朝廷三皇爲皇,五帝爲帝。 sān huáng wèi huáng , wǔ dì wèi dì 。
以德行仁者王,以力假仁者霸。 yǐ dé xíng rén zhě wáng , yǐ lì jiǎ rén zhě bà 。
天子天下之主,诸侯一国之君。 tiān zǐ tiān xià zhī zhǔ , zhū hóu yī guó zhī jūn 。
官天下,乃以位让贤; guān tiān xià , nǎi yǐ wèi ràng xián ;
家天下,是以位传子。 jiā tiān xià , shì yǐ wèi chuán zi 。
陛下尊称天子,殿下尊重宗藩。 bì xià zūn chēng tiān zǐ , diàn xià zūn zhòng zōng fān 。
皇帝即位曰龙飞,人臣觐君曰虎拜。 huáng dì jí wèi yuē lóng fēi , rén chén jìn jūn yuē hǔ bài 。

皇帝之言,谓之纶音; huáng dì zhī yán , wèi zhī lún yīn ;
皇后之命,乃称懿旨。 huáng hòu zhī mìng , nǎi chēng yì zhǐ 。
椒房是皇后所居,枫宸乃人君所莅。 jiāo fáng shì huáng hòu suǒ jū , fēng chén nǎi rén jūn suǒ lì 。
天子尊崇,故称元首; tiān zǐ zūn chóng , gù chēng yuán shǒu ;
臣邻辅翼,故日股肱。 chén lín fǔ yì , gù rì gǔ gōng 。
龙之种,麟之角,俱誉宗藩; lóng zhī zhǒng , lín zhī jiǎo , jù yù zōng fān ;
君之储,国之贰,首称太子。 jūn zhī chǔ , guó zhī èr , shǒu chēng tài zǐ 。
帝子爰立青宫,帝印乃是玉玺。 dì zi yuán lì qīng gōng , dì yìn nǎi shì yù xǐ 。

宗室之派,演于天潢; zōng shì zhī pài , yǎn yú tiān huáng ;
帝胄之谱,名爲玉牒。 dì zhòu zhī pǔ , míng wèi yù dié 。
前星耀彩,共祝太子以千秋; qián xīng yào cǎi , gòng zhù tài zǐ yǐ qiān qiū ;
嵩岳效灵,三呼天子以万岁。 sōng yuè xiào líng , sān hū tiān zǐ yǐ wàn suì 。
神器大宝,皆言帝位; shén qì dà bǎo , jiē yán dì wèi ;
妃嫔媵嫱,总是宫娥。 fēi pín yìng qiáng , zǒng shì gōng é 。
姜后脱簪而待罪,世称哲后; jiāng hòu tuō zān ér dài zuì , shì chēng zhé hòu ;
马后练服以鸣俭,共仰贤妃。 mǎ hòu liàn fú yǐ míng jiǎn , gòng yǎng xián fēi 。
唐放勳德配昊天,遂动华封之三祝; táng fàng xūn dé pèi hào tiān , suì dòng huá fēng zhī sān zhù ;
汉太子恩覃少海,乃兴乐府之四歌。 hàn tài zǐ ēn tán shǎo hǎi , nǎi xìng lè fǔ zhī sì gē 。

results matching ""

    No results matching ""