出则弟兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

或饮食 或坐走 长者先 幼者后 huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

长呼人 即代叫 人不在 己即到 zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能 chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù jiàn néng

路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立 lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

骑下马 乘下车 过犹待 百步余 qí xià mǎ chéng xià chē guò yóu dài bǎi bù yú

长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐 zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

尊长前 声要低 低不闻 却非宜 zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

进必趋 退必迟 问起对 视勿移 jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

事诸父 如事父 事诸兄 如事兄 shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

results matching ""

    No results matching ""