人事《大學》首重夫明新,小於莫先於應對。 《 dà xué 》 shǒu zhòng fū míng xīn , xiǎo yú mò xiān yú yīng duì 。
其容固宜有度,出言尤貴有章。 qí róng gù yí yǒu dù , chū yán yóu guì yǒu zhāng 。
智欲圓而行欲方,膽欲大而心欲小。 zhì yù yuán ér xíng yù fāng , dǎn yù dà ér xīn yù xiǎo 。
閣下足下,並稱人之辭; gé xià zú xià , bìng chēng rén zhī cí ;
不佞鯫生,皆自謙之語。 bù nìng zōu shēng , jiē zì qiān zhī yǔ 。
恕罪曰原宥,惶恐曰主臣。 shù zuì yuē yuán yòu , huáng kǒng yuē zhǔ chén 。
大春元、大殿選、大會狀,舉人之稱不一; dà chūn yuán 、 dà diàn xuǎn 、 dà huì zhuàng , jǔ rén zhī chēng bù yī ;
大秋元、大經元、大三元,士人之譽多殊。 dà qiū yuán 、 dà jīng yuán 、 dà sān yuán , shì rén zhī yù duō shū 。
大掾史,推美吏員; dà yuàn shǐ , tuī měi lì yuán ;
大柱石,尊稱鄉宦。 dà zhù shí , zūn chēng xiāng huàn 。

賀入學曰雲程發軔,賀新冠曰元服初榮。 hè rù xué yuē yún chéng fā rèn , hè xīn guān yuē yuán fú chū róng 。
賀人榮歸,謂之錦旋; hè rén róng guī , wèi zhī jǐn xuán ;
作商得財,謂之稇載。 zuò shāng dé cái , wèi zhī kǔn zài 。
謙送禮曰獻芹,不受饋曰反璧。 qiān sòng lǐ yuē xiàn qín , bù shòu kuì yuē fǎn bì 。
謝人厚禮曰厚貺,自謙利薄曰菲儀。 xiè rén hòu lǐ yuē hòu kuàng , zì qiān lì báo yuē fēi yí 。
送行之禮,謂之贐儀; sòng xíng zhī lǐ , wèi zhī jìn yí ;
拜見之貲,名曰贄敬。 bài jiàn zhī zī , míng yuē zhì jìng 。
賀壽儀曰祝敬,吊死禮曰奠儀。 hè shòu yí yuē zhù jìng , diào sǐ lǐ yuē diàn yí 。

請人遠歸曰洗塵,攜酒進行曰祖餞。 qǐng rén yuǎn guī yuē xǐ chén , xié jiǔ jìn xíng yuē zǔ jiàn 。
犒僕伕,謂之旌使; kào pú fū , wèi zhī jīng shǐ ;
演戲文,謂之俳優。 yǎn xì wén , wèi zhī pái yōu 。
謝人寄書,曰辱承華翰; xiè rén jì shū , yuē rǔ chéng huá hàn ;
謝人致問,曰多蒙寄聲。 xiè rén zhì wèn , yuē duō méng jì shēng 。
望人寄信,曰早賜玉音; wàng rén jì xìn , yuē zǎo cì yù yīn ;
謝人許物,曰已獲金諾。 xiè rén xǔ wù , yuē yǐ huò jīn nuò 。
具名帖,曰投刺; jù míng tiě , yuē tóu cì ;
發書函,曰開緘。 fā shū hán , yuē kāi jiān 。
思暮久曰極切瞻韓,想望殷曰久懷慕藺。 sī mù jiǔ yuē jí qiè zhān hán , xiǎng wàng yīn yuē jiǔ huái mù lìn 。
相識未真,曰半面之識; xiāng shí wèi zhēn , yuē bàn miàn zhī shí ;
不期而會,曰邂逅之緣。 bù qī ér huì , yuē xiè hòu zhī yuán 。

