飲食甘脆肥膿,命曰腐腸之藥; gān cuì féi nóng , mìng yuē fǔ cháng zhī yào ;
羹藜含糗,難語太牢之滋。 gēng lí hán qiǔ , nán yǔ tài láo zhī zī 。
御食曰珍饈,白米曰玉粒。 yù shí yuē zhēn xiū , bái mǐ yuē yù lì 。
好酒曰青州從事,次酒曰平原督郵。 hǎo jiǔ yuē qīng zhōu cóng shì , cì jiǔ yuē píng yuán dū yóu 。
魯酒茅柴,皆爲薄酒; lǔ jiǔ máo chái , jiē wèi bó jiǔ ;
龍團雀舌,盡是香茗。 lóng tuán què shé , jǐn shì xiāng míng 。
待人禮衰,曰醴酒不設; dài rén lǐ shuāi , yuē lǐ jiǔ bù shè ;
款客甚薄,曰脫粟相留。 kuǎn kè shén báo , yuē tuō sù xiāng liú 。
竹葉青,狀元紅,俱爲美酒; zhú yè qīng , zhuàng yuán hóng , jù wèi měi jiǔ ;
葡萄綠,珍珠紅,悉是香醪。 pú táo lǜ , zhēn zhū hóng , xī shì xiāng láo 。

五斗解酲,劉伶獨溺於酒; wǔ dǒu jiě chéng , liú líng dú nì yú jiǔ ;
兩腋生風,盧仝偏嗜乎茶。 liǎng yè shēng fēng , lú tóng piān shì hū chá 。
茶曰酪奴,又曰瑞草; chá yuē lào nú , yòu yuē ruì cǎo ;
米曰白粲,又曰長腰。 mǐ yuē bái càn , yòu yuē zhǎng yāo 。
太羹玄酒,亦可薦馨; tài gēng xuán jiǔ , yì kě jiàn xīn ;
塵飯塗羹,焉能充餓。 chén fàn tú gēng , yān néng chōng è 。
酒系杜康所造,腐乃淮南所爲。 jiǔ xì dù kāng suǒ zào , fǔ nǎi huái nán suǒ wèi 。
僧謂魚曰水梭花,僧謂雞曰穿籬菜。 sēng wèi yú yuē shuǐ suō huā , sēng wèi jī yuē chuān lí cài 。
臨淵羨魚,不如退而結網; lín yuān xiàn yú , bù rú tuì ér jié wǎng ;
揚湯止沸,不如去火抽薪。 yáng tāng zhǐ fèi , bù rú qù huǒ chōu xīn 。
羔酒自勞,田家之樂; gāo jiǔ zì láo , tián jiā zhī lè ;
含哺鼓腹,盛世之風。 hán bǔ gǔ fù , shèng shì zhī fēng 。

人貪食曰徒餔啜,食不敬曰嗟來食。 rén tān shí yuē tú bù chuài , shí bù jìng yuē jiē lái shí 。
多食不厭,謂之饕餮之徒; duō shí bù yàn , wèi zhī tāo tiè zhī tú ;
見食垂涎,謂有欲炙之色。 jiàn shí chuí xián , wèi yǒu yù zhì zhī sè 。
未獲同食,曰向隅; wèi huò tóng shí , yuē xiàng yú ;
謝人賜食,曰飽德。 xiè rén cì shí , yuē bǎo dé 。
安步可以當車,晚食可以當肉。 ān bù kě yǐ dāng chē , wǎn shí kě yǐ dāng ròu 。
飲食貧難曰半菽不飽,厚恩圖報曰每飯不忘。 yǐn shí pín nán yuē bàn shū bù bǎo , hòu ēn tú bào yuē měi fàn bù wàng 。
謝擾人曰兵廚之擾,謙待薄曰草具之陳。 xiè rǎo rén yuē bīng chú zhī rǎo , qiān dài báo yuē cǎo jù zhī chén 。
白飯青芻,待僕馬之厚; bái fàn qīng chú , dài pú mǎ zhī hòu ;
炊金爨玉,謝款客之隆。 chuī jīn cuàn yù , xiè kuǎn kè zhī lóng 。

家貧待客,但知抹月披風; jiā pín dài kè , dàn zhī mǒ yuè pī fēng ;
冬月邀賓,乃曰敲冰煮茗。 dōng yuè yāo bīn , nǎi yuē qiāo bīng zhǔ míng 。
君側元臣,若作酒醴之麴櫱; jūn cè yuán chén , ruò zuò jiǔ lǐ zhī qū niè ;
朝中冢宰,若作和羹之鹽梅。 cháo zhōng zhǒng zǎi , ruò zuò hé gēng zhī yán méi 。
宰肉甚均,陳平見重於父老; zǎi ròu shén jūn , chén píng jiàn zhòng yú fù lǎo ;
戛釜示盡,邱嫂心厭乎漢高。 jiá fǔ shì jǐn , qiū sǎo xīn yàn hū hàn gāo 。
畢卓爲吏部而盜酒,逸興太豪; bì zhuō wèi lì bù ér dào jiǔ , yì xìng tài háo ;
越王愛士卒而投醪,戰氣百倍。 yuè wáng ài shì zú ér tóu láo , zhàn qì bǎi bèi 。

懲羹吹齏,謂人懲前警後; chéng gēng chuī jī , wèi rén chéng qián jǐng hòu ;
酒囊飯袋,謂人少學多餐。 jiǔ náng fàn dài , wèi rén shǎo xué duō cān 。
隱逸之士,漱石枕流; yǐn yì zhī shì , shù shí zhěn liú ;
沉湎之夫,藉糟枕麴。 chén miǎn zhī fū , jí zāo zhěn qū 。
昏庸桀紂,胡爲酒池肉林; hūn yōng jié zhòu , hú wèi jiǔ chí ròu lín ;
苦學仲淹,惟有斷齏畫粥。 kǔ xué zhòng yān , wéi yǒu duàn jī huà zhōu 。

results matching ""

    No results matching ""