饮食甘脆肥脓,命曰腐肠之药; gān cuì féi nóng , mìng yuē fǔ cháng zhī yào ;
羹藜含糗,难语太牢之滋。 gēng lí hán qiǔ , nán yǔ tài láo zhī zī 。
御食曰珍馐,白米曰玉粒。 yù shí yuē zhēn xiū , bái mǐ yuē yù lì 。
好酒曰青州从事,次酒曰平原督邮。 hǎo jiǔ yuē qīng zhōu cóng shì , cì jiǔ yuē píng yuán dū yóu 。
鲁酒茅柴,皆爲薄酒; lǔ jiǔ máo chái , jiē wèi bó jiǔ ;
龙团雀舌,尽是香茗。 lóng tuán què shé , jǐn shì xiāng míng 。
待人礼衰,曰醴酒不设; dài rén lǐ shuāi , yuē lǐ jiǔ bù shè ;
款客甚薄,曰脱粟相留。 kuǎn kè shén báo , yuē tuō sù xiāng liú 。
竹叶青,状元红,俱爲美酒; zhú yè qīng , zhuàng yuán hóng , jù wèi měi jiǔ ;
葡萄绿,珍珠红,悉是香醪。 pú táo lǜ , zhēn zhū hóng , xī shì xiāng láo 。

五斗解酲,刘伶独溺于酒; wǔ dǒu jiě chéng , liú líng dú nì yú jiǔ ;
两腋生风,卢仝偏嗜乎茶。 liǎng yè shēng fēng , lú tóng piān shì hū chá 。
茶曰酪奴,又曰瑞草; chá yuē lào nú , yòu yuē ruì cǎo ;
米曰白粲,又曰长腰。 mǐ yuē bái càn , yòu yuē zhǎng yāo 。
太羹玄酒,亦可荐馨; tài gēng xuán jiǔ , yì kě jiàn xīn ;
尘饭涂羹,焉能充饿。 chén fàn tú gēng , yān néng chōng è 。
酒系杜康所造,腐乃淮南所爲。 jiǔ xì dù kāng suǒ zào , fǔ nǎi huái nán suǒ wèi 。
僧谓鱼曰水梭花,僧谓鸡曰穿篱菜。 sēng wèi yú yuē shuǐ suō huā , sēng wèi jī yuē chuān lí cài 。
临渊羡鱼,不如退而结网; lín yuān xiàn yú , bù rú tuì ér jié wǎng ;
扬汤止沸,不如去火抽薪。 yáng tāng zhǐ fèi , bù rú qù huǒ chōu xīn 。
羔酒自劳,田家之乐; gāo jiǔ zì láo , tián jiā zhī lè ;
含哺鼓腹,盛世之风。 hán bǔ gǔ fù , shèng shì zhī fēng 。

人贪食曰徒餔啜,食不敬曰嗟来食。 rén tān shí yuē tú bù chuài , shí bù jìng yuē jiē lái shí 。
多食不厌,谓之饕餮之徒; duō shí bù yàn , wèi zhī tāo tiè zhī tú ;
见食垂涎,谓有欲炙之色。 jiàn shí chuí xián , wèi yǒu yù zhì zhī sè 。
未获同食,曰向隅; wèi huò tóng shí , yuē xiàng yú ;
谢人赐食,曰饱德。 xiè rén cì shí , yuē bǎo dé 。
安步可以当车,晚食可以当肉。 ān bù kě yǐ dāng chē , wǎn shí kě yǐ dāng ròu 。
饮食贫难曰半菽不饱,厚恩图报曰每饭不忘。 yǐn shí pín nán yuē bàn shū bù bǎo , hòu ēn tú bào yuē měi fàn bù wàng 。
谢扰人曰兵厨之扰,谦待薄曰草具之陈。 xiè rǎo rén yuē bīng chú zhī rǎo , qiān dài báo yuē cǎo jù zhī chén 。
白饭青刍,待僕马之厚; bái fàn qīng chú , dài pú mǎ zhī hòu ;
炊金爨玉,谢款客之隆。 chuī jīn cuàn yù , xiè kuǎn kè zhī lóng 。

家贫待客,但知抹月披风; jiā pín dài kè , dàn zhī mǒ yuè pī fēng ;
冬月邀宾,乃曰敲冰煮茗。 dōng yuè yāo bīn , nǎi yuē qiāo bīng zhǔ míng 。
君侧元臣,若作酒醴之麴櫱; jūn cè yuán chén , ruò zuò jiǔ lǐ zhī qū niè ;
朝中冢宰,若作和羹之盐梅。 cháo zhōng zhǒng zǎi , ruò zuò hé gēng zhī yán méi 。
宰肉甚均,陈平见重于父老; zǎi ròu shén jūn , chén píng jiàn zhòng yú fù lǎo ;
戛釜示尽,邱嫂心厌乎汉高。 jiá fǔ shì jǐn , qiū sǎo xīn yàn hū hàn gāo 。
毕卓爲吏部而盗酒,逸兴太豪; bì zhuō wèi lì bù ér dào jiǔ , yì xìng tài háo ;
越王爱士卒而投醪,战气百倍。 yuè wáng ài shì zú ér tóu láo , zhàn qì bǎi bèi 。

惩羹吹齑,谓人惩前警后; chéng gēng chuī jī , wèi rén chéng qián jǐng hòu ;
酒囊饭袋,谓人少学多餐。 jiǔ náng fàn dài , wèi rén shǎo xué duō cān 。
隐逸之士,漱石枕流; yǐn yì zhī shì , shù shí zhěn liú ;
沉湎之夫,藉糟枕麴。 chén miǎn zhī fū , jí zāo zhěn qū 。
昏庸桀纣,胡爲酒池肉林; hūn yōng jié zhòu , hú wèi jiǔ chí ròu lín ;
苦学仲淹,惟有断齑画粥。 kǔ xué zhòng yān , wéi yǒu duàn jī huà zhōu 。

results matching ""

    No results matching ""