疾病死丧福寿康宁,固人之所同欲; fú shòu kāng níng , gù rén zhī suǒ tóng yù ;
死亡疾病,亦人所不能无。 sǐ wáng jí bìng , yì rén suǒ bù néng wú 。
惟智者能调,达人自玉。 wéi zhì zhě néng diào , dá rén zì yù 。
问人病曰贵体违和,自谓疾曰偶沾微恙。 wèn rén bìng yuē guì tǐ wéi hé , zì wèi jí yuē ǒu zhān wēi yàng 。
罹病者,甚爲造化小儿所苦; lí bìng zhě , shén wèi zào huà xiǎo ér suǒ kǔ ;
患病者,岂是实沉台骀爲灾。 huàn bìng zhě , qǐ shì shí chén tái tái wèi zāi 。
病不可疗,曰膏肓; bìng bù kě liáo , yuē gāo huāng ;
平安无事,曰无恙。 píng ān wú shì , yuē wú yàng 。

采薪之忧,谦言抱病; cǎi xīn zhī yōu , qiān yán bào bìng ;
河鱼之患,系是腹疾。 hé yú zhī huàn , xì shì fù jí 。
可以勿药,喜其病安; kě yǐ wù yào , xǐ qí bìng ān ;
厥疾勿瘳,言其病笃。 jué jí wù chōu , yán qí bìng dǔ 。
疟不病君子,病君子正爲疟耳; nüè bù bìng jūn zǐ , bìng jūn zǐ zhèng wèi nüè ěr ;
卜所以决疑,既不疑复何卜哉? bo suǒ yǐ jué yí , jì bù yí fù hé bo zāi ?
谢安梦鸡而疾不起,因太岁之在酉; xiè ān mèng jī ér jí bù qǐ , yīn tài suì zhī zài yǒu ;
楚王吞蛭而疾乃痊,因厚德之及人。 chǔ wáng tūn zhì ér jí nǎi quán , yīn hòu dé zhī jí rén 。
将属纩,将易篑,皆言人之将死; jiāng shǔ kuàng , jiāng yì kuì , jiē yán rén zhī jiāng sǐ ;
作古人,登鬼籙,皆言人之已亡。 zuò gǔ rén , dēng guǐ lù , jiē yán rén zhī yǐ wáng 。
亲死则丁忧,居丧则读《礼》。 qīn sǐ zé dīng yōu , jū sàng zé dú 《 lǐ 》。

在牀谓之尸,在棺谓之柩。 zài chuáng wèi zhī shī , zài guān wèi zhī jiù 。
报孝书曰讣,慰孝子曰唁。 bào xiào shū yuē fù , wèi xiào zǐ yuē yàn 。
往吊曰匍匐,庐墓日倚庐。 wǎng diào yuē pú fú , lú mù rì yǐ lú 。
寝苫枕块,哀父母之在土; qǐn shān zhěn kuài , āi fù mǔ zhī zài tǔ ;
节哀顺变,劝孝子之惜身。 jié āi shùn biàn , quàn xiào zǐ zhī xī shēn 。
男子死曰寿终正寝,女人死曰寿终内寝。 nán zǐ sǐ yuē shòu zhōng zhèng qǐn , nǚ rén sǐ yuē shòu zhōng nèi qǐn 。
天子死曰崩,诸侯死曰薨,大夫死曰卒,土人死曰不禄,庶人死曰死,童子死曰殇。 tiān zǐ sǐ yuē bēng , zhū hóu sǐ yuē hōng , dài fū sǐ yuē zú , tǔ rén sǐ yuē bù lù , shù rén sǐ yuē sǐ , tóng zǐ sǐ yuē shāng 。

自谦父死曰孤子,母死曰哀子,父母俱死曰孤哀子; zì qiān fù sǐ yuē gū zǐ , mǔ sǐ yuē āi zǐ , fù mǔ jù sǐ yuē gū āi zǐ ;
自言父死曰失怙,母死曰失恃,父母俱死曰失怙恃。 zì yán fù sǐ yuē shī hù , mǔ sǐ yuē shī shì , fù mǔ jù sǐ yuē shī hù shì 。
父死何谓考,考者成也,已成事业也; fù sǐ hé wèi kǎo , kǎo zhě chéng yě , yǐ chéng shì yè yě ;
母死何谓妣,妣者媲也,克媲父美也。 mǔ sǐ hé wèi bǐ , bǐ zhě pì yě , kè pì fù měi yě 。
百日内曰泣血,百日外曰稽颡。 bǎi rì nèi yuē qì xuè , bǎi rì wài yuē jī sǎng 。
期年曰小祥,两期曰大祥。 qī nián yuē xiǎo xiáng , liǎng qī yuē dà xiáng 。
不缉曰斩衰,缉之曰齐衰,论丧之有轻重; bù jī yuē zhǎn shuāi , jī zhī yuē qí shuāi , lùn sàng zhī yǒu qīng zhòng ;
九月爲大功,五月爲小功,言服之有等伦。 jiǔ yuè wèi dà gōng , wǔ yuè wèi xiǎo gōng , yán fú zhī yǒu děng lún 。

