製作上古結繩記事,蒼頡制字代繩。 shàng gǔ jié shéng jì shì , cāng xié zhì zì dài shéng 。
龍馬負圖,伏羲因畫八卦; lóng mǎ fù tú , fú xī yīn huà bā guà ;
洛龜呈瑞,大禹因列九疇。 luò guī chéng ruì , dà yǔ yīn liè jiǔ chóu 。
歷日是神農所爲,甲子乃大橈所作。 lì rì shì shén nóng suǒ wèi , jiǎ zǐ nǎi dà ráo suǒ zuò 。
算數作於隸首,律呂造自伶倫。 suàn shù zuò yú lì shǒu , lǜ lǚ zào zì líng lún 。
甲冑舟車,系軒轅之創始; jiǎ zhòu zhōu chē , xì xuān yuán zhī chuàng shǐ ;
權量衡度,亦軒轅之立規。 quán liàng héng dù , yì xuān yuán zhī lì guī 。

伏羲氏造網罟,教佃漁以贍民用; fú xī shì zào wǎng gǔ , jiào diàn yú yǐ shàn mín yòng ;
唐太宗造冊籍,編裏甲以稅田糧。 táng tài zōng zào cè jí , biān lǐ jiǎ yǐ shuì tián liáng 。
興貿易,制耒耜,皆由炎帝; xìng mào yì , zhì lěi sì , jiē yóu yán dì ;
造琴瑟,教嫁娶,乃是伏羲。 zào qín sè , jiào jià qǔ , nǎi shì fú xī 。
冠冕衣裳,至黃帝而始備; guān miǎn yī shang , zhì huáng dì ér shǐ bèi ;
桑麻蠶績,自元妃而始興。 sāng má cán jī , zì yuán fēi ér shǐ xìng 。
神農嘗百草,醫藥有方; shén nóng cháng bǎi cǎo , yī yào yǒu fāng ;
后稷播百穀,粒食攸賴。 hòu jì bō bǎi gǔ , lì shí yōu lài 。
燧人氏鑽木取火,烹飪初興; suì rén shì zuān mù qǔ huǒ , pēng rèn chū xìng ;
有巢氏構木爲巢,宮室始創。 yǒu cháo shì gòu mù wèi cháo , gōng shì shǐ chuàng 。

夏禹欲通神祗,因鑄鏞鍾於郊廟; xià yǔ yù tōng shén zhī , yīn zhù yōng zhōng yú jiāo miào ;
漢明尊崇佛教,始立寺觀於中朝。 hàn míng zūn chóng fó jiào , shǐ lì sì guān yú zhōng cháo 。
周公作指南車,羅盤是其遺制; zhōu gōng zuò zhǐ nán chē , luó pán shì qí yí zhì ;
錢樂作渾天儀,歷家始有所宗。 qián lè zuò hún tiān yí , lì jiā shǐ yǒu suǒ zōng 。
育王得疾,因造無量寶塔; yù wáng dé jí , yīn zào wú liàng bǎo tǎ ;
秦政防胡,特築萬里長城。 qín zhèng fáng hú , tè zhú wàn lǐ zhǎng chéng 。
叔孫通制立朝儀,魏曹丕秩序官品。 shū sūn tōng zhì lì cháo yí , wèi cáo pī zhì xù guān pǐn 。
周公獨制禮樂,蕭何造立律條。 zhōu gōng dú zhì lǐ lè , xiāo hé zào lì lǜ tiáo 。
堯帝作圍棋,以教丹朱; yáo dì zuò wéi qí , yǐ jiào dān zhū ;
武王作象棋,以象戰鬥。 wǔ wáng zuò xiàng qí , yǐ xiàng zhàn dòu 。

文章取士,興於趙宋; wén zhāng qǔ shì , xìng yú zhào sòng ;
應制以詩,起於李唐。 yīng zhì yǐ shī , qǐ yú lǐ táng 。
梨園子弟,乃唐明皇作始; lí yuán zǐ dì , nǎi táng míng huáng zuò shǐ ;
《資治通鑑》,乃司馬光所編。 《 zī zhì tōng jiàn 》, nǎi sī mǎ guāng suǒ biān 。
筆乃蒙恬所造,紙乃蔡倫所爲。 bǐ nǎi méng tián suǒ zào , zhǐ nǎi cài lún suǒ wèi 。
凡今人之利用,皆古聖之前民。 fán jīn rén zhī lì yòng , jiē gǔ shèng zhī qián mín 。

results matching ""

    No results matching ""