岁时爆竹一声除旧,桃符万户更新。 bào zhú yī shēng chú jiù , táo fú wàn hù gēng xīn 。
履端是初一元旦,人日是初七灵辰。 lǚ duān shì chū yī yuán dàn , rén rì shì chū qī líng chén 。
元日献君以《椒花颂》,爲祝遐龄; yuán rì xiàn jūn yǐ 《 jiāo huā sòng 》, wèi zhù xiá líng ;
元日饮人以屠苏酒,可除疠疫。 yuán rì yǐn rén yǐ tú sū jiǔ , kě chú lì yì 。
新岁曰王春,去年曰客岁。 xīn suì yuē wáng chūn , qù nián yuē kè suì 。

火树银花合,谓元宵灯火之辉煌; huǒ shù yín huā hé , wèi yuán xiāo dēng huǒ zhī huī huáng ;
星桥铁锁开,调元夕金吾之不禁。 xīng qiáo tiě suǒ kāi , diào yuán xī jīn wú zhī bù jīn 。
二月朔爲中和节,三月三爲上巳辰。 èr yuè shuò wèi zhōng hé jié , sān yuè sān wèi shàng sì chén 。
冬至百六是清明,立春五戊爲春社。 dōng zhì bǎi liù shì qīng míng , lì chūn wǔ wù wèi chūn shè 。
寒食节是清明前一日,初伏日是夏至第三庚。 hán shí jié shì qīng míng qián yī rì , chū fú rì shì xià zhì dì sān gēng 。
四月乃是麦秋,端午却爲蒲节。 sì yuè nǎi shì mài qiū , duān wǔ què wèi pú jié 。

六月六日,节名天贶; liù yuè liù rì , jié míng tiān kuàng ;
五月五日,序号天中。 wǔ yuè wǔ rì , xù hào tiān zhōng 。
端阳竞渡,吊屈原之溺水; duān yáng jìng dù , diào qū yuán zhī nì shuǐ ;
重九登高,效桓景之避灾。 chóng jiǔ dēng gāo , xiào huán jǐng zhī bì zāi 。
五戊鸡豚宴社,处处饮治聋之酒; wǔ wù jī tún yàn shè , chù chù yǐn zhì lóng zhī jiǔ ;
七夕牛女渡河,家家穿乞巧之针。 qī xī niú nǚ dù hé , jiā jiā chuān qǐ qiǎo zhī zhēn 。
中秋月朗,明皇亲游于月殿; zhōng qiū yuè lǎng , míng huáng qīn yóu yú yuè diàn ;
九日风高,孟嘉帽落于龙山。 jiǔ rì fēng gāo , mèng jiā mào luò yú lóng shān 。
秦人岁终祭神曰腊,故至今以十二月爲腊; qín rén suì zhōng jì shén yuē là , gù zhì jīn yǐ shí èr yuè wèi là ;
故皇当年御讳曰政,故至今读正月爲徵。 gù huáng dāng nián yù huì yuē zhèng , gù zhì jīn dú zhēng yuè wèi zhēng 。

东方之神曰太皞,乘震而司春,甲乙属木,木则旺于春,其色青,故春帝曰青帝。 dōng fāng zhī shén yuē tài hào , chéng zhèn ér sī chūn , jiǎ yǐ shǔ mù , mù zé wàng yú chūn , qí sè qīng , gù chūn dì yuē qīng dì 。
南方之神曰祝融,居高而司夏,丙丁属火,火则旺于夏,其色赤,故夏帝曰赤帝。 nán fāng zhī shén yuē zhù róng , jū gāo ér sī xià , bǐng dīng shǔ huǒ , huǒ zé wàng yú xià , qí sè chì , gù xià dì yuē chì dì 。
西方之神曰蓐收,当兑而司秋,庚辛属金,金则旺于秋,其色白,故秋帝曰白帝。 xī fāng zhī shén yuē rù shōu , dāng duì ér sī qiū , gēng xīn shǔ jīn , jīn zé wàng yú qiū , qí sè bái , gù qiū dì yuē bái dì 。
北方之神曰玄冥,乘坎而司冬,壬癸属水,水则旺于冬,其色黑,放冬帝曰黑帝。 běi fāng zhī shén yuē xuán míng , chéng kǎn ér sī dōng , rén guǐ shǔ shuǐ , shuǐ zé wàng yú dōng , qí sè hēi , fàng dōng dì yuē hēi dì 。
中央戊己属土,其色黄,故中央帝曰黄帝。 zhōng yāng wù jǐ shǔ tǔ , qí sè huáng , gù zhōng yāng dì yuē huáng dì 。

