凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉 fán chū yán xìn wèi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

话说多 不如少 惟其是 勿佞巧 huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

奸巧语 秽污词 市井气 切戒之 jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

见未真 勿轻言 知未的 勿轻传 jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dē wù qīng chuán

事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错 shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊 fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hu

彼说长 此说短 不关己 莫闲管 bǐ shuō zhǎng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

见人善 即思齐 纵去远 以渐跻 jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

见人恶 即内省 有则改 无加警 jiàn rén è jí nèi shěng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

唯德学 唯才艺 不如人 当自砺 wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

若衣服 若饮食 不如人 勿生戚 ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却 wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲 wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

无心非 名为错 有心非 名为恶 wú xīn fēi míng wèi cuò yǒu xīn fēi míng wèi è

过能改 归于无 倘掩饰 增一辜 guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yī gū

results matching ""

    No results matching ""