文事多才之士,才儲八斗; duō cái zhī shì , cái chǔ bā dǒu ;
博學之德,學富五車。 bó xué zhī dé , xué fù wǔ chē 。
《三墳》《五典》,乃三皇五帝之書; 《 sān fén 》《 wǔ diǎn 》, nǎi sān huáng wǔ dì zhī shū ;
《八索》《九丘》,是八澤九州之志。 《 bā suǒ 》《 jiǔ qiū 》, shì bā zé jiǔ zhōu zhī zhì 。
《書經》載上古唐虞三代之事,故曰尚書; 《 shū jīng 》 zài shàng gǔ táng yú sān dài zhī shì , gù yuē shàng shū ;
《易經》乃姬周文王周公所繫,故曰《周易》。 《 yì jīng 》 nǎi jī zhōu wén wáng zhōu gōng suǒ xì , gù yuē 《 zhōu yì 》。
二戴曾刪《禮記》,故曰《戴禮》; èr dài céng shān 《 lǐ jì 》, gù yuē 《 dài lǐ 》;
二毛曾注《詩經》,故曰《毛詩》。 èr máo céng zhù 《 shī jīng 》, gù yuē 《 máo shī 》。

孔子作《春秋》,因獲麟而絕筆,故曰《麟經》。 kǒng zǐ zuò 《 chūn qiū 》, yīn huò lín ér jué bǐ , gù yuē 《 lín jīng 》。
榮於華袞,乃《春秋》一字之褒; róng yú huá gǔn , nǎi 《 chūn qiū 》 yī zì zhī bāo ;
嚴於斧鋮,乃《春秋》一字之貶。 yán yú fǔ chéng , nǎi 《 chūn qiū 》 yī zì zhī biǎn 。
縑緗黃卷,總謂經書; jiān xiāng huáng juǎn , zǒng wèi jīng shū ;
雁帛鸞箋,通稱簡札。 yàn bó luán jiān , tōng chēng jiǎn zhá 。

錦心繡口,李太白之文章; jǐn xīn xiù kǒu , lǐ tài bái zhī wén zhāng ;
鐵畫銀鉤,王羲之之字法。 tiě huà yín gōu , wáng xī zhī zhī zì fǎ 。
雕蟲小技,自謙文學之卑; diāo chóng xiǎo jì , zì qiān wén xué zhī bēi ;
倚馬可待,羨人作文之速。 yǐ mǎ kě dài , xiàn rén zuò wén zhī sù 。
稱人近來進德,曰士別三日,當刮目相看; chēng rén jìn lái jìn dé , yuē shì bié sān rì , dāng guā mù xiāng kàn ;
羨人學業精通,曰面璧九年,始有此神悟。 xiàn rén xué yè jīng tōng , yuē miàn bì jiǔ nián , shǐ yǒu cǐ shén wù 。
五鳳樓手,稱文字之精奇; wǔ fèng lóu shǒu , chēng wén zì zhī jīng qí ;
七步奇才,羨天才之敏捷。 qī bù qí cái , xiàn tiān cái zhī mǐn jié 。
譽才高,曰今之班馬; yù cái gāo , yuē jīn zhī bān mǎ ;
羨詩工,曰壓倒元白。 xiàn shī gōng , yuē yā dào yuán bái 。

漢晁錯多智,景帝號爲智囊; hàn cháo cuò duō zhì , jǐng dì hào wèi zhì náng ;
高仁裕多詩,時人謂之詩窖。 gāo rén yù duō shī , shí rén wèi zhī shī jiào 。
騷客即是詩人,譽髦乃稱美士。 sāo kè jí shì shī rén , yù máo nǎi chēng měi shì 。
自古詩稱李杜,至今字仰鐘王。 zì gǔ shī chēng lǐ dù , zhì jīn zì yǎng zhōng wáng 。
白雪陽春,是難和難賡之韻; bái xuě yáng chūn , shì nán hé nán gēng zhī yùn ;
青錢萬選,乃屢試屢中之文。 qīng qián wàn xuǎn , nǎi lǚ shì lǚ zhōng zhī wén 。
驚神泣鬼,皆言詞賦之雄豪; jīng shén qì guǐ , jiē yán cí fù zhī xióng háo ;
遏雲繞樑,原是歌音之嘹喨。 è yún rào liáng , yuán shì gē yīn zhī liáo liàng 。
涉獵不精,是多學之弊; shè liè bù jīng , shì duō xué zhī bì ;
咿唔呫畢,皆讀書之聲。 yī wú tiè bì , jiē dú shū zhī shēng 。

