技藝醫士業岐軒之術,稱曰國手; yī shì yè qí xuān zhī shù , chēng yuē guó shǒu ;
地師習青烏之書,號曰堪輿。 dì shī xí qīng wū zhī shū , hào yuē kān yú 。
盧醫扁鵲,古之名醫; lú yī biǎn què , gǔ zhī míng yī ;
鄭虔崔白,古之名畫。 zhèng qián cuī bái , gǔ zhī míng huà 。
晉郭璞得《青囊經》,故善卜筮地理; jìn guō pú dé 《 qīng náng jīng 》, gù shàn bǔ shì dì lǐ ;
孫思邈得龍宮方,能醫虎口龍鱗。 sūn sī miǎo dé lóng gōng fāng , néng yī hǔ kǒu lóng lín 。

善卜者,是君平、詹尹之流; shàn bo zhě , shì jūn píng 、 zhān yǐn zhī liú ;
善相者,即唐舉、子卿之亞。 shàn xiāng zhě , jí táng jǔ 、 zi qīng zhī yà 。
推命之士即星士,繪圖之士曰丹青。 tuī mìng zhī shì jí xīng shì , huì tú zhī shì yuē dān qīng 。
大風鑑,相士之稱; dà fēng jiàn , xiàng shì zhī chēng ;
大工師,木匠之譽。 dà gōng shī , mù jiàng zhī yù 。
若王良,若造父,皆善御之人; ruò wáng liáng , ruò zào fù , jiē shàn yù zhī rén ;
東方朔,淳于髡,系滑稽之輩。 dōng fāng shuò , chún yú kūn , xì huá jī zhī bèi 。
稱善卜卦者,曰今之鬼谷; chēng shàn bǔ guà zhě , yuē jīn zhī guǐ gǔ ;
稱善記怪者,曰古之董狐。 chēng shàn jì guài zhě , yuē gǔ zhī dǒng hú 。
稱諏日之人曰太史,稱書算之人曰掌文。 chēng zōu rì zhī rén yuē tài shǐ , chēng shū suàn zhī rén yuē zhǎng wén 。

擲骰者,喝雉呼盧; zhì tóu zhě , hē zhì hū lú ;
善射者,穿楊貫蝨。 shàn shè zhě , chuān yáng guàn shī 。
樗蒱之戲,乃雲雙陸; chū pú zhī xì , nǎi yún shuāng lù ;
橘中之樂,是說圍棋。 jú zhōng zhī lè , shì shuō wéi qí 。
陳平作傀儡,解漢高白登之圍; chén píng zuò kuǐ lěi , jiě hàn gāo bái dēng zhī wéi ;
孔明造木牛,輔劉備運糧之計。 kǒng míng zào mù niú , fǔ liú bèi yùn liáng zhī jì 。
公輸子削木鳶,飛天至三日而不下; gōng shū zi xuē mù yuān , fēi tiān zhì sān rì ér bù xià ;
張僧繇畫壁龍,點睛則雷電而飛騰。 zhāng sēng yáo huà bì lóng , diǎn jīng zé léi diàn ér fēi téng 。
然奇技似無益於人,而百藝則有濟於用。 rán qí jì shì wú yì yú rén , ér bǎi yì zé yǒu jì yú yòng 。

results matching ""

    No results matching ""