武職韓柳歐蘇,固文人之最著; hán liǔ ōu sū , gù wén rén zhī zuì zhe ;
起翦頗牧,乃武將之多奇。 qǐ jiǎn pō mù , nǎi wǔ jiāng zhī duō qí 。
范仲淹胸中具數萬甲兵,楚項羽江東有八千子弟。 fàn zhòng yān xiōng zhōng jù shù wàn jiǎ bīng , chǔ xiàng yǔ jiāng dōng yǒu bā qiān zǐ dì 。
孫臏吳起,將略堪誇; sūn bìn wú qǐ , jiāng lüè kān kuā ;
穰苴尉繚,兵機莫測。 ráng jū wèi liáo , bīng jī mò cè 。
姜太公有《六韜》,黃石公有《三略》。 jiāng tài gōng yǒu 《 liù tāo 》, huáng shí gōng yǒu 《 sān lüè 》。
韓信將兵,多多益善; hán xìn jiāng bīng , duō duō yì shàn ;
毛遂譏衆,碌碌無奇。 máo suì jī zhòng , lù lù wú qí 。

大將曰干城,武士曰武弁。 dà jiāng yuē gān chéng , wǔ shì yuē wǔ biàn 。
都督稱爲大鎮國,總兵稱爲大總戎。 dū du chēng wèi dà zhèn guó , zǒng bīng chēng wèi dà zǒng róng 。
都閫即是都司,參戎即是參將。 dōu kǔn jí shì dū sī , cān róng jí shì cān jiāng 。
千戶有戶侯之仰,百戶有百宰之稱。 qiān hù yǒu hù hóu zhī yǎng , bǎi hù yǒu bǎi zǎi zhī chēng 。
以車爲戶曰轅門,顯揭戰功曰露布。 yǐ chē wèi hù yuē yuán mén , xiǎn jiē zhàn gōng yuē lù bù 。
下殺上謂之弒,上伐下謂之徵。 xià shā shàng wèi zhī shì , shàng fá xià wèi zhī zhēng 。

交鋒爲對壘,求和曰求成。 jiāo fēng wèi duì lěi , qiú hé yuē qiú chéng 。
戰勝而回,謂之凱旋; zhàn shèng ér huí , wèi zhī kǎi xuán ;
戰敗而走,謂之奔北。 zhàn bài ér zǒu , wèi zhī bēn běi 。
爲君泄恨曰敵愾; wèi jūn xiè hèn yuē dí kài ;
爲國救難曰勤王。 wèi guó jiù nán yuē qín wáng 。
膽破心寒,比敵人懾服之狀; dǎn pò xīn hán , bǐ dí rén shè fú zhī zhuàng ;
風聲鶴唳,驚士卒敗北之魂。 fēng shēng hè lì , jīng shì zú bài běi zhī hún 。

漢馮異當論功,獨立大樹下,不誇己績; hàn féng yì dāng lùn gōng , dú lì dà shù xià , bù kuā jǐ jī ;
漢文帝嘗勞軍,親倖細柳營,按轡徐行。 hàn wén dì cháng láo jūn , qīn xìng xì liǔ yíng , àn pèi xú xíng 。
苻堅自誇將廣,投鞭可以斷流; fú jiān zì kuā jiāng guǎng , tóu biān kě yǐ duàn liú ;
毛遂自薦才奇,處囊便當脫穎。 máo suì zì jiàn cái qí , chù náng biàn dāng tuō yǐng 。
羞與噲等伍,韓信降作淮陰; xiū yǔ kuài děng wǔ , hán xìn jiàng zuò huái yīn ;
無面見江東,項羽羞歸故里。 wú miàn jiàn jiāng dōng , xiàng yǔ xiū guī gù lǐ 。
韓信受胯下之辱,張良有進履之謙。 hán xìn shòu kuà xià zhī rǔ , zhāng liáng yǒu jìn lǚ zhī qiān 。
衛青爲牧豬之奴,樊噲爲屠狗之輩。 wèi qīng wèi mù zhū zhī nú , fán kuài wèi tú gǒu zhī bèi 。
求士莫求全,毋以二卵棄干城之將; qiú shì mò qiú quán , wú yǐ èr luǎn qì gān chéng zhī jiāng ;
用人如用木,毋以寸朽棄連抱之材。 yòng rén rú yòng mù , wú yǐ cùn xiǔ qì lián bào zhī cái 。
總之君子之身,可大可小; zǒng zhī jūn zǐ zhī shēn , kě dà kě xiǎo ;
丈夫之志,能屈能伸。 zhàng fū zhī zhì , néng qū néng shēn 。
自古英雄,難以枚舉; zì gǔ yīng xióng , nán yǐ méi jǔ ;
欲詳將略,須讀《武經》。 yù xiáng jiāng lüè , xū dú 《 wǔ jīng 》。

results matching ""

    No results matching ""