登龍門得參名士,瞻山斗仰望高賢。 dēng lóng mén dé cān míng shì , zhān shān dòu yǎng wàng gāo xián 。
一日三秋,言思暮之甚切; yī rì sān qiū , yán sī mù zhī shén qiè ;
渴塵萬斛,言想望之久殷。 kě chén wàn hú , yán xiǎng wàng zhī jiǔ yīn 。
暌違教命,乃雲鄙吝復萌; kuí wéi jiào mìng , nǎi yún bǐ lìn fù méng ;
來往無憑,則曰萍蹤靡定。 lái wǎng wú píng , zé yuē píng zōng mí dìng 。
虞舜幕唐堯,見堯於羹,見堯於牆; yú shùn mù táng yáo , jiàn yáo yú gēng , jiàn yáo yú qiáng ;
門人學孔聖,孔步亦步,孔趨亦趨。 mén rén xué kǒng shèng , kǒng bù yì bù , kǒng qū yì qū 。
曾經會晤,曰向獲承顏接辭; céng jīng huì wù , yuē xiàng huò chéng yán jiē cí ;
謝人指教,曰深蒙耳提面命。 xiè rén zhǐ jiào , yuē shēn méng ěr tí miàn mìng 。

求人涵容,曰望包荒; qiú rén hán róng , yuē wàng bāo huāng ;
求人吹噓,曰望汲引。 qiú rén chuī xū , yuē wàng jí yǐn 。
求人薦引,曰幸爲先容; qiú rén jiàn yǐn , yuē xìng wèi xiān róng ;
求人改文,曰望賜郢斫。 qiú rén gǎi wén , yuē wàng cì yǐng zhuó 。
借重鼎言,是託人言事; jiè zhòng dǐng yán , shì tuō rén yán shì ;
望移玉趾,是浼人親行。 wàng yí yù zhǐ , shì měi rén qīn xíng 。
多蒙推轂,謝人引薦之辭; duō méng tuī gǔ , xiè rén yǐn jiàn zhī cí ;
望作領袖,託人倡首之說。 wàng zuò lǐng xiù , tuō rén chàng shǒu zhī shuō 。
言辭不爽,謂之金石語; yán cí bù shuǎng , wèi zhī jīn shí yǔ ;
鄉黨公論,謂之月旦評。 xiāng dǎng gōng lùn , wèi zhī yuè dàn píng 。
逢人說項斯,表揚善行; féng rén shuō xiàng sī , biǎo yáng shàn xíng ;
名下無虛士,果是賢人。 míng xià wú xū shì , guǒ shì xián rén 。

黨惡爲非曰朋奸,盡財賭博曰孤注。 dǎng è wèi fēi yuē péng jiān , jǐn cái dǔ bó yuē gū zhù 。
徒了事,曰但求塞責; tú liǎo shì , yuē dàn qiú sāi zé ;
戒明察,曰不可苛求。 jiè míng chá , yuē bù kě kē qiú 。
方命是逆人之言,執拗是執己之性。 fāng mìng shì nì rén zhī yán , zhí ǎo shì zhí jǐ zhī xìng 。
曰覬覦,曰睥睨,總是私心之窺望; yuē jì yú , yuē pì nì , zǒng shì sī xīn zhī kuī wàng ;
曰倥傯,曰旁午,皆言人事之紛紜。 yuē kōng zǒng , yuē páng wǔ , jiē yán rén shì zhī fēn yún 。
小過必察,謂之吹毛求疵; xiǎo guò bì chá , wèi zhī chuī máo qiú cī ;
乘患相攻,謂之落井下石。 chéng huàn xiāng gōng , wèi zhī luò jǐng xià shí 。
欲心難厭如溪壑,財物易盡若漏卮。 yù xīn nán yàn rú xī hè , cái wù yì jǐn ruò lòu zhī 。

