泛愛眾凡是人 皆須愛 天同覆 地同載 fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài

行高者 名自高 人所重 非貌高 xíng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

才大者 望自大 人所服 非言大 cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

己有能 勿自私 人所能 勿輕訾 jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī

勿諂富 勿驕貧 勿厭故 勿喜新 wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

人不閑 勿事攪 人不安 勿話擾 rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

人有短 切莫揭 人有私 切莫說 rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

道人善 即是善 人知之 愈思勉 dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

揚人惡 即是惡 疾之甚 禍且作 yáng rén è jí shì è jí zhī shén huò qiě zuò

善相勸 德皆建 過不規 道兩虧 shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少 fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

將加人 先問己 己不欲 即速已 jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bù yù jí sù yǐ

恩欲報 怨欲忘 報怨短 報恩長 ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn zhǎng

待婢僕 身貴端 雖貴端 慈而寬 dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

勢服人 心不然 理服人 方無言 shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

results matching ""

    No results matching ""