總敘弟子規 聖人訓 首孝弟 次謹信 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào dì cì jǐn xìn

泛愛眾 而親仁 有餘力 則學文 fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

results matching ""

    No results matching ""