入则孝父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 fù mǔ hū yīng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父母教 须敬听 父母责 须顺承 fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng

冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定 dōng zé wēn xià zé qìng chén zé shěng hūn zé dìng

出必告 反必面 居有常 业无变 chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏 shì suī xiǎo wù shàn wèi gǒu shàn wèi zǐ dào kuī

物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤 wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

亲所好 力为具 亲所恶 谨为去 qīn suǒ hǎo lì wèi jù qīn suǒ è jǐn wèi qù

身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞 shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤 qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声 qīn yǒu guò jiàn shǐ gèng yí wú sè róu wú shēng

谏不入 悦複谏 号泣随 挞无怨 jiàn bù rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn

亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床 qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng

丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝 sàng sān nián cháng bēi yān jū chù biàn jiǔ ròu jué

丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生 sàng jǐn lǐ jì jǐn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

results matching ""

    No results matching ""