夏至一阴生,是以天时渐短; xià zhì yī yīn shēng , shì yǐ tiān shí jiàn duǎn ;
冬至一阳生,是以日晷初长。 dōng zhì yī yáng shēng , shì yǐ rì guǐ chū zhǎng 。
冬至到而葭灰飞,立秋至而梧叶落。 dōng zhì dào ér jiā huī fēi , lì qiū zhì ér wú yè luò 。
上弦谓月圆其半,系初八、九; shàng xián wèi yuè yuán qí bàn , xì chū bā 、 jiǔ ;
下弦谓月缺其半,系廿二、三。 xià xián wèi yuè quē qí bàn , xì niàn èr 、 sān 。
月光都尽谓之晦,三十日之名; yuè guāng dōu jǐn wèi zhī huì , sān shí rì zhī míng ;
月光复苏谓之朔,初一日之号; yuè guāng fù sū wèi zhī shuò , chū yī rì zhī hào ;
月与日对谓之望,十五日之称。 yuè yǔ rì duì wèi zhī wàng , shí wǔ rì zhī chēng 。
初一是死魄,初二旁死魄,初三哉生明,十六始生魄。 chū yī shì sǐ pò , chū èr páng sǐ pò , chū sān zāi shēng míng , shí liù shǐ shēng pò 。

翌日、诘朝,言皆明日; yì rì 、 jié cháo , yán jiē míng rì ;
榖旦、吉旦,悉是良辰。 gǔ dàn 、 jí dàn , xī shì liáng chén 。
片晌即谓片时,日曛乃云日暮。 piàn shǎng jí wèi piàn shí , rì xūn nǎi yún rì mù 。
畴昔、曩者,俱前日之谓; chóu xī 、 nǎng zhě , jù qián rì zhī wèi ;
黎明、昧爽,皆将曙之时。 lí míng 、 mèi shuǎng , jiē jiāng shǔ zhī shí 。
月有三浣:初旬十日爲上浣,中旬十日爲中浣,下旬十日爲下浣; yuè yǒu sān huàn : chū xún shí rì wèi shàng huàn , zhōng xún shí rì wèi zhōng huàn , xià xún shí rì wèi xià huàn ;
学足三馀:夜者日之馀,冬者岁之馀,雨者睛之馀。 xué zú sān yú : yè zhě rì zhī yú , dōng zhě suì zhī yú , yǔ zhě jīng zhī yú 。

以术愚人,曰朝三暮四; yǐ shù yú rén , yuē zhāo sān mù sì ;
爲学求益,曰日就月将。 wèi xué qiú yì , yuē rì jiù yuè jiāng 。
焚膏继晷,日夜辛勤; fén gāo jì guǐ , rì yè xīn qín ;
俾昼作夜,晨昏颠倒。 bǐ zhòu zuò yè , chén hūn diān dào 。
自愧无成,曰虚延岁月; zì kuì wú chéng , yuē xū yán suì yuè ;
与人共语,曰少叙寒暄。 yǔ rén gòng yǔ , yuē shǎo xù hán xuān 。
可憎者,人情冷暖; kě zēng zhě , rén qíng lěng nuǎn ;
可厌者,世态炎凉。 kě yàn zhě , shì tài yán liáng 。
週末无寒年,因东周之懦弱; zhōu mò wú hán nián , yīn dōng zhōu zhī nuò ruò ;
秦亡无燠岁,由嬴氏之凶残。 qín wáng wú yù suì , yóu yíng shì zhī xiōng cán 。
泰阶星平曰泰平,时序调和曰玉烛。 tài jiē xīng píng yuē tài píng , shí xù diào hé yuē yù zhú 。
岁歉曰饥馑之岁,年丰曰大有之年。 suì qiàn yuē jī jǐn zhī suì , nián fēng yuē dà yǒu zhī nián 。
唐德宗之饥年,醉人爲瑞; táng dé zōng zhī jī nián , zuì rén wèi ruì ;
梁惠王之凶岁,野莩堪怜。 liáng huì wáng zhī xiōng suì , yě fú kān lián 。

丰年玉,荒年穀,言人品之可珍; fēng nián yù , huāng nián gǔ , yán rén pǐn zhī kě zhēn ;
薪如桂,食如玉,言薪米之腾贵。 xīn rú guì , shí rú yù , yán xīn mǐ zhī téng guì 。
春祈秋报,农夫之常规; chūn qí qiū bào , nóng fū zhī cháng guī ;
夜寐夙兴,吾人之勤事。 yè mèi sù xìng , wú rén zhī qín shì 。
韶华不再,吾辈须当惜阴; sháo huá bù zài , wú bèi xū dāng xī yīn ;
日月其除,志士正宜待旦。 rì yuè qí chú , zhì shì zhèng yí dài dàn 。

results matching ""

    No results matching ""