珍寶山川之精英,每泄爲至寶; shān chuān zhī jīng yīng , měi xiè wèi zhì bǎo ;
乾坤之瑞氣,恆結爲奇珍。 qián kūn zhī ruì qì , héng jié wèi qí zhēn 。
故玉足以庇嘉穀,明珠可以御火災。 gù yù zú yǐ bì jiā gǔ , míng zhū kě yǐ yù huǒ zāi 。
魚目豈可混珠,碔砆焉能亂玉。 yú mù qǐ kě hùn zhū , wǔ fū yān néng luàn yù 。
黃金生於麗水,白銀出自朱提。 huáng jīn shēng yú lì shuǐ , bái yín chū zì zhū tí 。
曰孔方、曰家兄,俱爲錢號; yuē kǒng fāng 、 yuē jiā xiōng , jù wèi qián hào ;
日青蚨,曰鵝眼,亦是錢名。 rì qīng fú , yuē é yǎn , yì shì qián míng 。

可貴者明月夜光之珠,可珍者璠璵琬琰之玉。 kě guì zhě míng yuè yè guāng zhī zhū , kě zhēn zhě fán yú wǎn yǎn zhī yù 。
宋人以燕石爲玉,什襲緹巾之中; sòng rén yǐ yàn shí wèi yù , shén xí tí jīn zhī zhōng ;
楚王以璞玉爲石,兩刖卞和之足。 chǔ wáng yǐ pú yù wèi shí , liǎng yuè biàn hé zhī zú 。
惠王之珠,光能照乘; huì wáng zhī zhū , guāng néng zhào chéng ;
和氏之壁,價重連城。 hé shì zhī bì , jià zhòng lián chéng 。
鮫人泣淚成珠,宋人削玉爲楮。 jiāo rén qì lèi chéng zhū , sòng rén xuē yù wèi chǔ 。
賢乃國家之寶,儒爲席上之珍。 xián nǎi guó jiā zhī bǎo , rú wèi xí shàng zhī zhēn 。
王者聘賢,束帛加壁; wáng zhě pìn xián , shù bó jiā bì ;
真儒抱道,懷瑾握瑜。 zhēn rú bào dào , huái jǐn wò yú 。

雍伯多緣,種玉於藍田而得美婦; yōng bó duō yuán , zhǒng yù yú lán tián ér dé měi fù ;
太公奇遇,釣璜於渭水而遇文王。 tài gōng qí yù , diào huáng yú wèi shuǐ ér yù wén wáng 。
剖腹藏珠,愛財而不愛命; pōu fù cáng zhū , ài cái ér bù ài mìng ;
纏頭作錦,助舞而更助嬌。 chán tóu zuò jǐn , zhù wǔ ér gèng zhù jiāo 。
孟嘗廉潔,克俾合浦還珠; mèng cháng lián jié , kè bǐ hé pǔ hái zhū ;
相如忠勇,能使秦廷歸璧。 xiàng rú zhōng yǒng , néng shǐ qín tíng guī bì 。
玉釵作燕飛,漢宮之異事; yù chāi zuò yàn fēi , hàn gōng zhī yì shì ;
金錢成蝶舞,唐庫之奇傳。 jīn qián chéng dié wǔ , táng kù zhī qí chuán 。
廣錢固可以通神,營利乃爲鬼所笑。 guǎng qián gù kě yǐ tōng shén , yíng lì nǎi wèi guǐ suǒ xiào 。
以小致大,謂之拋磚引玉; yǐ xiǎo zhì dà , wèi zhī pāo zhuān yǐn yù ;
不知所貴,謂之買櫝還珠。 bù zhī suǒ guì , wèi zhī mǎi dú hái zhū 。

賢否罹害,如玉石俱焚; xián fǒu lí hài , rú yù shí jù fén ;
貪得無厭,雖輜珠必算。 tān dé wú yàn , suī zī zhū bì suàn 。
崔烈以錢買官,人皆惡其銅臭; cuī liè yǐ qián mǎi guān , rén jiē è qí tóng chòu ;
秦嫂不敢視叔,自言畏其多金。 qín sǎo bù gǎn shì shū , zì yán wèi qí duō jīn 。
熊袞父亡,天乃雨錢助葬; xióng gǔn fù wáng , tiān nǎi yǔ qián zhù zàng ;
仲儒家窘,天乃雨金濟貧。 zhòng rú jiā jiǒng , tiān nǎi yǔ jīn jì pín 。
漢楊震畏四知而辭金,唐太宗因懲貪而賜絹。 hàn yáng zhèn wèi sì zhī ér cí jīn , táng tài zōng yīn chéng tān ér cì juàn 。

晉魯褒作《錢神論》,嘗以錢爲孔方兄; jìn lǔ bāo zuò 《 qián shén lùn 》, cháng yǐ qián wèi kǒng fāng xiōng ;
王夷甫口不言錢,乃謂錢爲阿堵物。 wáng yí fǔ kǒu bù yán qián , nǎi wèi qián wèi ē dǔ wù 。
然而牀頭金盡,壯士無顏; rán ér chuáng tóu jīn jǐn , zhuàng shì wú yán ;
囊內錢空,阮郎羞澀。 náng nèi qián kōng , ruǎn láng xiū sè 。
但匹夫不可懷壁,人生孰不愛財。 dàn pǐ fū bù kě huái bì , rén shēng shú bù ài cái 。

results matching ""

    No results matching ""