亲仁同是人 类不齐 流俗众 仁者希 tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

果仁者 人多畏 言不讳 色不媚 guǒ rén zhě rén duō wèi yán bù huì sè bù mèi

能亲仁 无限好 德日进 过日少 néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

不亲仁 无限害 小人进 百事坏 bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

results matching ""

    No results matching ""