器用一人之所需,百工斯爲備。 yī rén zhī suǒ xū , bǎi gōng sī wèi bèi 。
但用則各適其用,而名則每異其名。 dàn yòng zé gè shì qí yòng , ér míng zé měi yì qí míng 。
管城子、中書君,悉爲筆號; guǎn chéng zi 、 zhōng shū jūn , xī wèi bǐ hào ;
石虛中、即墨侯,皆爲硯稱。 shí xū zhōng 、 jí mò hóu , jiē wèi yàn chēng 。
墨爲鬆使者,紙號楮先生。 mò wèi sōng shǐ zhě , zhǐ hào chǔ xiān shēng 。
紙曰剡藤,又曰玉版; zhǐ yuē shàn téng , yòu yuē yù bǎn ;
墨曰陳玄,又曰龍臍。 mò yuē chén xuán , yòu yuē lóng qí 。
共筆硯,同富之謂; gòng bǐ yàn , tóng fù zhī wèi ;
付衣鉢,傳道之稱。 fù yī bō , chuán dào zhī chēng 。

篤志業儒,曰磨穿鐵硯; dǔ zhì yè rú , yuē mó chuān tiě yàn ;
棄文就武,曰安用毛錐。 qì wén jiù wǔ , yuē ān yòng máo zhuī 。
劍有干將鏌邪之名,扇有仁風便面之號。 jiàn yǒu gàn jiāng mò xié zhī míng , shàn yǒu rén fēng biàn miàn zhī hào 。
何謂箑,亦扇之名; hé wèi shà , yì shàn zhī míng ;
何謂籟,有聲之謂。 hé wèi lài , yǒu shēng zhī wèi 。
小舟名蚱蜢,鉅艦曰艨艟。 xiǎo zhōu míng zhà měng , jù jiàn yuē méng chōng 。
金根是皇后之車,菱花乃婦人之鏡。 jīn gēn shì huáng hòu zhī chē , líng huā nǎi fù rén zhī jìng 。
銀鑿落原是酒器,玉參差乃是簫名。 yín záo luò yuán shì jiǔ qì , yù cān chà nǎi shì xiāo míng 。
刻舟求劍,固而不通; kè zhōu qiú jiàn , gù ér bù tōng ;
膠柱鼓瑟,拘而不化。 jiāo zhù gǔ sè , jū ér bù huà 。

斗筲言其器小,樑棟謂是大材。 dǒu shāo yán qí qì xiǎo , liáng dòng wèi shì dà cái 。
鉛刀無一割之利,強弓有六石之名。 qiān dāo wú yī gē zhī lì , qiáng gōng yǒu liù shí zhī míng 。
杖以鳩名,因鳩喉之不噎; zhàng yǐ jiū míng , yīn jiū hóu zhī bù yē ;
鑰同魚樣,取魚目之常醒。 yào tóng yú yàng , qǔ yú mù zhī cháng xǐng 。
兜鍪系是頭盔,叵羅乃爲酒器。 dōu móu xì shì tóu kuī , pǒ luó nǎi wèi jiǔ qì 。
短劍名匕首,氈毯曰氍毹。 duǎn jiàn míng bǐ shǒu , zhān tǎn yuē qú shū 。
琴名綠綺焦桐,弓號烏號繁弱。 qín míng lǜ qǐ jiāo tóng , gōng hào wū hào fán ruò 。
香爐曰寶鴨,燭臺曰燭奴。 xiāng lú yuē bǎo yā , zhú tái yuē zhú nú 。
龍涎雞舌,悉是香茗; lóng xián jī shé , xī shì xiāng míng ;
鷁首鴨頭,別爲船號。 yì shǒu yā tóu , bié wèi chuán hào 。

壽光客,是妝臺無塵之鏡; shòu guāng kè , shì zhuāng tái wú chén zhī jìng ;
長明公,是梵堂不滅之燈。 zhǎng míng gōng , shì fàn táng bù miè zhī dēng 。
桔槔是田家之水車,襏襫是農夫之雨具。 jié gāo shì tián jiā zhī shuǐ chē , bó shì shì nóng fū zhī yǔ jù 。
烏金,炭之美譽; wū jīn , tàn zhī měi yù ;
忘歸,矢之別名。 wàng guī , shǐ zhī bié míng 。
夜可擊,朝可炊,軍中刁斗; yè kě jī , cháo kě chuī , jūn zhōng diāo dǒu ;
《雲漢》熱,《北風》寒,劉褒畫圖。 《 yún hàn 》 rè ,《 běi fēng 》 hán , liú bāo huà tú 。
勉人發憤,曰猛着祖鞭; miǎn rén fā fèn , yuē měng zhe zǔ biān ;
求人宥罪,曰幸開湯網。 qiú rén yòu zuì , yuē xìng kāi tāng wǎng 。

拔幟立幟,韓信之計甚奇; bá zhì lì zhì , hán xìn zhī jì shén qí ;
楚弓楚得,楚王所見未大。 chǔ gōng chǔ dé , chǔ wáng suǒ jiàn wèi dà 。
董安於性援,常佩弦以自急; dǒng ān yú xìng yuán , cháng pèi xián yǐ zì jí ;
西門豹性急,常佩韋以自寬。 xī mén bào xìng jí , cháng pèi wéi yǐ zì kuān 。
漢孟敏嘗墮甑不顧,知其無益; hàn mèng mǐn cháng duò zèng bù gù , zhī qí wú yì ;
宋太祖謂犯法有劍,正欲立成。 sòng tài zǔ wèi fàn fǎ yǒu jiàn , zhèng yù lì chéng 。
王衍清談,常持麈尾; wáng yǎn qīng tán , cháng chí zhǔ wěi ;
橫渠講《易》,每擁皋比。 héng qú jiǎng 《 yì 》, měi yōng gāo bǐ 。

尾生抱橋而死,固執不通; wěi shēng bào qiáo ér sǐ , gù zhí bù tōng ;
楚妃守符而亡,貞信可錄。 chǔ fēi shǒu fú ér wáng , zhēn xìn kě lù 。
溫橋昔燃犀,照見水族之鬼怪; wēn qiáo xī rán xī , zhào jiàn shuǐ zú zhī guǐ guài ;
秦政有方鏡,照見世人之邪心。 qín zhèng yǒu fāng jìng , zhào jiàn shì rén zhī xié xīn 。
車載斗量之人,不可勝數; chē zài dòu liàng zhī rén , bù kě shèng shù ;
南金東箭之品,實是堪奇。 nán jīn dōng jiàn zhī pǐn , shí shì kān qí 。
傳檄可定,極言敵之易破; chuán xí kě dìng , jí yán dí zhī yì pò ;
迎刃而解,甚言事之易爲。 yíng rèn ér jiě , shén yán shì zhī yì wèi 。
以銅爲鑑,可整衣冠; yǐ tóng wèi jiàn , kě zhěng yì guān ;
以古爲鑑,可知興替。 yǐ gǔ wèi jiàn , kě zhī xìng tì 。

results matching ""

    No results matching ""