泛爱众凡是人 皆须爱 天同覆 地同载 fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài

行高者 名自高 人所重 非貌高 xíng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

才大者 望自大 人所服 非言大 cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

己有能 勿自私 人所能 勿轻訾 jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī

勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新 wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰 rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

人有短 切莫揭 人有私 切莫说 rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

道人善 即是善 人知之 愈思勉 dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作 yáng rén è jí shì è jí zhī shén huò qiě zuò

善相劝 德皆建 过不规 道两亏 shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少 fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

将加人 先问己 己不欲 即速已 jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bù yù jí sù yǐ

恩欲报 怨欲忘 报怨短 报恩长 ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn zhǎng

待婢僕 身贵端 虽贵端 慈而宽 dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

势服人 心不然 理服人 方无言 shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

results matching ""

    No results matching ""