地舆黄帝画野,始分都邑; huáng dì huà yě , shǐ fēn dū yì ;
夏禹治水,初奠山川。 xià yǔ zhì shuǐ , chū diàn shān chuān 。
宇宙之江山不改,古今之称谓各殊。 yǔ zhòu zhī jiāng shān bù gǎi , gǔ jīn zhī chēng wèi gè shū 。
北京原属幽燕,金台是其异号; běi jīng yuán shǔ yōu yàn , jīn tái shì qí yì hào ;
南京原爲建业,金陵又是别名。 nán jīng yuán wèi jiàn yè , jīn líng yòu shì bié míng 。
浙江是武林之区,原爲越国; zhè jiāng shì wǔ lín zhī qū , yuán wèi yuè guó ;
江西是豫章之地,又曰吴皋。 jiāng xī shì yù zhāng zhī dì , yòu yuē wú gāo 。
福建省属闽中,湖广地名三楚。 fú jiàn shěng shǔ mǐn zhōng , hú guǎng dì míng sān chǔ 。
东鲁西鲁,即山东山西之分; dōng lǔ xī lǔ , jí shān dōng shān xī zhī fēn ;
东粤西粤,乃广东广西之域。 dōng yuè xī yuè , nǎi guǎng dōng guǎng xī zhī yù 。
河南在华夏之中,故曰中州; hé nán zài huá xià zhī zhōng , gù yuē zhōng zhōu ;
陝西即长安之地,原爲秦境。 shǎn xī jí zhǎng ān zhī dì , yuán wèi qín jìng 。
四川爲西蜀,云南爲古滇。 sì chuān wèi xī shǔ , yún nán wèi gǔ diān 。
贵州省近蛮方,自古名爲黔地。 guì zhōu shěng jìn mán fāng , zì gǔ míng wèi qián dì 。

东岳泰山,西岳华山,南岳衡山,北岳恆山,中岳嵩山,此爲天下之五岳; dōng yuè tài shān , xī yuè huá shān , nán yuè héng shān , běi yuè héng shān , zhōng yuè sōng shān , cǐ wèi tiān xià zhī wǔ yuè ;
饶州之鄱阳,岳州之青草,润州之丹阳,鄂州之洞庭,苏州之太湖,此爲天下之五湖。 ráo zhōu zhī pó yáng , yuè zhōu zhī qīng cǎo , rùn zhōu zhī dān yáng , è zhōu zhī dòng tíng , sū zhōu zhī tài hú , cǐ wèi tiān xià zhī wǔ hú 。

金城汤池,谓城池之巩固; jīn chéng tāng chí , wèi chéng chí zhī gǒng gù ;
砺山带河,乃封建之誓盟。 lì shān dài hé , nǎi fēng jiàn zhī shì méng 。
帝都曰京师,故乡曰梓里。 dì dū yuē jīng shī , gù xiāng yuē zǐ lǐ 。
蓬莱弱水,惟飞仙可渡; péng lái ruò shuǐ , wéi fēi xiān kě dù ;
方壶员峤,乃仙子所居。 fāng hú yuán jiào , nǎi xiān zǐ suǒ jū 。
沧海桑田,谓世事之多变; cāng hǎi sāng tián , wèi shì shì zhī duō biàn ;
河清海晏,兆天下之昇平。 hé qīng hǎi yàn , zhào tiān xià zhī shēng píng 。
水神曰冯夷,又曰阳侯,火神曰祝融,又曰回禄。 shuǐ shén yuē féng yí , yòu yuē yáng hóu , huǒ shén yuē zhù róng , yòu yuē huí lù 。
海神曰海若,海眼曰尾闾。 hǎi shén yuē hǎi ruò , hǎi yǎn yuē wěi lǘ 。

