宮室洪荒之世,野處穴居; hóng huāng zhī shì , yě chù xué jū ;
有巢以後,上棟下宇。 yǒu cháo yǐ hòu , shàng dòng xià yǔ 。
竹苞松茂,謂制度之得宜; zhú bāo sōng mào , wèi zhì dù zhī dé yí ;
鳥革翬飛,調創造之盡善。 niǎo gé huī fēi , diào chuàng zào zhī jǐn shàn 。
朝廷曰紫宸,禁門曰青瑣。 cháo tíng yuē zǐ chén , jìn mén yuē qīng suǒ 。
宰相職掌絲綸,內居黃閣; zǎi xiàng zhí zhǎng sī lún , nèi jū huáng gé ;
百官具陳章疏,敷奏丹墀。 bǎi guān jù chén zhāng shū , fū zòu dan chi 。
木天署,學土所居; mù tiān shǔ , xué tǔ suǒ jū ;
紫薇省,中書所蒞。 zǐ wēi shěng , zhōng shū suǒ lì 。

金馬玉堂,翰林院宇; jīn mǎ yù táng , hàn lín yuàn yǔ ;
柏臺烏府,御史衙門。 bǎi tái wū fǔ , yù shǐ yá mén 。
布政司稱爲藩府,按察司系是臬司。 bù zhèng sī chēng wèi fān fǔ , àn chá sī xì shì niè sī 。
潘岳種挑於滿縣,人稱花縣; pān yuè zhǒng tiāo yú mǎn xiàn , rén chēng huā xiàn ;
於賤鳴琴以治邑,故曰琴堂。 yú jiàn míng qín yǐ zhì yì , gù yuē qín táng 。
譚府是仕宦之家,衙門乃隱逸之宅。 tán fǔ shì shì huàn zhī jiā , yá mén nǎi yǐn yì zhī zhái 。
賀人有喜,曰門闌藹瑞; hè rén yǒu xǐ , yuē mén lán ǎi ruì ;
謝人過訪,曰蓬蓽生輝。 xiè rén guò fǎng , yuē péng bì shēng huī 。
美奐美輪,《禮》稱屋宇之高華; měi huàn měi lún ,《 lǐ 》 chēng wū yǔ zhī gāo huá ;
肯構肯堂,《書》言父子之同志。 kěn gòu kěn táng ,《 shū 》 yán fù zǐ zhī tóng zhì 。

土木方興曰經始,創造已畢曰落成。 tǔ mù fāng xìng yuē jīng shǐ , chuàng zào yǐ bì yuē luò chéng 。
樓高可以摘星,屋小僅堪容膝。 lóu gāo kě yǐ zhāi xīng , wū xiǎo jǐn kān róng xī 。
寇萊公庭除之外,只可栽花; kòu lái gōng tíng chú zhī wài , zhǐ kě zāi huā ;
李文靖廳事之前,僅容旋馬。 lǐ wén jìng tīng shì zhī qián , jǐn róng xuán mǎ 。
恭賀屋成曰燕賀,自謙屋小曰蝸廬。 gōng hè wū chéng yuē yàn hè , zì qiān wū xiǎo yuē wō lú 。
民家名曰閭閻,貴族稱爲閥閱。 mín jiā míng yuē lǘ yán , guì zú chēng wèi fá yuè 。
朱門乃富豪之第,白屋是布衣之家。 zhū mén nǎi fù háo zhī dì , bái wū shì bù yī zhī jiā 。
客舍曰逆旅,館驛曰郵亭。 kè shè yuē nì lǚ , guǎn yì yuē yóu tíng 。
書室曰芸窗,朝廷曰魏闕。 shū shì yuē yún chuāng , cháo tíng yuē wèi què 。

成均辟雍,皆國學之號; chéng jūn bì yōng , jiē guó xué zhī hào ;
黌宮膠序,乃鄉學之稱。 hóng gōng jiāo xù , nǎi xiāng xué zhī chēng 。
笑人善忘,曰徙宅忘妻; xiào rén shàn wàng , yuē xǐ zhái wàng qī ;
譏人不謹,曰開門揖盜。 jī rén bù jǐn , yuē kāi mén yī dào 。
何樓所市,皆濫惡之物; hé lóu suǒ shì , jiē làn è zhī wù ;
壟斷獨登,譏專利之人。 lǒng duàn dú dēng , jī zhuān lì zhī rén 。
蓽門圭竇,系貧土之居; bì mén guī dòu , xì pín tǔ zhī jū ;
甕牖繩樞,皆窶人之室。 wèng yǒu shéng shū , jiē jù rén zhī shì 。
宋寇準真是北門鎖鑰,檀道濟不愧萬里長城。 sòng kòu zhǔn zhēn shì běi mén suǒ yào , tán dào jì bù kuì wàn lǐ zhǎng chéng 。

results matching ""

    No results matching ""