朝起早 夜眠遲 老易至 惜此時 cháo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

晨必盥 兼漱口 便溺回 輒淨手 chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切 guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

置冠服 有定位 勿亂頓 致污穢 zhì guān fú yǒu dìng wèi wù luàn dùn zhì wū huì

衣貴潔 不貴華 上循分 下稱家 yī guì jié bù guì huá shàng xún fèn xià chēng jiā

對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則 duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為醜 nián fāng shǎo wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wèi chǒu

步從容 立端正 揖深圓 拜恭敬 bù cóng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀 wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

緩揭簾 勿有聲 寬轉彎 勿觸棱 huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

執虛器 如執盈 入虛室 如有人 zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

事勿忙 忙多錯 勿畏難 勿輕略 shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

鬥鬧場 絕勿近 邪僻事 絕勿問 dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

將入門 問孰存 將上堂 聲必揚 jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

人問誰 對以名 吾與我 不分明 rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

用人物 須明求 倘不問 即為偷 yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wèi tōu

借人物 及時還 後有急 借不難 jiè rén wù jí shí hái hòu yǒu jí jiè bù nán

results matching ""

    No results matching ""