望開茅塞,是求人之教導; wàng kāi máo sāi , shì qiú rén zhī jiào dǎo ;
多豪藥石,是謝人之箴規。 duō háo yào shí , shì xiè rén zhī zhēn guī 。
勞規芳躅,皆善行之可慕; láo guī fāng zhú , jiē shàn xíng zhī kě mù ;
格言至言,悉嘉言之可聽。 gé yán zhì yán , xī jiā yán zhī kě tīng 。
無言曰緘默,息怒曰霽威。 wú yán yuē jiān mò , xī nù yuē jì wēi 。
包拯寡色笑,人比其笑爲黃河清; bāo zhěng guǎ sè xiào , rén bǐ qí xiào wèi huáng hé qīng ;
商鞅最兇殘,常見論囚而渭水赤。 shāng yāng zuì xiōng cán , cháng jiàn lùn qiú ér wèi shuǐ chì 。
仇深曰切齒,人笑曰解頤。 chóu shēn yuē qiè chǐ , rén xiào yuē jiě yí 。
人微笑曰莞爾,掩口笑曰胡盧。 rén wēi xiào yuē guǎn ěr , yǎn kǒu xiào yuē hú lú 。
大笑回絕倒,衆笑曰鬨堂。 dà xiào huí jué dào , zhòng xiào yuē hòng táng 。

留位待賢,謂之虛左; liú wèi dài xián , wèi zhī xū zuǒ ;
官僚共署,謂之同寅。 guān liáo gòng shǔ , wèi zhī tóng yín 。
人失信曰爽約,又曰食言; rén shī xìn yuē shuǎng yuē , yòu yuē shí yán ;
人忘誓曰寒盟,又曰反汗。 rén wàng shì yuē hán méng , yòu yuē fǎn hàn 。
銘心鏤骨,感德難忘; míng xīn lòu gǔ , gǎn dé nán wàng ;
結草銜環,知恩必報。 jié cǎo xián huán , zhī ēn bì bào 。
自惹其災,謂之解衣抱火; zì rě qí zāi , wèi zhī jiě yī bào huǒ ;
幸離其害,真如脫網就淵。 xìng lí qí hài , zhēn rú tuō wǎng jiù yuān 。
兩不相入,謂之枘鑿; liǎng bù xiāng rù , wèi zhī ruì záo ;
兩不相投,謂之冰炭。 liǎng bù xiāng tóu , wèi zhī bīng tàn 。
彼此不合曰齟齬,欲進不前曰趦趄。 bǐ cǐ bù hé yuē jǔ yǔ , yù jìn bù qián yuē zī jū 。

落落不合之詞,區區自謙之語。 luò luò bù hé zhī cí , qū qū zì qiān zhī yǔ 。
竣者,作事已畢之謂; jùn zhě , zuò shì yǐ bì zhī wèi ;
醵者,斂財飲食之名。 jù zhě , liǎn cái yǐn shí zhī míng 。
贊襄其事,謂之玉成; zàn xiāng qí shì , wèi zhī yù chéng ;
分裂難完,謂之瓦解。 fēn liè nán wán , wèi zhī wǎ jiě 。
事有低昂曰軒輊,力相上下曰頡頏。 shì yǒu dī áng yuē xuān zhì , lì xiāng shàng xià yuē xié háng 。
憑空起事曰作俑,仍踵前弊曰效尤。 píng kōng qǐ shì yuē zuò yǒng , réng zhǒng qián bì yuē xiào yóu 。
手口共作曰拮据,不暇修容曰鞅掌。 shǒu kǒu gòng zuò yuē jié jū , bù xiá xiū róng yuē yāng zhǎng 。
手足並行曰匍匐,俯首而思曰低徊。 shǒu zú bìng xíng yuē pú fú , fǔ shǒu ér sī yuē dī huí 。

明珠投暗,大屈才能; míng zhū tóu àn , dà qū cái néng ;
入室操戈,自相魚肉。 rù shì cāo gē , zì xiāng yú ròu 。
求教於愚人,是問道於盲; qiú jiào yú yú rén , shì wèn dào yú máng ;
枉道以幹主,是衒玉求售。 wǎng dào yǐ gàn zhǔ , shì xuàn yù qiú shòu 。
智謀之士,所見略同; zhì móu zhī shì , suǒ jiàn lüè tóng ;
仁人之言,其利甚溥。 rén rén zhī yán , qí lì shén pǔ 。
班門弄斧,不知分量; bān mén nòng fǔ , bù zhī fèn liàng ;
岑樓齊末,不識高卑。 cén lóu qí mò , bù shí gāo bēi 。
勢延莫遏,謂之滋蔓難圖; shì yán mò è , wèi zhī zī màn nán tú ;
包藏禍心,謂之人心叵測。 bāo cáng huò xīn , wèi zhī rén xīn pǒ cè 。
作舍道旁,議論多而難成; zuò shě dào páng , yì lùn duō ér nán chéng ;
一國三公,權柄分而不一。 yī guó sān gōng , quán bǐng fēn ér bù yī 。

