地輿黃帝畫野,始分都邑; huáng dì huà yě , shǐ fēn dū yì ;
夏禹治水,初奠山川。 xià yǔ zhì shuǐ , chū diàn shān chuān 。
宇宙之江山不改,古今之稱謂各殊。 yǔ zhòu zhī jiāng shān bù gǎi , gǔ jīn zhī chēng wèi gè shū 。
北京原屬幽燕,金臺是其異號; běi jīng yuán shǔ yōu yàn , jīn tái shì qí yì hào ;
南京原爲建業,金陵又是別名。 nán jīng yuán wèi jiàn yè , jīn líng yòu shì bié míng 。
浙江是武林之區,原爲越國; zhè jiāng shì wǔ lín zhī qū , yuán wèi yuè guó ;
江西是豫章之地,又曰吳皋。 jiāng xī shì yù zhāng zhī dì , yòu yuē wú gāo 。
福建省屬閩中,湖廣地名三楚。 fú jiàn shěng shǔ mǐn zhōng , hú guǎng dì míng sān chǔ 。
東魯西魯,即山東山西之分; dōng lǔ xī lǔ , jí shān dōng shān xī zhī fēn ;
東粵西粵,乃廣東廣西之域。 dōng yuè xī yuè , nǎi guǎng dōng guǎng xī zhī yù 。
河南在華夏之中,故曰中州; hé nán zài huá xià zhī zhōng , gù yuē zhōng zhōu ;
陝西即長安之地,原爲秦境。 shǎn xī jí zhǎng ān zhī dì , yuán wèi qín jìng 。
四川爲西蜀,雲南爲古滇。 sì chuān wèi xī shǔ , yún nán wèi gǔ diān 。
貴州省近蠻方,自古名爲黔地。 guì zhōu shěng jìn mán fāng , zì gǔ míng wèi qián dì 。

東嶽泰山,西嶽華山,南嶽衡山,北嶽恆山,中嶽嵩山,此爲天下之五嶽; dōng yuè tài shān , xī yuè huá shān , nán yuè héng shān , běi yuè héng shān , zhōng yuè sōng shān , cǐ wèi tiān xià zhī wǔ yuè ;
饒州之鄱陽,嶽州之青草,潤州之丹陽,鄂州之洞庭,蘇州之太湖,此爲天下之五湖。 ráo zhōu zhī pó yáng , yuè zhōu zhī qīng cǎo , rùn zhōu zhī dān yáng , è zhōu zhī dòng tíng , sū zhōu zhī tài hú , cǐ wèi tiān xià zhī wǔ hú 。

金城湯池,謂城池之鞏固; jīn chéng tāng chí , wèi chéng chí zhī gǒng gù ;
礪山帶河,乃封建之誓盟。 lì shān dài hé , nǎi fēng jiàn zhī shì méng 。
帝都曰京師,故鄉曰梓里。 dì dū yuē jīng shī , gù xiāng yuē zǐ lǐ 。
蓬萊弱水,惟飛仙可渡; péng lái ruò shuǐ , wéi fēi xiān kě dù ;
方壺員嶠,乃仙子所居。 fāng hú yuán jiào , nǎi xiān zǐ suǒ jū 。
滄海桑田,謂世事之多變; cāng hǎi sāng tián , wèi shì shì zhī duō biàn ;
河清海晏,兆天下之昇平。 hé qīng hǎi yàn , zhào tiān xià zhī shēng píng 。
水神曰馮夷,又曰陽侯,火神曰祝融,又曰回祿。 shuǐ shén yuē féng yí , yòu yuē yáng hóu , huǒ shén yuē zhù róng , yòu yuē huí lù 。
海神曰海若,海眼曰尾閭。 hǎi shén yuē hǎi ruò , hǎi yǎn yuē wěi lǘ 。

