釋道鬼神如來釋迦,即是牟尼,原系成佛之祖; rú lái shì jiā , jí shì mù ní , yuán xì chéng fó zhī zǔ ;
老聃李耳,即是道君,乃是道教之宗。 lǎo dān lǐ ěr , jí shì dào jūn , nǎi shì dào jiào zhī zōng 。
鷲嶺、祗園,皆屬佛國; jiù lǐng 、 zhī yuán , jiē shǔ fú guó ;
交梨、火棗,盡是仙丹。 jiāo lí 、 huǒ zǎo , jǐn shì xiān dān 。
沙門稱釋,始於晉道安; shā mén chēng shì , shǐ yú jìn dào ān ;
中國有佛,始於漢明帝。 zhōng guó yǒu fú , shǐ yú hàn míng dì 。

籛鏗即是彭祖,八百高年; jiǎn kēng jí shì péng zǔ , bā bǎi gāo nián ;
許遜原宰旌陽,一家超舉。 xǔ xùn yuán zǎi jīng yáng , yī jiā chāo jǔ 。
波羅猶雲彼岸,紫府即是仙宮。 bō luó yóu yún bǐ àn , zǐ fǔ jí shì xiān gōng 。
曰上方、曰梵剎,總是佛場; yuē shàng fāng 、 yuē fàn shā , zǒng shì fú chǎng ;
曰真宇、曰蕊珠,皆稱仙境。 yuē zhēn yǔ 、 yuē ruǐ zhū , jiē chēng xiān jìng 。
伊蒲饌可以齋僧,青精飯亦堪供佛。 yī pú zhuàn kě yǐ zhāi sēng , qīng jīng fàn yì kān gòng fó 。
香積廚,僧家所備; xiāng jī chú , sēng jiā suǒ bèi ;
仙麟脯,仙子所餐。 xiān lín pú , xiān zǐ suǒ cān 。
佛圖澄顯神通,咒蓮生鉢; fú tú chéng xiǎn shén tōng , zhòu lián shēng bō ;
葛仙翁作戲術,吐飯成蜂。 gé xiān wēng zuò xì shù , tǔ fàn chéng fēng 。

達摩一葦渡江,欒巴噀酒滅火。 dá mó yī wěi dù jiāng , luán bā xùn jiǔ miè huǒ 。
吳猛畫江成路,麻姑擲米成珠。 wú měng huà jiāng chéng lù , má gū zhì mǐ chéng zhū 。
飛錫掛錫,謂僧人之行止; fēi xī guà xī , wèi sēng rén zhī xíng zhǐ ;
導引胎息,謂道士之修持。 dǎo yǐn tāi xī , wèi dào shì zhī xiū chí 。
和尚拜禮曰和南,道士拜禮曰稽首。 hé shàng bài lǐ yuē hé nán , dào shì bài lǐ yuē qǐ shǒu 。
曰圓寂、曰荼毗,皆言和尚之死; yuē yuán jì 、 yuē tú pí , jiē yán hé shàng zhī sǐ ;
曰羽化、曰尸解,悉言道士之亡。 yuē yǔ huà 、 yuē shī jiě , xī yán dào shì zhī wáng 。

女道曰巫,男道曰覡,自古攸分; nǚ dào yuē wū , nán dào yuē xí , zì gǔ yōu fēn ;
男僧曰僧,女僧曰尼,從來有別。 nán sēng yuē sēng , nǚ sēng yuē ní , cóng lái yǒu bié 。
羽客黃冠,皆稱道士; yǔ kè huáng guān , jiē chēng dào shì ;
上人比丘,並美僧人。 shàng rén bǐ qiū , bìng měi sēng rén 。
檀越、檀那,僧家稱施主; tán yuè 、 tán nà , sēng jiā chēng shī zhǔ ;
燒丹、鍊汞,道士學神仙。 shāo dān 、 liàn gǒng , dào shì xué shén xiān 。
和尚自謙,謂之空桑子; hé shàng zì qiān , wèi zhī kōng sāng zi ;
道士誦經,謂之步虛聲。 dào shì sòng jīng , wèi zhī bù xū shēng 。

菩者普也,薩者濟也,尊稱神祇,故有菩薩之譽; pú zhě pǔ yě , sà zhě jì yě , zūn chēng shén qí , gù yǒu pú sà zhī yù ;
水行龍力大,陸行象力大,負荷佛法,故有龍象之稱。 shuǐ xíng lóng lì dà , lù xíng xiàng lì dà , fù hé fó fǎ , gù yǒu lóng xiàng zhī chēng 。
儒家謂之世,釋家謂之劫,道家謂之塵,俱謂俗緣之未脫; rú jiā wèi zhī shì , shì jiā wèi zhī jié , dào jiā wèi zhī chén , jù wèi sú yuán zhī wèi tuō ;
儒家曰精一,釋家曰三昧,道家曰貞一,總言奧義之無窮。 rú jiā yuē jīng yī , shì jiā yuē sān mèi , dào jiā yuē zhēn yī , zǒng yán ào yì zhī wú qióng 。
達摩死後,手攜只履西歸; dá mó sǐ hòu , shǒu xié zhǐ lǚ xī guī ;
王喬朝君,舄化雙鳧下降。 wáng qiáo cháo jūn , xì huà shuāng fú xià jiàng 。

辟穀絕粒,神仙能服氣煉形; pì gǔ jué lì , shén xiān néng fú qì liàn xíng ;
不滅不生,釋氏惟明心見性。 bù miè bù shēng , shì shì wéi míng xīn jiàn xìng 。
樑高僧談經入妙,可使岩石點頭,天花墜地; liáng gāo sēng tán jīng rù miào , kě shǐ yán shí diǎn tóu , tiān huā zhuì dì ;
張虛靖煉丹既成,能令龍虎並伏,雞犬俱升。 zhāng xū jìng liàn dān jì chéng , néng lìng lóng hǔ bìng fú , jī quǎn jù shēng 。
藏世界於一粟,佛法何其大; cáng shì jiè yú yī sù , fó fǎ hé qí dà ;
貯乾坤於一壺,道法何其玄。 zhù qián kūn yú yī hú , dào fǎ hé qí xuán 。
妄誕之言,載鬼一車; wàng dàn zhī yán , zài guǐ yī chē ;
高明之家,鬼瞰其室。 gāo míng zhī jiā , guǐ kàn qí shì 。

《無鬼論》作於晉之阮瞻,《搜神記》撰於晉之幹寶。 《 wú guǐ lùn 》 zuò yú jìn zhī ruǎn zhān ,《 sōu shén jì 》 zhuàn yú jìn zhī gàn bǎo 。
顏子淵、卜子商,死爲地下修文郎; yán zi yuān 、 bo zi shāng , sǐ wèi dì xià xiū wén láng ;
韓擒虎、寇萊公,死爲陰司閻羅王。 hán qín hǔ 、 kòu lái gōng , sǐ wèi yīn sī yán luó wáng 。
至若土谷之神曰社稷,乾旱之鬼曰旱魃。 zhì ruò tǔ gǔ zhī shén yuē shè jì , gān hàn zhī guǐ yuē hàn bá 。
魑魅魍魎,山川之祟; chī mèi wǎng liǎng , shān chuān zhī suì ;
神荼鬱壘,啖鬼之神。 shén tú yù lěi , dàn guǐ zhī shén 。
仕途偃蹇,鬼神爲之揶揄; shì tú yǎn jiǎn , guǐ shén wèi zhī yé yú ;
心地光明,吉神自爲之呵護。 xīn dì guāng míng , jí shén zì wèi zhī ā hù 。

results matching ""

    No results matching ""