三月之服曰缌麻,三年将满曰禫礼。 sān yuè zhī fú yuē sī má , sān nián jiāng mǎn yuē dàn lǐ 。
孙承祖服,嫡孙杖期; sūn chéng zǔ fú , dí sūn zhàng qī ;
长子已死,嫡孙承重。 zhǎng zi yǐ sǐ , dí sūn chéng zhòng 。
死者之器曰明器,待以神明之道; sǐ zhě zhī qì yuē míng qì , dài yǐ shén míng zhī dào ;
孝子之枚曰哀杖,爲扶哀痛之躯。 xiào zǐ zhī méi yuē āi zhàng , wèi fú āi tòng zhī qū 。
父之节在外,故杖取乎竹; fù zhī jié zài wài , gù zhàng qǔ hū zhú ;
母之节在内,故杖取乎桐。 mǔ zhī jié zài nèi , gù zhàng qǔ hū tóng 。
以财物助丧家,谓之赙; yǐ cái wù zhù sàng jiā , wèi zhī fù ;
以车马助丧家,谓之賵; yǐ chē mǎ zhù sàng jiā , wèi zhī fèng ;
以衣殓死者之身,谓之禭; yǐ yī liàn sǐ zhě zhī shēn , wèi zhī suì ;
以玉实死者之口,谓之琀。 yǐ yù shí sǐ zhě zhī kǒu , wèi zhī hán 。

送丧曰执绋,出柩曰驾輀。 sòng sàng yuē zhí fú , chū jiù yuē jià ér 。
吉地曰牛眠地,筑坟曰马鬣封。 jí dì yuē niú mián dì , zhú fén yuē mǎ liè fēng 。
墓前石人,原名翁仲; mù qián shí rén , yuán míng wēng zhòng ;
柩前功布,今日铭旌。 jiù qián gōng bù , jīn rì míng jīng 。
輓歌始于田横,墓志创于傅奕。 wǎn gē shǐ yú tián héng , mù zhì chuàng yú fù yì 。
生坟曰寿藏,死墓曰佳城。 shēng fén yuē shòu cáng , sǐ mù yuē jiā chéng 。
坟曰夜台,圹曰窀穸。 fén yuē yè tái , kuàng yuē zhūn xī 。
已葬曰瘗玉,致祭曰束刍。 yǐ zàng yuē yì yù , zhì jì yuē shù chú 。
春祭曰禴,夏祭曰禘,秋祭曰尝,冬祭曰烝。 chūn jì yuē yuè , xià jì yuē dì , qiū jì yuē cháng , dōng jì yuē zhēng 。

饮杯桊而抱痛,母之口泽如存; yǐn bēi quān ér bào tòng , mǔ zhī kǒu zé rú cún ;
读父书以增伤,父之手泽未泯。 dú fù shū yǐ zēng shāng , fù zhī shǒu zé wèi mǐn 。
子羔悲亲而泣血,子夏哭子而丧明。 zi gāo bēi qīn ér qì xuè , zi xià kū zi ér sàng míng 。
王裒哀父之死,门人因废《蓼莪》诗; wáng póu āi fù zhī sǐ , mén rén yīn fèi 《 liǎo é 》 shī ;
王修哭母之亡,邻里遂停桑柘杜。 wáng xiū kū mǔ zhī wáng , lín lǐ suì tíng sāng zhè dù 。
树欲静而风不息,子欲养而亲不在。 shù yù jìng ér fēng bù xī , zǐ yù yǎng ér qīn bù zài 。
皋鱼增感,与其椎牛而祭墓,不如鸡豚之逮存,曾子兴思。 gāo yú zēng gǎn , yǔ qí chuí niú ér jì mù , bù rú jī tún zhī dǎi cún , zēng zǐ xìng sī 。
故爲人子者,当思木本水源,须重慎终追远。 gù wèi rén zǐ zhě , dāng sī mù běn shuǐ yuán , xū zhòng shèn zhōng zhuī yuǎn 。

results matching ""

    No results matching ""