入則孝父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶 fù mǔ hū yīng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父母教 須敬聽 父母責 須順承 fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng

冬則溫 夏則凊 晨則省 昏則定 dōng zé wēn xià zé qìng chén zé shěng hūn zé dìng

出必告 反必面 居有常 業無變 chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

事雖小 勿擅為 苟擅為 子道虧 shì suī xiǎo wù shàn wèi gǒu shàn wèi zǐ dào kuī

物雖小 勿私藏 苟私藏 親心傷 wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

親所好 力為具 親所惡 謹為去 qīn suǒ hǎo lì wèi jù qīn suǒ è jǐn wèi qù

身有傷 貽親憂 德有傷 貽親羞 shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢 qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲 qīn yǒu guò jiàn shǐ gèng yí wú sè róu wú shēng

諫不入 悅複諫 號泣隨 撻無怨 jiàn bù rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn

親有疾 藥先嘗 晝夜侍 不離床 qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng

喪三年 常悲咽 居處變 酒肉絕 sàng sān nián cháng bēi yān jū chù biàn jiǔ ròu jué

喪盡禮 祭盡誠 事死者 如事生 sàng jǐn lǐ jì jǐn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

results matching ""

    No results matching ""