凡出言 信為先 詐與妄 奚可焉 fán chū yán xìn wèi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

話說多 不如少 惟其是 勿佞巧 huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

奸巧語 穢汙詞 市井氣 切戒之 jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

見未真 勿輕言 知未的 勿輕傳 jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dē wù qīng chuán

事非宜 勿輕諾 苟輕諾 進退錯 shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊 fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hu

彼說長 此說短 不關己 莫閑管 bǐ shuō zhǎng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

見人善 即思齊 縱去遠 以漸躋 jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

見人惡 即內省 有則改 無加警 jiàn rén è jí nèi shěng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

唯德學 唯才藝 不如人 當自礪 wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

若衣服 若飲食 不如人 勿生戚 ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

聞過怒 聞譽樂 損友來 益友卻 wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

聞譽恐 聞過欣 直諒士 漸相親 wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

無心非 名為錯 有心非 名為惡 wú xīn fēi míng wèi cuò yǒu xīn fēi míng wèi è

過能改 歸於無 倘掩飾 增一辜 guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yī gū

results matching ""

    No results matching ""