器用一人之所需,百工斯爲备。 yī rén zhī suǒ xū , bǎi gōng sī wèi bèi 。
但用则各适其用,而名则每异其名。 dàn yòng zé gè shì qí yòng , ér míng zé měi yì qí míng 。
管城子、中书君,悉爲笔号; guǎn chéng zi 、 zhōng shū jūn , xī wèi bǐ hào ;
石虚中、即墨侯,皆爲砚称。 shí xū zhōng 、 jí mò hóu , jiē wèi yàn chēng 。
墨爲鬆使者,纸号楮先生。 mò wèi sōng shǐ zhě , zhǐ hào chǔ xiān shēng 。
纸曰剡藤,又曰玉版; zhǐ yuē shàn téng , yòu yuē yù bǎn ;
墨曰陈玄,又曰龙脐。 mò yuē chén xuán , yòu yuē lóng qí 。
共笔砚,同富之谓; gòng bǐ yàn , tóng fù zhī wèi ;
付衣鉢,传道之称。 fù yī bō , chuán dào zhī chēng 。

笃志业儒,曰磨穿铁砚; dǔ zhì yè rú , yuē mó chuān tiě yàn ;
弃文就武,曰安用毛锥。 qì wén jiù wǔ , yuē ān yòng máo zhuī 。
剑有干将镆邪之名,扇有仁风便面之号。 jiàn yǒu gàn jiāng mò xié zhī míng , shàn yǒu rén fēng biàn miàn zhī hào 。
何谓箑,亦扇之名; hé wèi shà , yì shàn zhī míng ;
何谓籁,有声之谓。 hé wèi lài , yǒu shēng zhī wèi 。
小舟名蚱蜢,钜舰曰艨艟。 xiǎo zhōu míng zhà měng , jù jiàn yuē méng chōng 。
金根是皇后之车,菱花乃妇人之镜。 jīn gēn shì huáng hòu zhī chē , líng huā nǎi fù rén zhī jìng 。
银凿落原是酒器,玉参差乃是箫名。 yín záo luò yuán shì jiǔ qì , yù cān chà nǎi shì xiāo míng 。
刻舟求剑,固而不通; kè zhōu qiú jiàn , gù ér bù tōng ;
胶柱鼓瑟,拘而不化。 jiāo zhù gǔ sè , jū ér bù huà 。

斗筲言其器小,樑栋谓是大材。 dǒu shāo yán qí qì xiǎo , liáng dòng wèi shì dà cái 。
铅刀无一割之利,强弓有六石之名。 qiān dāo wú yī gē zhī lì , qiáng gōng yǒu liù shí zhī míng 。
杖以鸠名,因鸠喉之不噎; zhàng yǐ jiū míng , yīn jiū hóu zhī bù yē ;
钥同鱼样,取鱼目之常醒。 yào tóng yú yàng , qǔ yú mù zhī cháng xǐng 。
兜鍪系是头盔,叵罗乃爲酒器。 dōu móu xì shì tóu kuī , pǒ luó nǎi wèi jiǔ qì 。
短剑名匕首,毡毯曰氍毹。 duǎn jiàn míng bǐ shǒu , zhān tǎn yuē qú shū 。
琴名绿绮焦桐,弓号乌号繁弱。 qín míng lǜ qǐ jiāo tóng , gōng hào wū hào fán ruò 。
香炉曰宝鸭,烛台曰烛奴。 xiāng lú yuē bǎo yā , zhú tái yuē zhú nú 。
龙涎鸡舌,悉是香茗; lóng xián jī shé , xī shì xiāng míng ;
鷁首鸭头,别爲船号。 yì shǒu yā tóu , bié wèi chuán hào 。

寿光客,是妆台无尘之镜; shòu guāng kè , shì zhuāng tái wú chén zhī jìng ;
长明公,是梵堂不灭之灯。 zhǎng míng gōng , shì fàn táng bù miè zhī dēng 。
桔槔是田家之水车,襏襫是农夫之雨具。 jié gāo shì tián jiā zhī shuǐ chē , bó shì shì nóng fū zhī yǔ jù 。
乌金,炭之美誉; wū jīn , tàn zhī měi yù ;
忘归,矢之别名。 wàng guī , shǐ zhī bié míng 。
夜可击,朝可炊,军中刁斗; yè kě jī , cháo kě chuī , jūn zhōng diāo dǒu ;
《云汉》热,《北风》寒,刘褒画图。 《 yún hàn 》 rè ,《 běi fēng 》 hán , liú bāo huà tú 。
勉人发愤,曰猛着祖鞭; miǎn rén fā fèn , yuē měng zhe zǔ biān ;
求人宥罪,曰幸开汤网。 qiú rén yòu zuì , yuē xìng kāi tāng wǎng 。

拔帜立帜,韩信之计甚奇; bá zhì lì zhì , hán xìn zhī jì shén qí ;
楚弓楚得,楚王所见未大。 chǔ gōng chǔ dé , chǔ wáng suǒ jiàn wèi dà 。
董安于性援,常佩弦以自急; dǒng ān yú xìng yuán , cháng pèi xián yǐ zì jí ;
西门豹性急,常佩韦以自宽。 xī mén bào xìng jí , cháng pèi wéi yǐ zì kuān 。
汉孟敏尝堕甑不顾,知其无益; hàn mèng mǐn cháng duò zèng bù gù , zhī qí wú yì ;
宋太祖谓犯法有剑,正欲立成。 sòng tài zǔ wèi fàn fǎ yǒu jiàn , zhèng yù lì chéng 。
王衍清谈,常持麈尾; wáng yǎn qīng tán , cháng chí zhǔ wěi ;
横渠讲《易》,每拥皋比。 héng qú jiǎng 《 yì 》, měi yōng gāo bǐ 。

尾生抱桥而死,固执不通; wěi shēng bào qiáo ér sǐ , gù zhí bù tōng ;
楚妃守符而亡,贞信可录。 chǔ fēi shǒu fú ér wáng , zhēn xìn kě lù 。
温桥昔燃犀,照见水族之鬼怪; wēn qiáo xī rán xī , zhào jiàn shuǐ zú zhī guǐ guài ;
秦政有方镜,照见世人之邪心。 qín zhèng yǒu fāng jìng , zhào jiàn shì rén zhī xié xīn 。
车载斗量之人,不可胜数; chē zài dòu liàng zhī rén , bù kě shèng shù ;
南金东箭之品,实是堪奇。 nán jīn dōng jiàn zhī pǐn , shí shì kān qí 。
传檄可定,极言敌之易破; chuán xí kě dìng , jí yán dí zhī yì pò ;
迎刃而解,甚言事之易爲。 yíng rèn ér jiě , shén yán shì zhī yì wèi 。
以铜爲鑑,可整衣冠; yǐ tóng wèi jiàn , kě zhěng yì guān ;
以古爲鑑,可知兴替。 yǐ gǔ wèi jiàn , kě zhī xìng tì 。

results matching ""

    No results matching ""