事有奇緣,曰三生有幸; shì yǒu qí yuán , yuē sān shēng yǒu xìng ;
事皆拂意,曰一事無成。 shì jiē fú yì , yuē yī shì wú chéng 。
酒色是耽,如以雙斧代孤樹; jiǔ sè shì dān , rú yǐ shuāng fǔ dài gū shù ;
力量不勝,如以寸膠澄黃河。 lì liàng bù shèng , rú yǐ cùn jiāo chéng huáng hé 。
兼聽則明,偏聽則暗,此魏徵之對太宗; jiān tīng zé míng , piān tīng zé àn , cǐ wèi zhēng zhī duì tài zōng ;
衆怒難犯,專欲難成,此於產之諷子孔。 zhòng nù nán fàn , zhuān yù nán chéng , cǐ yú chǎn zhī fěng zi kǒng 。
欲逞所長,謂之心煩技癢; yù chěng suǒ zhǎng , wèi zhī xīn fán jì yǎng ;
絕無情慾,謂之槁木死灰。 jué wú qíng yù , wèi zhī gǎo mù sǐ huī 。
座上有江南,語言須謹; zuò shàng yǒu jiāng nán , yǔ yán xū jǐn ;
往來無白丁,交接皆賢。 wǎng lái wú bái dīng , jiāo jiē jiē xián 。

將近好處,曰漸入佳境; jiāng jìn hǎo chù , yuē jiàn rù jiā jìng ;
無端倨傲,曰旁若無人。 wú duān jù ào , yuē páng ruò wú rén 。
借事寬役曰告假,將錢囑託曰夤緣。 jiè shì kuān yì yuē gào jià , jiāng qián zhǔ tuō yuē yín yuán 。
事有大利,曰奇貨可居; shì yǒu dà lì , yuē qí huò kě jū ;
事宜鑑前,曰覆車當戒。 shì yí jiàn qián , yuē fù chē dāng jiè 。
外彼爲此曰左袒; wài bǐ wèi cǐ yuē zuǒ tǎn ;
處事而可曰摸棱。 chù shì ér kě yuē mō léng 。
敵甚易摧,曰發蒙振落; dí shén yì cuī , yuē fā méng zhèn luò ;
志在必勝,曰破釜沉舟。 zhì zài bì shèng , yuē pò fǔ chén zhōu 。
曲突徙薪無恩澤,不念豫防之力大; qū tū xǐ xīn wú ēn zé , bù niàn yù fáng zhī lì dà ;
焦頭爛額爲上客,徒知救急之功宏。 jiāo tóu làn é wèi shàng kè , tú zhī jiù jí zhī gōng hóng 。

賊人曰樑上君子,強梗曰化外頑民。 zéi rén yuē liáng shàng jūn zǐ , qiáng gěng yuē huà wài wán mín 。
木屑竹頭,皆爲有用之物; mù xiè zhú tóu , jiē wèi yǒu yòng zhī wù ;
牛溲馬渤,可備藥石之資。 niú sōu mǎ bó , kě bèi yào shí zhī zī 。
五經掃地,祝欽明自褻斯文; wǔ jīng sǎo dì , zhù qīn míng zì xiè sī wén ;
一木撐天,晉王敦未可擅動。 yī mù chēng tiān , jìn wáng dūn wèi kě shàn dòng 。
題鳳題午,譏友譏親之隱詞; tí fèng tí wǔ , jī yǒu jī qīn zhī yǐn cí ;
破麥破梨,見夫見子之奇夢。 pò mài pò lí , jiàn fū jiàn zi zhī qí mèng 。
毛遂片言九鼎,人重其言; máo suì piàn yán jiǔ dǐng , rén zhòng qí yán ;
季市一諾千金,人服其信。 jì shì yī nuò qiān jīn , rén fú qí xìn 。

