親仁同是人 類不齊 流俗眾 仁者希 tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

果仁者 人多畏 言不諱 色不媚 guǒ rén zhě rén duō wèi yán bù huì sè bù mèi

能親仁 無限好 德日進 過日少 néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

不親仁 無限害 小人進 百事壞 bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

results matching ""

    No results matching ""