訟獄世人惟不平則鳴,聖人以無訟爲貴。 shì rén wéi bù píng zé míng , shèng rén yǐ wú sòng wèi guì 。
上有恤刑之主,桁楊雨潤; shàng yǒu xù xíng zhī zhǔ , héng yáng yǔ rùn ;
下無冤枉之民,肺石風清。 xià wú yuān wǎng zhī mín , fèi shí fēng qīng 。
雖囹圄便是福堂,而畫地亦可爲獄。 suī líng yǔ biàn shì fú táng , ér huà dì yì kě wèi yù 。
與人構訟,曰鼠牙雀角之爭; yǔ rén gòu sòng , yuē shǔ yá què jiǎo zhī zhēng ;
罪人訴冤,有搶地籲天之慘。 zuì rén sù yuān , yǒu qiǎng dì yù tiān zhī cǎn 。

狴犴猛犬而能守,故獄門畫狴犴之形; bì àn měng quǎn ér néng shǒu , gù yù mén huà bì àn zhī xíng ;
棘木外刺而裏直,故聽訟在棘木之下。 jí mù wài cì ér lǐ zhí , gù tīng sòng zài jí mù zhī xià 。
鄉亭之繫有岸,朝廷之繫有獄,誰敢作奸犯科; xiāng tíng zhī xì yǒu àn , cháo tíng zhī xì yǒu yù , shuí gǎn zuò jiān fàn kē ;
死者不可復生,刑者不可復續,上當原情定罪。 sǐ zhě bù kě fù shēng , xíng zhě bù kě fù xù , shàng dāng yuán qíng dìng zuì 。
囹圄是周獄,羑里是商牢。 líng yǔ shì zhōu yù , yǒu lǐ shì shāng láo 。
桎梏之設,乃拘罪人之具; zhì gù zhī shè , nǎi jū zuì rén zhī jù ;
縲紲之中,豈無賢者之冤。 léi xiè zhī zhōng , qǐ wú xián zhě zhī yuān 。
兩爭不放,謂之鷸蚌相持; liǎng zhēng bù fàng , wèi zhī yù bàng xiāng chí ;
無辜牽連,謂之池魚受害。 wú gū qiān lián , wèi zhī chí yú shòu hài 。

請公入甕,周興自作其孽; qǐng gōng rù wèng , zhōu xìng zì zuò qí niè ;
下車泣罪,夏禹深痛其民。 xià chē qì zuì , xià yǔ shēn tòng qí mín 。
好訟曰健訟,掛告曰株連。 hǎo sòng yuē jiàn sòng , guà gào yuē zhū lián 。
爲人息訟,謂之釋紛; wèi rén xī sòng , wèi zhī shì fēn ;
被人栽冤,謂之嫁禍。 bèi rén zāi yuān , wèi zhī jià huò 。
徒配曰城旦,遣戍是問軍。 tú pèi yuē chéng dàn , qiǎn shù shì wèn jūn 。
三尺乃朝廷之法,三木是罪人之刑。 sān chǐ nǎi cháo tíng zhī fǎ , sān mù shì zuì rén zhī xíng 。

古之五刑,墨、劓、剕、宮、大辟; gǔ zhī wǔ xíng , mò 、 yì 、 fèi 、 gōng 、 dà pì ;
今之律例,笞、杖、死罪、徒、流。 jīn zhī lǜ lì , chī 、 zhàng 、 sǐ zuì 、 tú 、 liú 。
上古時削木爲吏,今日之淳風安在; shàng gǔ shí xuē mù wèi lì , jīn rì zhī chún fēng ān zài ;
唐太宗縱囚歸獄,古人之誠信可嘉。 táng tài zōng zòng qiú guī yù , gǔ rén zhī chéng xìn kě jiā 。
花落訟庭間,草生囹圄靜,歌何易治民之間; huā luò sòng tíng jiān , cǎo shēng líng yǔ jìng , gē hé yì zhì mín zhī jiān ;
吏從冰上立,人在鏡中行,頌盧奐折獄之清。 lì cóng bīng shàng lì , rén zài jìng zhōng xíng , sòng lú huàn zhé yù zhī qīng 。
可見治亂之藥石,刑罰爲重; kě jiàn zhì luàn zhī yào shí , xíng fá wèi zhòng ;
興平之樑肉,德教爲先。 xìng píng zhī liáng ròu , dé jiào wèi xiān 。

results matching ""

    No results matching ""