望人包容曰海涵,谢人思泽曰河润。 wàng rén bāo róng yuē hǎi hán , xiè rén sī zé yuē hé rùn 。
无繫累者曰江湖散人,负豪气者曰湖海之士。 wú xì lèi zhě yuē jiāng hú sǎn rén , fù háo qì zhě yuē hú hǎi zhī shì 。
问舍求田,原无大志; wèn shě qiú tián , yuán wú dà zhì ;
掀天揭地,方是奇才。 xiān tiān jiē dì , fāng shì qí cái 。
凭空起事,谓之平地风波; píng kōng qǐ shì , wèi zhī píng dì fēng bō ;
独立不移,谓之中流砥柱。 dú lì bù yí , wèi zhī zhōng liú dǐ zhù 。
黑子、弹丸,漫言至小之邑; hēi zǐ 、 dàn wán , màn yán zhì xiǎo zhī yì ;
咽喉、右臂,皆言要害之区。 yān hóu 、 yòu bì , jiē yán yào hài zhī qū 。

独立难持,曰一木焉能支大厦; dú lì nán chí , yuē yī mù yān néng zhī dà shà ;
英雄自恃,曰丸泥亦可封函关。 yīng xióng zì shì , yuē wán ní yì kě fēng hán guān 。
事先败而后成,曰失之东隅,收之桑榆; shì xiān bài ér hòu chéng , yuē shī zhī dōng yú , shōu zhī sāng yú ;
事将成而终止,曰爲山九仞,功亏一篑。 shì jiāng chéng ér zhōng zhǐ , yuē wèi shān jiǔ rèn , gōng kuī yī kuì 。
以蠡测海,喻人之见小; yǐ lí cè hǎi , yù rén zhī jiàn xiǎo ;
精卫衔石,比人之徒劳。 jīng wèi xián shí , bǐ rén zhī tú láo 。
跋涉谓行路艰难,康庄谓道路平坦。 bá shè wèi xíng lù jiān nán , kāng zhuāng wèi dào lù píng tǎn 。
硗地曰不毛之地,美田曰膏腴之田。 qiāo dì yuē bù máo zhī dì , měi tián yuē gāo yú zhī tián 。

得物无所用,曰如获石田; dé wù wú suǒ yòng , yuē rú huò shí tián ;
爲学己大成,日诞登道岸。 wèi xué jǐ dà chéng , rì dàn dēng dào àn 。
淄渑之滋味可辨,泾渭之清浊当分。 zī miǎn zhī zī wèi kě biàn , jīng wèi zhī qīng zhuó dāng fēn 。
泌水乐飢,隐居不仕; mì shuǐ lè jī , yǐn jū bù shì ;
东山高卧,谢职求安。 dōng shān gāo wò , xiè zhí qiú ān 。
圣人出则黄河清,太守廉则越石见。 shèng rén chū zé huáng hé qīng , tài shǒu lián zé yuè shí jiàn 。
美俗曰仁里,恶俗曰互乡。 měi sú yuē rén lǐ , è sú yuē hù xiāng 。
里名胜母,曾子不入; lǐ míng shèng mǔ , zēng zǐ bù rù ;
邑号朝歌,墨翟回车。 yì hào zhāo gē , mò dí huí chē 。

击壤而歌,尧帝黎民之自得; jī rǎng ér gē , yáo dì lí mín zhī zì dé ;
让畔而耕,文王百姓之相推。 ràng pàn ér gēng , wén wáng bǎi xìng zhī xiāng tuī 。
费长房有缩地之方,秦始皇有鞭石之法。 fèi zhǎng fáng yǒu suō dì zhī fāng , qín shǐ huáng yǒu biān shí zhī fǎ 。
尧有九年之水患,汤有七年之旱灾。 yáo yǒu jiǔ nián zhī shuǐ huàn , tāng yǒu qī nián zhī hàn zāi 。
商鞅不仁而阡陌开,夏桀无道而伊洛竭。 shāng yāng bù rén ér qiān mò kāi , xià jié wú dào ér yī luò jié 。
道不拾遗,由在上有善政; dào bù shí yí , yóu zài shàng yǒu shàn zhèng ;
海不扬波,知中国有圣人。 hǎi bù yáng bō , zhī zhōng guó yǒu shèng rén 。

results matching ""

    No results matching ""