連篇累牘,總說多文; lián piān lèi dú , zǒng shuō duō wén ;
寸楮尺素,通稱簡札。 cùn chǔ chǐ sù , tōng chēng jiǎn zhá 。
以物求文,謂之潤筆之資; yǐ wù qiú wén , wèi zhī rùn bǐ zhī zī ;
因文得錢,乃曰稽古之力。 yīn wén dé qián , nǎi yuē jī gǔ zhī lì 。
文章全美,曰文不加點; wén zhāng quán měi , yuē wén bù jiā diǎn ;
文章奇異,曰機杼一家。 wén zhāng qí yì , yuē jī zhù yī jiā 。
應試無文,謂之曳白; yīng shì wú wén , wèi zhī yè bái ;
書成繡梓,謂之殺青。 shū chéng xiù zǐ , wèi zhī shā qīng 。
襪線之才,自謙才短; wà xiàn zhī cái , zì qiān cái duǎn ;
記問之學,自愧學膚。 jì wèn zhī xué , zì kuì xué fū 。
裁詩曰推敲,曠學曰作輟。 cái shī yuē tuī qiāo , kuàng xué yuē zuò chuò 。

文章浮薄,何殊月露風雲; wén zhāng fú báo , hé shū yuè lù fēng yún ;
典籍儲藏,皆在蘭臺石室。 diǎn jí chǔ cáng , jiē zài lán tái shí shì 。
秦始皇無道,焚書坑儒; qín shǐ huáng wú dào , fén shū kēng rú ;
唐太完好文,開科取士。 táng tài wán hǎo wén , kāi kē qǔ shì 。
花樣不同,乃謂文章之異; huā yàng bù tóng , nǎi wèi wén zhāng zhī yì ;
燎草塞責,不求辭語之精。 liáo cǎo sāi zé , bù qiú cí yǔ zhī jīng 。
邪說曰異端,又曰左道; xié shuō yuē yì duān , yòu yuē zuǒ dào ;
讀書曰肄業,又曰藏修。 dú shū yuē yì yè , yòu yuē cáng xiū 。
作文曰染翰操觚,從師曰執經問難。 zuò wén yuē rǎn hàn cāo gū , cóng shī yuē zhí jīng wèn nán 。
求作文,曰乞揮如椽筆; qiú zuò wén , yuē qǐ huī rú chuán bǐ ;
羨高文,曰纔是大方家。 xiàn gāo wén , yuē cái shì dà fāng jiā 。

競尚佳章,曰洛陽紙貴; jìng shàng jiā zhāng , yuē luò yáng zhǐ guì ;
不嫌問難,曰明鏡不疲。 bù xián wèn nán , yuē míng jìng bù pí 。
稱人書架曰鄴架,稱人嗜學曰書淫。 chēng rén shū jià yuē yè jià , chēng rén shì xué yuē shū yín 。
白居易生七月,便識之無二字; bái jū yì shēng qī yuè , biàn shí zhī wú èr zì ;
唐李賀才七歲,作高軒過一篇。 táng lǐ hè cái qī suì , zuò gāo xuān guò yī piān 。
開卷有益,宋太宗之要語; kāi juǎn yǒu yì , sòng tài zōng zhī yào yǔ ;
不學無術,漢霍光之爲人。 bù xué wú shù , hàn huò guāng zhī wèi rén 。
漢劉向校書於天祿,太乙燃藜; hàn liú xiàng xiào shū yú tiān lù , tài yǐ rán lí ;
趙匡胤代位於後周,陶谷出詔。 zhào kuāng yìn dài wèi yú hòu zhōu , táo gǔ chū zhào 。

江淹夢筆生花,文思大進; jiāng yān mèng bǐ shēng huā , wén sī dà jìn ;
揚雄夢吐白鳳,詞賦愈奇。 yáng xióng mèng tǔ bái fèng , cí fù yù qí 。
李守素通姓氏之學,敬宗名爲人物誌; lǐ shǒu sù tōng xìng shì zhī xué , jìng zōng míng wèi rén wù zhì ;
虞世南晰古今之理,太宗號爲行祕書。 yú shì nán xī gǔ jīn zhī lǐ , tài zōng hào wèi xíng mì shū 。
茹古含今,皆言學博; rú gǔ hán jīn , jiē yán xué bó ;
咀英嚼華,總曰文新。 jǔ yīng jué huá , zǒng yuē wén xīn 。
文望尊隆,韓退之若泰山北斗; wén wàng zūn lóng , hán tuì zhī ruò tài shān běi dǒu ;
涵養純粹,程明道如良玉精金。 hán yǎng chún cuì , chéng míng dào rú liáng yù jīng jīn 。
李白才離,咳唾隨風生珠玉; lǐ bái cái lí , hāi tuò suí fēng shēng zhū yù ;
孫綽詞麗,詩賦擲地作金聲。 sūn chuò cí lì , shī fù zhì dì zuò jīn shēng 。

results matching ""

    No results matching ""