岳飛背涅精忠報國,楊震惟以清白傳家。 yuè fēi bèi niè jīng zhōng bào guó , yáng zhèn wéi yǐ qīng bái chuán jiā 。
下強上弱,曰尾大不掉; xià qiáng shàng ruò , yuē wěi dà bù diào ;
上權下奪,曰太阿倒持。 shàng quán xià duó , yuē tài ē dào chí 。
當今之世,不但君擇臣,臣亦擇君; dāng jīn zhī shì , bù dàn jūn zé chén , chén yì zé jūn ;
受命之主,不獨創業難,守成亦不易。 shòu mìng zhī zhǔ , bù dú chuàng yè nán , shǒu chéng yì bù yì 。
生平所爲皆可對人言,司馬光之自信; shēng píng suǒ wèi jiē kě duì rén yán , sī mǎ guāng zhī zì xìn ;
運用之妙惟存乎一心,嶽武穆之論兵。 yùn yòng zhī miào wéi cún hū yī xīn , yuè wǔ mù zhī lùn bīng 。
不修邊幅,謂人不飾儀容; bù xiū biān fú , wèi rén bù shì yí róng ;
不立崖岸,謂人天性和樂。 bù lì yá àn , wèi rén tiān xìng hé lè 。

蕞爾幺麼,言其甚小; zuì ěr yāo me , yán qí shén xiǎo ;
鹵莽滅裂,言其不精。 lǔ mǎng miè liè , yán qí bù jīng 。
誤處皆緣不學,強作乃成自然。 wù chù jiē yuán bù xué , qiáng zuò nǎi chéng zì rán 。
求事速成曰躐等,過於禮貌曰足恭。 qiú shì sù chéng yuē liè děng , guò yú lǐ mào yuē zú gōng 。
假忠厚者謂之鄉愿,出人羣者謂之巨擘。 jiǎ zhōng hòu zhě wèi zhī xiāng yuàn , chū rén qún zhě wèi zhī jù bò 。
孟浪由於輕浮,精詳出於暇豫。 mèng làng yóu yú qīng fú , jīng xiáng chū yú xiá yù 。
爲善則流芳百世,爲惡則遺臭萬年。 wèi shàn zé liú fāng bǎi shì , wèi è zé yí chòu wàn nián 。
過多曰稔惡,罪滿曰貫盈。 guò duō yuē rěn è , zuì mǎn yuē guàn yíng 。
嘗見冶容誨淫,須知慢藏誨盜。 cháng jiàn yě róng huì yín , xū zhī màn cáng huì dào 。

管中窺豹,所見不多; guǎn zhōng kuī bào , suǒ jiàn bù duō ;
坐井觀天,知識不廣。 zuò jǐng guān tiān , zhī shí bù guǎng 。
無勢可乘,英雄無用武之地; wú shì kě chéng , yīng xióng wú yòng wǔ zhī dì ;
有道則見,君子有展采之恩。 yǒu dào zé jiàn , jūn zǐ yǒu zhǎn cǎi zhī ēn 。
求名利達,曰捷足先得; qiú míng lì dá , yuē jié zú xiān dé ;
慰士遲滯,曰大器晚成。 wèi shì chí zhì , yuē dà qì wǎn chéng 。
不知通變,曰徒讀父書; bù zhī tōng biàn , yuē tú dú fù shū ;
自作聰明,曰徒執己見。 zì zuò cōng míng , yuē tú zhí jǐ jiàn 。
淺見曰膚見,俗言曰俚言。 qiǎn jiàn yuē fū jiàn , sú yán yuē lǐ yán 。
識時務者爲俊傑,昧先幾者非明哲。 shí shí wù zhě wèi jùn jié , mèi xiān jǐ zhě fēi míng zhé 。
村夫不識一丁,愚者豈無一得。 cūn fū bù shí yī dīng , yú zhě qǐ wú yī de 。

