貧富命之修短有數,人之富貴在天。 mìng zhī xiū duǎn yǒu shù , rén zhī fù guì zài tiān 。
惟君子安貧,達人知命。 wéi jūn zǐ ān pín , dá rén zhī mìng 。
貫朽粟陳,稱羨財多之謂; guàn xiǔ sù chén , chēng xiàn cái duō zhī wèi ;
紫標黃榜,封記錢庫之名。 zǐ biāo huáng bǎng , fēng jì qián kù zhī míng 。
貪愛錢物,謂之錢愚; tān ài qián wù , wèi zhī qián yú ;
好置由宅,謂之地癖。 hǎo zhì yóu zhái , wèi zhī dì pǐ 。
守錢虜,譏蓄財而不散; shǒu qián lǔ , jī xù cái ér bù sàn ;
落魄夫,謂失業之無依。 luò tuò fū , wèi shī yè zhī wú yī 。
貧者地無立錐,富者田連阡陌。 pín zhě dì wú lì zhuī , fù zhě tián lián qiān mò 。

室如懸磬,言其甚窘; shì rú xuán qìng , yán qí shén jiǒng ;
家無儋石,謂其極貧。 jiā wú dān shí , wèi qí jí pín 。
無米曰在陳,守死曰待斃。 wú mǐ yuē zài chén , shǒu sǐ yuē dài bì 。
富足曰殷實,命蹇日數奇。 fù zú yuē yīn shí , mìng jiǎn rì shù qí 。
蘇涸鮒,乃濟人之急; sū hé fù , nǎi jì rén zhī jí ;
呼庚癸,是乞人之糧。 hū gēng guǐ , shì qǐ rén zhī liáng 。
家徒壁立,司馬相如之貧; jiā tú bì lì , sī mǎ xiàng rú zhī pín ;
扊扅爲炊,秦百里奚之苦。 yǎn yí wèi chuī , qín bǎi lǐ xī zhī kǔ 。
鵠形菜色,皆窮民飢餓之形; hú xíng cài sè , jiē qióng mín jī è zhī xíng ;
炊骨爨骸,謂軍中乏糧之慘。 chuī gǔ cuàn hái , wèi jūn zhōng fá liáng zhī cǎn 。
餓死留君臣之義,伯夷叔齊; è sǐ liú jūn chén zhī yì , bó yí shū qí ;
資財敵王公之富,陶朱倚頓。 zī cái dí wáng gōng zhī fù , táo zhū yǐ dùn 。

石崇殺妓以侑酒,恃富行兇; shí chóng shā jì yǐ yòu jiǔ , shì fù xíng xiōng ;
何曾一食費萬錢,奢侈過甚。 hé zēng yī shí fèi wàn qián , shē chǐ guò shén 。
二月賣新絲,五月糶新谷,真是剜肉醫瘡; èr yuè mài xīn sī , wǔ yuè tiào xīn gǔ , zhēn shì wān ròu yī chuāng ;
三年耕而有一年之食,九年耕而有三年之食,庶幾遇荒有備。 sān nián gēng ér yǒu yī nián zhī shí , jiǔ nián gēng ér yǒu sān nián zhī shí , shù jǐ yù huāng yǒu bèi 。
貧士之腸習黎莧,富人之口厭膏樑。 pín shì zhī cháng xí lí xiàn , fù rén zhī kǒu yàn gāo liáng 。
石崇以蠟代薪,王愷以飴沃釜。 shí chóng yǐ là dài xīn , wáng kǎi yǐ yí wò fǔ 。
範丹土竈生蛙,破甑生塵; fàn dān tǔ zào shēng wā , pò zèng shēng chén ;
曾子捉襟見肘,納履決踵,貧不勝言。 zēng zǐ zhuō jīn jiàn zhǒu , nà lǚ jué zhǒng , pín bù shèng yán 。
子路衣敝縕袍,與輕裘立; zǐ lù yī bì yūn páo , yǔ qīng qiú lì ;
韋莊數米而飲,稱薪而爨,儉有可鄙。 wéi zhuāng shù mǐ ér yǐn , chēng xīn ér cuàn , jiǎn yǒu kě bǐ 。
總之飽德之士,不願膏樑; zǒng zhī bǎo dé zhī shì , bù yuàn gāo liáng ;
聞譽之施,奚圖文繡。 wén yù zhī shī , xī tú wén xiù 。

results matching ""

    No results matching ""