贫富命之修短有数,人之富贵在天。 mìng zhī xiū duǎn yǒu shù , rén zhī fù guì zài tiān 。
惟君子安贫,达人知命。 wéi jūn zǐ ān pín , dá rén zhī mìng 。
贯朽粟陈,称羡财多之谓; guàn xiǔ sù chén , chēng xiàn cái duō zhī wèi ;
紫标黄榜,封记钱库之名。 zǐ biāo huáng bǎng , fēng jì qián kù zhī míng 。
贪爱钱物,谓之钱愚; tān ài qián wù , wèi zhī qián yú ;
好置由宅,谓之地癖。 hǎo zhì yóu zhái , wèi zhī dì pǐ 。
守钱虏,讥蓄财而不散; shǒu qián lǔ , jī xù cái ér bù sàn ;
落魄夫,谓失业之无依。 luò tuò fū , wèi shī yè zhī wú yī 。
贫者地无立锥,富者田连阡陌。 pín zhě dì wú lì zhuī , fù zhě tián lián qiān mò 。

室如悬磬,言其甚窘; shì rú xuán qìng , yán qí shén jiǒng ;
家无儋石,谓其极贫。 jiā wú dān shí , wèi qí jí pín 。
无米曰在陈,守死曰待毙。 wú mǐ yuē zài chén , shǒu sǐ yuē dài bì 。
富足曰殷实,命蹇日数奇。 fù zú yuē yīn shí , mìng jiǎn rì shù qí 。
苏涸鲋,乃济人之急; sū hé fù , nǎi jì rén zhī jí ;
呼庚癸,是乞人之粮。 hū gēng guǐ , shì qǐ rén zhī liáng 。
家徒壁立,司马相如之贫; jiā tú bì lì , sī mǎ xiàng rú zhī pín ;
扊扅爲炊,秦百里奚之苦。 yǎn yí wèi chuī , qín bǎi lǐ xī zhī kǔ 。
鹄形菜色,皆穷民飢饿之形; hú xíng cài sè , jiē qióng mín jī è zhī xíng ;
炊骨爨骸,谓军中乏粮之惨。 chuī gǔ cuàn hái , wèi jūn zhōng fá liáng zhī cǎn 。
饿死留君臣之义,伯夷叔齐; è sǐ liú jūn chén zhī yì , bó yí shū qí ;
资财敌王公之富,陶朱倚顿。 zī cái dí wáng gōng zhī fù , táo zhū yǐ dùn 。

石崇杀妓以侑酒,恃富行凶; shí chóng shā jì yǐ yòu jiǔ , shì fù xíng xiōng ;
何曾一食费万钱,奢侈过甚。 hé zēng yī shí fèi wàn qián , shē chǐ guò shén 。
二月卖新丝,五月粜新谷,真是剜肉医疮; èr yuè mài xīn sī , wǔ yuè tiào xīn gǔ , zhēn shì wān ròu yī chuāng ;
三年耕而有一年之食,九年耕而有三年之食,庶几遇荒有备。 sān nián gēng ér yǒu yī nián zhī shí , jiǔ nián gēng ér yǒu sān nián zhī shí , shù jǐ yù huāng yǒu bèi 。
贫士之肠习黎苋,富人之口厌膏樑。 pín shì zhī cháng xí lí xiàn , fù rén zhī kǒu yàn gāo liáng 。
石崇以蜡代薪,王恺以饴沃釜。 shí chóng yǐ là dài xīn , wáng kǎi yǐ yí wò fǔ 。
范丹土灶生蛙,破甑生尘; fàn dān tǔ zào shēng wā , pò zèng shēng chén ;
曾子捉襟见肘,纳履决踵,贫不胜言。 zēng zǐ zhuō jīn jiàn zhǒu , nà lǚ jué zhǒng , pín bù shèng yán 。
子路衣敝縕袍,与轻裘立; zǐ lù yī bì yūn páo , yǔ qīng qiú lì ;
韦庄数米而饮,称薪而爨,俭有可鄙。 wéi zhuāng shù mǐ ér yǐn , chēng xīn ér cuàn , jiǎn yǒu kě bǐ 。
总之饱德之士,不愿膏樑; zǒng zhī bǎo dé zhī shì , bù yuàn gāo liáng ;
闻誉之施,奚图文绣。 wén yù zhī shī , xī tú wén xiù 。

results matching ""

    No results matching ""