǎ niú shì bù xiāng jí , cháng shān shé shǒu wěi xiāng yīng 。

百足之蟲,死而不僵,以其扶之者衆; bǎi zú zhī chóng , sǐ ér bù jiāng , yǐ qí fú zhī zhě zhòng ;
千歲之龜,死而留甲,因其卜之者靈。 qiān suì zhī guī , sǐ ér liú jiǎ , yīn qí bo zhī zhě líng 。
大丈夫寧爲雞口,毋爲牛後; dà zhàng fū níng wèi jī kǒu , wú wèi niú hòu ;
士君子豈甘雌伏,定要雄飛。 shì jūn zǐ qǐ gān cí fú , dìng yào xióng fēi 。
毋侷促如轅下駒,毋委靡如牛馬走。 wú jú cù rú yuán xià jū , wú wěi mǐ rú niú mǎ zǒu 。
猩猩能言,不離走獸; xīng xīng néng yán , bù lí zǒu shòu ;
鸚鵡能言,不離飛鳥。 yīng wǔ néng yán , bù lí fēi niǎo 。
人惟有禮,庶可免相鼠之刺; rén wéi yǒu lǐ , shù kě miǎn xiāng shǔ zhī cì ;
若徒能言,夫何異禽獸之心。 ruò tú néng yán , fū hé yì qín shòu zhī xīn 。

results matching ""

    No results matching ""