科第士人入學曰游泮,又曰采芹; shì rén rù xué yuē yóu pàn , yòu yuē cǎi qín ;
士人登科曰釋褐,又曰得雋。 shì rén dēng kē yuē shì hè , yòu yuē dé juàn 。
賓興即大比之年,賢書乃試錄之號。 bīn xìng jí dà bǐ zhī nián , xián shū nǎi shì lù zhī hào 。
鹿鳴宴,款文榜之賢; lù míng yàn , kuǎn wén bǎng zhī xián ;
鷹揚宴,待武科之士。 yīng yáng yàn , dài wǔ kē zhī shì 。
文章入式,有朱衣以點頭; wén zhāng rù shì , yǒu zhū yī yǐ diǎn tóu ;
經術既明,取青紫如拾芥。 jīng shù jì míng , qǔ qīng zǐ rú shí jiè 。

其家初中,謂之破天荒; qí jiā chū zhōng , wèi zhī pò tiān huāng ;
士人超拔,謂之出頭地。 shì rén chāo bá , wèi zhī chū tóu dì 。
中狀元,曰獨佔鰲頭; zhōng zhuàng yuán , yuē dú zhàn áo tóu ;
中解元,曰名魁虎榜。 zhōng jiè yuán , yuē míng kuí hǔ bǎng 。
瓊林賜宴,宋太宗之伊始; qióng lín cì yàn , sòng tài zōng zhī yī shǐ ;
臨軒問策,宋神宗之開端。 lín xuān wèn cè , sòng shén zōng zhī kāi duān 。
同榜之人,皆是同年; tóng bǎng zhī rén , jiē shì tóng nián ;
取中之官,謂之座主。 qǔ zhōng zhī guān , wèi zhī zuò zhǔ 。
應試見遺,謂之龍門點額; yīng shì jiàn yí , wèi zhī lóng mén diǎn é ;
進士及第,謂之雁塔題名。 jìn shì jí dì , wèi zhī yàn tǎ tí míng 。

賀登科,曰榮膺鶚薦; hè dēng kē , yuē róng yīng è jiàn ;
入貢院,曰鏖戰棘闈。 rù gòng yuàn , yuē áo zhàn jí wéi 。
金殿唱名曰傳臚,鄉會放榜曰撤棘。 jīn diàn chàng míng yuē chuán lú , xiāng huì fàng bǎng yuē chè jí 。
攀仙桂,步青雲,皆言榮發; pān xiān guì , bù qīng yún , jiē yán róng fā ;
孫山外,紅勒帛,總是無名。 sūn shān wài , hóng lè bó , zǒng shì wú míng 。

英雄入吾彀,唐太宗喜得佳士; yīng xióng rù wú gòu , táng tài zōng xǐ de jiā shì ;
桃李屬春官,劉禹錫賀得門生。 táo lǐ shǔ chūn guān , liú yǔ xī hè dé mén shēng 。
薪,採也,槱,積也,美文王作人之詩,故考士謂之薪槱之典; xīn , cǎi yě , yǒu , jī yě , měi wén wáng zuò rén zhī shī , gù kǎo shì wèi zhī xīn yǒu zhī diǎn ;
匯,類也,徵,進也,是連類同進之象,故進賢謂之匯徵之途。 huì , lèi yě , zhēng , jìn yě , shì lián lèi tóng jìn zhī xiàng , gù jìn xián wèi zhī huì zhēng zhī tú 。
賺了英雄,慰人下第; zhuàn le yīng xióng , wèi rén xià dì ;
傍人門戶,憐士無依。 bàng rén mén hù , lián shì wú yī 。
雖然有志者事竟成,佇看榮華之日; suī rán yǒu zhì zhě shì jìng chéng , zhù kàn róng huá zhī rì ;
成丹者火候到,何惜烹煉之功。 chéng dān zhě huǒ hòu dào , hé xī pēng liàn zhī gōng 。

results matching ""

    No results matching ""