朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时 cháo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

晨必盥 兼漱口 便溺回 辄淨手 chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切 guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽 zhì guān fú yǒu dìng wèi wù luàn dùn zhì wū huì

衣贵洁 不贵华 上循分 下称家 yī guì jié bù guì huá shàng xún fèn xià chēng jiā

对饮食 勿拣择 食适可 勿过则 duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑 nián fāng shǎo wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wèi chǒu

步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬 bù cóng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀 wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱 huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

执虚器 如执盈 入虚室 如有人 zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略 shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问 dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

将入门 问孰存 将上堂 声必扬 jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

人问谁 对以名 吾与我 不分明 rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

用人物 须明求 倘不问 即为偷 yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wèi tōu

借人物 及时还 后有急 借不难 jiè rén wù jí shí hái hòu yǒu jí jiè bù nán

results matching ""

    No results matching ""