天文混沌初开,乾坤始奠。 hùn dùn chū kāi , qián kūn shǐ diàn 。
气之轻清上浮者爲天,气之重浊下凝者爲地。 qì zhī qīng qīng shàng fú zhě wèi tiān , qì zhī zhòng zhuó xià níng zhě wèi dì 。
日月五星,谓之七政; rì yuè wǔ xīng , wèi zhī qī zhèng ;
天地与人,谓之三才。 tiān dì yǔ rén , wèi zhī sān cái 。
日爲衆阳之宗,月乃太阴之象。 rì wèi zhòng yáng zhī zōng , yuè nǎi tài yīn zhī xiàng 。
虹名螮蝀,乃天地之淫气; hóng míng dì dōng , nǎi tiān dì zhī yín qì ;
月里蟾蜍是月魄之精光。 yuè lǐ chán chú shì yuè pò zhī jīng guāng 。

风欲起而石燕飞,天将雨而商羊舞。 fēng yù qǐ ér shí yàn fēi , tiān jiāng yǔ ér shāng yáng wǔ 。
旋风名爲羊角,闪电号曰雷鞭。 xuán fēng míng wèi yáng jiǎo , shǎn diàn hào yuē léi biān 。
青女乃霜之神,素娥即月之号。 qīng nǚ nǎi shuāng zhī shén , sù é jí yuè zhī hào 。
雷部至捷之鬼曰律令,雷部推车之女回阿香。 léi bù zhì jié zhī guǐ yuē lǜ lìng , léi bù tuī chē zhī nǚ huí ā xiāng 。
云师系是丰隆,雪神乃是滕六。 yún shī xì shì fēng lóng , xuě shén nǎi shì téng liù 。
歘火、谢仙,俱掌雷火; chuā huǒ 、 xiè xiān , jù zhǎng léi huǒ ;
飞廉、箕伯,悉是风神。 fēi lián 、 jī bó , xī shì fēng shén 。

列缺乃电之神,望舒是月之御。 liè quē nǎi diàn zhī shén , wàng shū shì yuè zhī yù 。
甘霖、甘澍,仅指时雨; gān lín 、 gān shù , jǐn zhǐ shí yǔ ;
玄穹、彼苍,悉称上天。 xuán qióng 、 bǐ cāng , xī chēng shàng tiān 。
雪花飞六出,先兆丰年; xuě huā fēi liù chū , xiān zhào fēng nián ;
日上已三竿,乃云时晏。 rì shàng yǐ sān gān , nǎi yún shí yàn 。
蜀犬吠日,比人所见甚稀; shǔ quǎn fèi rì , bǐ rén suǒ jiàn shén xī ;
吴牛喘月,笑人畏惧过甚。 wú niú chuǎn yuè , xiào rén wèi jù guò shén 。

望切者,若云霓之望; wàng qiè zhě , ruò yún ní zhī wàng ;
恩深者,如雨露之恩。 ēn shēn zhě , rú yǔ lù zhī ēn 。
参商二星,其出没不相见; cān shāng èr xīng , qí chū méi bù xiāng jiàn ;
牛女两宿,惟七夕一相逢。 niú nǚ liǎng sù , wéi qī xī yī xiāng féng 。
后羿妻,奔月宫而爲嫦娥; hòu yì qī , bēn yuè gōng ér wèi cháng é ;
傅说死,其精神託于箕尾。 fù shuō sǐ , qí jīng shén tuō yú jī wěi 。
披星戴月,谓早夜之奔驰; pī xīng dài yuè , wèi zǎo yè zhī bēn chí ;
沐雨栉风,谓风尘之劳苦。 mù yǔ zhì fēng , wèi fēng chén zhī láo kǔ 。
事非有意,譬如云出无心; shì fēi yǒu yì , pì rú yún chū wú xīn ;
恩可遍施,乃曰阳春有脚。 ēn kě biàn shī , nǎi yuē yáng chūn yǒu jiǎo 。

馈物致敬,曰敢效献曝之忱; kuì wù zhì jìng , yuē gǎn xiào xiàn pù zhī chén ;
託人转移,曰全赖回天之力。 tuō rén zhuǎn yí , yuē quán lài huí tiān zhī lì 。
感救死之恩,曰再造; gǎn jiù sǐ zhī ēn , yuē zài zào ;
诵再生之德,曰二天。 sòng zài shēng zhī dé , yuē èr tiān 。
势易尽者若冰山,事相悬者如天壤。 shì yì jǐn zhě ruò bīng shān , shì xiāng xuán zhě rú tiān rǎng 。
晨星谓贤人廖落,雷同谓言语相符。 chén xīng wèi xián rén liào luò , léi tóng wèi yán yǔ xiāng fú 。
心多过虑,何异杞人忧天; xīn duō guò lǜ , hé yì qǐ rén yōu tiān ;
事不量力,不殊夸父追回。 shì bù liàng lì , bù shū kuā fù zhuī huí 。

如夏日之可畏,是谓赵盾; rú xià rì zhī kě wèi , shì wèi zhào dùn ;
如冬日之可爱,是谓赵衰。 rú dōng rì zhī kě ài , shì wèi zhào shuāi 。
齐妇含冤,三年不雨; qí fù hán yuān , sān nián bù yǔ ;
邹衍下狱,六月飞霜。 zōu yǎn xià yù , liù yuè fēi shuāng 。
父仇不共戴天,子道须当爱日。 fù chóu bù gòng dài tiān , zǐ dào xū dāng ài rì 。

盛世黎民,嬉游于光天化日之下; shèng shì lí mín , xī yóu yú guāng tiān huà rì zhī xià ;
太平天子,上召夫景星庆云之祥。 tài píng tiān zǐ , shàng zhào fū jǐng xīng qìng yún zhī xiáng 。
夏时大禹在位,上天雨金; xià shí dà yǔ zài wèi , shàng tiān yù jīn ;
春秋孝经既成,赤虹化玉。 chūn qiū xiào jīng jì chéng , chì hóng huà yù 。
箕好风,毕好雨,比庶人愿欲不同; jī hǎo fēng , bì hǎo yǔ , bǐ shù rén yuàn yù bù tóng ;
风从虎,云从龙,比君臣会合不偶。 fēng cóng hǔ , yún cóng lóng , bǐ jūn chén huì hé bù ǒu 。
雨暘时若,系是休徵; yǔ yáng shí ruò , xì shì xiū zhēng ;
天地交泰,称斯盛世。 tiān dì jiāo tài , chēng sī shèng shì 。

results matching ""

    No results matching ""