宫室洪荒之世,野处穴居; hóng huāng zhī shì , yě chù xué jū ;
有巢以后,上栋下宇。 yǒu cháo yǐ hòu , shàng dòng xià yǔ 。
竹苞松茂,谓制度之得宜; zhú bāo sōng mào , wèi zhì dù zhī dé yí ;
鸟革翬飞,调创造之尽善。 niǎo gé huī fēi , diào chuàng zào zhī jǐn shàn 。
朝廷曰紫宸,禁门曰青琐。 cháo tíng yuē zǐ chén , jìn mén yuē qīng suǒ 。
宰相职掌丝纶,内居黄阁; zǎi xiàng zhí zhǎng sī lún , nèi jū huáng gé ;
百官具陈章疏,敷奏丹墀。 bǎi guān jù chén zhāng shū , fū zòu dan chi 。
木天署,学土所居; mù tiān shǔ , xué tǔ suǒ jū ;
紫薇省,中书所莅。 zǐ wēi shěng , zhōng shū suǒ lì 。

金马玉堂,翰林院宇; jīn mǎ yù táng , hàn lín yuàn yǔ ;
柏台乌府,御史衙门。 bǎi tái wū fǔ , yù shǐ yá mén 。
布政司称爲藩府,按察司系是臬司。 bù zhèng sī chēng wèi fān fǔ , àn chá sī xì shì niè sī 。
潘岳种挑于满县,人称花县; pān yuè zhǒng tiāo yú mǎn xiàn , rén chēng huā xiàn ;
于贱鸣琴以治邑,故曰琴堂。 yú jiàn míng qín yǐ zhì yì , gù yuē qín táng 。
谭府是仕宦之家,衙门乃隐逸之宅。 tán fǔ shì shì huàn zhī jiā , yá mén nǎi yǐn yì zhī zhái 。
贺人有喜,曰门阑蔼瑞; hè rén yǒu xǐ , yuē mén lán ǎi ruì ;
谢人过访,曰蓬荜生辉。 xiè rén guò fǎng , yuē péng bì shēng huī 。
美奂美轮,《礼》称屋宇之高华; měi huàn měi lún ,《 lǐ 》 chēng wū yǔ zhī gāo huá ;
肯构肯堂,《书》言父子之同志。 kěn gòu kěn táng ,《 shū 》 yán fù zǐ zhī tóng zhì 。

土木方兴曰经始,创造已毕曰落成。 tǔ mù fāng xìng yuē jīng shǐ , chuàng zào yǐ bì yuē luò chéng 。
楼高可以摘星,屋小仅堪容膝。 lóu gāo kě yǐ zhāi xīng , wū xiǎo jǐn kān róng xī 。
寇莱公庭除之外,只可栽花; kòu lái gōng tíng chú zhī wài , zhǐ kě zāi huā ;
李文靖厅事之前,仅容旋马。 lǐ wén jìng tīng shì zhī qián , jǐn róng xuán mǎ 。
恭贺屋成曰燕贺,自谦屋小曰蜗庐。 gōng hè wū chéng yuē yàn hè , zì qiān wū xiǎo yuē wō lú 。
民家名曰闾阎,贵族称爲阀阅。 mín jiā míng yuē lǘ yán , guì zú chēng wèi fá yuè 。
朱门乃富豪之第,白屋是布衣之家。 zhū mén nǎi fù háo zhī dì , bái wū shì bù yī zhī jiā 。
客舍曰逆旅,馆驿曰邮亭。 kè shè yuē nì lǚ , guǎn yì yuē yóu tíng 。
书室曰芸窗,朝廷曰魏阙。 shū shì yuē yún chuāng , cháo tíng yuē wèi què 。

成均辟雍,皆国学之号; chéng jūn bì yōng , jiē guó xué zhī hào ;
黉宫胶序,乃乡学之称。 hóng gōng jiāo xù , nǎi xiāng xué zhī chēng 。
笑人善忘,曰徙宅忘妻; xiào rén shàn wàng , yuē xǐ zhái wàng qī ;
讥人不谨,曰开门揖盗。 jī rén bù jǐn , yuē kāi mén yī dào 。
何楼所市,皆滥恶之物; hé lóu suǒ shì , jiē làn è zhī wù ;
垄断独登,讥专利之人。 lǒng duàn dú dēng , jī zhuān lì zhī rén 。
荜门圭窦,系贫土之居; bì mén guī dòu , xì pín tǔ zhī jū ;
瓮牖绳枢,皆窭人之室。 wèng yǒu shéng shū , jiē jù rén zhī shì 。
宋寇准真是北门锁钥,檀道济不愧万里长城。 sòng kòu zhǔn zhēn shì běi mén suǒ yào , tán dào jì bù kuì wàn lǐ zhǎng chéng 。

results matching ""

    No results matching ""