出則弟兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

財物輕 怨何生 言語忍 忿自泯 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

或飲食 或坐走 長者先 幼者後 huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

長呼人 即代叫 人不在 己即到 zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

稱尊長 勿呼名 對尊長 勿見能 chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù jiàn néng

路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立 lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

騎下馬 乘下車 過猶待 百步余 qí xià mǎ chéng xià chē guò yóu dài bǎi bù yú

長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐 zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

尊長前 聲要低 低不聞 卻非宜 zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

進必趨 退必遲 問起對 視勿移 jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

事諸父 如事父 事諸兄 如事兄 shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

results matching ""

    No results matching ""