武职韩柳欧苏,固文人之最著; hán liǔ ōu sū , gù wén rén zhī zuì zhe ;
起翦颇牧,乃武将之多奇。 qǐ jiǎn pō mù , nǎi wǔ jiāng zhī duō qí 。
范仲淹胸中具数万甲兵,楚项羽江东有八千子弟。 fàn zhòng yān xiōng zhōng jù shù wàn jiǎ bīng , chǔ xiàng yǔ jiāng dōng yǒu bā qiān zǐ dì 。
孙膑吴起,将略堪夸; sūn bìn wú qǐ , jiāng lüè kān kuā ;
穰苴尉缭,兵机莫测。 ráng jū wèi liáo , bīng jī mò cè 。
姜太公有《六韬》,黄石公有《三略》。 jiāng tài gōng yǒu 《 liù tāo 》, huáng shí gōng yǒu 《 sān lüè 》。
韩信将兵,多多益善; hán xìn jiāng bīng , duō duō yì shàn ;
毛遂讥衆,碌碌无奇。 máo suì jī zhòng , lù lù wú qí 。

大将曰干城,武士曰武弁。 dà jiāng yuē gān chéng , wǔ shì yuē wǔ biàn 。
都督称爲大镇国,总兵称爲大总戎。 dū du chēng wèi dà zhèn guó , zǒng bīng chēng wèi dà zǒng róng 。
都阃即是都司,参戎即是参将。 dōu kǔn jí shì dū sī , cān róng jí shì cān jiāng 。
千户有户侯之仰,百户有百宰之称。 qiān hù yǒu hù hóu zhī yǎng , bǎi hù yǒu bǎi zǎi zhī chēng 。
以车爲户曰辕门,显揭战功曰露布。 yǐ chē wèi hù yuē yuán mén , xiǎn jiē zhàn gōng yuē lù bù 。
下杀上谓之弑,上伐下谓之徵。 xià shā shàng wèi zhī shì , shàng fá xià wèi zhī zhēng 。

交锋爲对垒,求和曰求成。 jiāo fēng wèi duì lěi , qiú hé yuē qiú chéng 。
战胜而回,谓之凯旋; zhàn shèng ér huí , wèi zhī kǎi xuán ;
战败而走,谓之奔北。 zhàn bài ér zǒu , wèi zhī bēn běi 。
爲君泄恨曰敌忾; wèi jūn xiè hèn yuē dí kài ;
爲国救难曰勤王。 wèi guó jiù nán yuē qín wáng 。
胆破心寒,比敌人慑服之状; dǎn pò xīn hán , bǐ dí rén shè fú zhī zhuàng ;
风声鹤唳,惊士卒败北之魂。 fēng shēng hè lì , jīng shì zú bài běi zhī hún 。

汉冯异当论功,独立大树下,不夸己绩; hàn féng yì dāng lùn gōng , dú lì dà shù xià , bù kuā jǐ jī ;
汉文帝尝劳军,亲倖细柳营,按辔徐行。 hàn wén dì cháng láo jūn , qīn xìng xì liǔ yíng , àn pèi xú xíng 。
苻坚自夸将广,投鞭可以断流; fú jiān zì kuā jiāng guǎng , tóu biān kě yǐ duàn liú ;
毛遂自荐才奇,处囊便当脱颖。 máo suì zì jiàn cái qí , chù náng biàn dāng tuō yǐng 。
羞与哙等伍,韩信降作淮阴; xiū yǔ kuài děng wǔ , hán xìn jiàng zuò huái yīn ;
无面见江东,项羽羞归故里。 wú miàn jiàn jiāng dōng , xiàng yǔ xiū guī gù lǐ 。
韩信受胯下之辱,张良有进履之谦。 hán xìn shòu kuà xià zhī rǔ , zhāng liáng yǒu jìn lǚ zhī qiān 。
卫青爲牧猪之奴,樊哙爲屠狗之辈。 wèi qīng wèi mù zhū zhī nú , fán kuài wèi tú gǒu zhī bèi 。
求士莫求全,毋以二卵弃干城之将; qiú shì mò qiú quán , wú yǐ èr luǎn qì gān chéng zhī jiāng ;
用人如用木,毋以寸朽弃连抱之材。 yòng rén rú yòng mù , wú yǐ cùn xiǔ qì lián bào zhī cái 。
总之君子之身,可大可小; zǒng zhī jūn zǐ zhī shēn , kě dà kě xiǎo ;
丈夫之志,能屈能伸。 zhàng fū zhī zhì , néng qū néng shēn 。
自古英雄,难以枚举; zì gǔ yīng xióng , nán yǐ méi jǔ ;
欲详将略,须读《武经》。 yù xiáng jiāng lüè , xū dú 《 wǔ jīng 》。

results matching ""

    No results matching ""