拔去一丁,謂除一害; bá qù yī dīng , wèi chú yī hài ;
又生一秦,是增一仇。 yòu shēng yī qín , shì zēng yī chóu 。
戒輕言,曰恐屬垣有耳; jiè qīng yán , yuē kǒng shǔ yuán yǒu ěr ;
戒輕敵,曰勿謂秦無人。 jiè qīng dí , yuē wù wèi qín wú rén 。
同惡相幫,謂之助桀爲虐; tóng è xiāng bāng , wèi zhī zhù jié wèi nüè ;
貪心無厭,謂之得隴望蜀。 tān xīn wú yàn , wèi zhī dé lǒng wàng shǔ 。
當知器滿則傾,須知物極必反。 dāng zhī qì mǎn zé qīng , xū zhī wù jí bì fǎn 。
喜嬉戲名爲好弄,好笑謔謂之詼諧。 xǐ xī xì míng wèi hǎo nòng , hǎo xiào xuè wèi zhī huī xié 。
讒口交加,市中可信有虎; chán kǒu jiāo jiā , shì zhōng kě xìn yǒu hǔ ;
衆奸鼓釁,聚蚊可以成雷。 zhòng jiān gǔ xìn , jù wén kě yǐ chéng léi 。

萋非成錦,謂譖人之釀禍; qī fēi chéng jǐn , wèi zèn rén zhī niàng huò ;
含沙射影,言鬼蜮之害人。 hán shā shè yǐng , yán guǐ yù zhī hài rén 。
鍼砭所以治病; zhēn biān suǒ yǐ zhì bìng ;
鴆毒必至殺人。 zhèn dú bì zhì shā rén 。
李義府陰柔害物,人謂之笑裏藏刀; lǐ yì fǔ yīn róu hài wù , rén wèi zhī xiào lǐ cáng dāo ;
李林甫奸詭諂人,世謂之口蜜腹劍。 lǐ lín fǔ jiān guǐ chǎn rén , shì wèi zhī kǒu mì fù jiàn 。
代人作事,曰代庖; dài rén zuò shì , yuē dài páo ;
與人設謀,曰借箸。 yǔ rén shè móu , yuē jiè zhù 。
見事極真,曰明若觀火; jiàn shì jí zhēn , yuē míng ruò guān huǒ ;
對敵易勝,曰勢若摧枯。 duì dí yì shèng , yuē shì ruò cuī kū 。

漢武內多欲而外施仁義,廉頗先國難而後私仇。 hàn wǔ nèi duō yù ér wài shī rén yì , lián pō xiān guó nán ér hòu sī chóu 。
臥榻之側,豈容他人鼾睡,宋太祖之語; wò tà zhī cè , qǐ róng tā rén hān shuì , sòng tài zǔ zhī yǔ ;
一統之世,真是胡越一家,唐太宗之時。 yī tǒng zhī shì , zhēn shì hú yuè yī jiā , táng tài zōng zhī shí 。
至若景泰以呂易嬴,是嬴亡於莊襄之手:弱晉以牛易馬,是馬滅於懷愍之時。 zhì ruò jǐng tài yǐ lǚ yì yíng , shì yíng wáng yú zhuāng xiāng zhī shǒu : ruò jìn yǐ niú yì mǎ , shì mǎ miè yú huái mǐn zhī shí 。
中宗親爲點籌於韋后,穢播千秋; zhōng zōng qīn wèi diǎn chóu yú wéi hòu , huì bō qiān qiū ;
明皇賜洗兒錢於貴妃,臭遺萬代。 míng huáng cì xǐ ér qián yú guì fēi , chòu yí wàn dài 。

非類相從,不如鶉鵲; fēi lèi xiāng cóng , bù rú chún què ;
父子同牝,謂之聚麀。 fù zǐ tóng pìn , wèi zhī jù yōu 。
以下淫上謂之烝,野合奸倫謂之亂。 yǐ xià yín shàng wèi zhī zhēng , yě hé jiān lún wèi zhī luàn 。
從來淑慝殊途,惟在後人法戒; cóng lái shū tè shū tú , wéi zài hòu rén fǎ jiè ;
欺世情濁異品,全賴吾輩激揚。 qī shì qíng zhuó yì pǐn , quán lài wú bèi jī yáng 。

results matching ""

    No results matching ""