望人包容曰海涵,謝人思澤曰河潤。 wàng rén bāo róng yuē hǎi hán , xiè rén sī zé yuē hé rùn 。
無繫累者曰江湖散人,負豪氣者曰湖海之士。 wú xì lèi zhě yuē jiāng hú sǎn rén , fù háo qì zhě yuē hú hǎi zhī shì 。
問舍求田,原無大志; wèn shě qiú tián , yuán wú dà zhì ;
掀天揭地,方是奇才。 xiān tiān jiē dì , fāng shì qí cái 。
憑空起事,謂之平地風波; píng kōng qǐ shì , wèi zhī píng dì fēng bō ;
獨立不移,謂之中流砥柱。 dú lì bù yí , wèi zhī zhōng liú dǐ zhù 。
黑子、彈丸,漫言至小之邑; hēi zǐ 、 dàn wán , màn yán zhì xiǎo zhī yì ;
咽喉、右臂,皆言要害之區。 yān hóu 、 yòu bì , jiē yán yào hài zhī qū 。

獨立難持,曰一木焉能支大廈; dú lì nán chí , yuē yī mù yān néng zhī dà shà ;
英雄自恃,曰丸泥亦可封函關。 yīng xióng zì shì , yuē wán ní yì kě fēng hán guān 。
事先敗而後成,曰失之東隅,收之桑榆; shì xiān bài ér hòu chéng , yuē shī zhī dōng yú , shōu zhī sāng yú ;
事將成而終止,曰爲山九仞,功虧一簣。 shì jiāng chéng ér zhōng zhǐ , yuē wèi shān jiǔ rèn , gōng kuī yī kuì 。
以蠡測海,喻人之見小; yǐ lí cè hǎi , yù rén zhī jiàn xiǎo ;
精衛銜石,比人之徒勞。 jīng wèi xián shí , bǐ rén zhī tú láo 。
跋涉謂行路艱難,康莊謂道路平坦。 bá shè wèi xíng lù jiān nán , kāng zhuāng wèi dào lù píng tǎn 。
磽地曰不毛之地,美田曰膏腴之田。 qiāo dì yuē bù máo zhī dì , měi tián yuē gāo yú zhī tián 。

得物無所用,曰如獲石田; dé wù wú suǒ yòng , yuē rú huò shí tián ;
爲學己大成,日誕登道岸。 wèi xué jǐ dà chéng , rì dàn dēng dào àn 。
淄澠之滋味可辨,涇渭之清濁當分。 zī miǎn zhī zī wèi kě biàn , jīng wèi zhī qīng zhuó dāng fēn 。
泌水樂飢,隱居不仕; mì shuǐ lè jī , yǐn jū bù shì ;
東山高臥,謝職求安。 dōng shān gāo wò , xiè zhí qiú ān 。
聖人出則黃河清,太守廉則越石見。 shèng rén chū zé huáng hé qīng , tài shǒu lián zé yuè shí jiàn 。
美俗曰仁裏,惡俗曰互鄉。 měi sú yuē rén lǐ , è sú yuē hù xiāng 。
里名勝母,曾子不入; lǐ míng shèng mǔ , zēng zǐ bù rù ;
邑號朝歌,墨翟回車。 yì hào zhāo gē , mò dí huí chē 。

擊壤而歌,堯帝黎民之自得; jī rǎng ér gē , yáo dì lí mín zhī zì dé ;
讓畔而耕,文王百姓之相推。 ràng pàn ér gēng , wén wáng bǎi xìng zhī xiāng tuī 。
費長房有縮地之方,秦始皇有鞭石之法。 fèi zhǎng fáng yǒu suō dì zhī fāng , qín shǐ huáng yǒu biān shí zhī fǎ 。
堯有九年之水患,湯有七年之旱災。 yáo yǒu jiǔ nián zhī shuǐ huàn , tāng yǒu qī nián zhī hàn zāi 。
商鞅不仁而阡陌開,夏桀無道而伊洛竭。 shāng yāng bù rén ér qiān mò kāi , xià jié wú dào ér yī luò jié 。
道不拾遺,由在上有善政; dào bù shí yí , yóu zài shàng yǒu shàn zhèng ;
海不揚波,知中國有聖人。 hǎi bù yáng bō , zhī zhōng guó yǒu shèng rén 。

results matching ""

    No results matching ""