余力学文不力行 但学文 长浮华 成何人 bù lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

但力行 不学文 任己见 昧理真 dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

读书法 有三到 心眼口 信皆要 dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起 fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通 kuān wèi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sāi tōng

心有疑 随札记 就人问 求确义 xīn yǒu yí suí zhā jì jiù rén wèn qiú què yì

房室清 牆壁淨 几案洁 笔砚正 fáng shì qīng qiáng bì jìng jǐ àn jié bǐ yàn zhèng

墨磨偏 心不端 字不敬 心先病 mò mó piān xīn bù duān zì bù jìng xīn xiān bìng

列典籍 有定处 读看毕 还原处 liè diǎn jí yǒu dìng chù dú kàn bì hái yuán chù

虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之 suī yǒu jí juǎn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī

非圣书 屏勿视 蔽聪明 坏心志 fēi shèng shū píng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì

勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致 wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì

results matching ""

    No results matching ""