朝廷三皇爲皇,五帝爲帝。 sān huáng wèi huáng , wǔ dì wèi dì 。
以德行仁者王,以力假仁者霸。 yǐ dé xíng rén zhě wáng , yǐ lì jiǎ rén zhě bà 。
天子天下之主,諸侯一國之君。 tiān zǐ tiān xià zhī zhǔ , zhū hóu yī guó zhī jūn 。
官天下,乃以位讓賢; guān tiān xià , nǎi yǐ wèi ràng xián ;
家天下,是以位傳子。 jiā tiān xià , shì yǐ wèi chuán zi 。
陛下尊稱天子,殿下尊重宗藩。 bì xià zūn chēng tiān zǐ , diàn xià zūn zhòng zōng fān 。
皇帝即位曰龍飛,人臣覲君曰虎拜。 huáng dì jí wèi yuē lóng fēi , rén chén jìn jūn yuē hǔ bài 。

皇帝之言,謂之綸音; huáng dì zhī yán , wèi zhī lún yīn ;
皇后之命,乃稱懿旨。 huáng hòu zhī mìng , nǎi chēng yì zhǐ 。
椒房是皇后所居,楓宸乃人君所蒞。 jiāo fáng shì huáng hòu suǒ jū , fēng chén nǎi rén jūn suǒ lì 。
天子尊崇,故稱元首; tiān zǐ zūn chóng , gù chēng yuán shǒu ;
臣鄰輔翼,故日股肱。 chén lín fǔ yì , gù rì gǔ gōng 。
龍之種,麟之角,俱譽宗藩; lóng zhī zhǒng , lín zhī jiǎo , jù yù zōng fān ;
君之儲,國之貳,首稱太子。 jūn zhī chǔ , guó zhī èr , shǒu chēng tài zǐ 。
帝子爰立青宮,帝印乃是玉璽。 dì zi yuán lì qīng gōng , dì yìn nǎi shì yù xǐ 。

宗室之派,演於天潢; zōng shì zhī pài , yǎn yú tiān huáng ;
帝胄之譜,名爲玉牒。 dì zhòu zhī pǔ , míng wèi yù dié 。
前星耀彩,共祝太子以千秋; qián xīng yào cǎi , gòng zhù tài zǐ yǐ qiān qiū ;
嵩嶽效靈,三呼天子以萬歲。 sōng yuè xiào líng , sān hū tiān zǐ yǐ wàn suì 。
神器大寶,皆言帝位; shén qì dà bǎo , jiē yán dì wèi ;
妃嬪媵嬙,總是宮娥。 fēi pín yìng qiáng , zǒng shì gōng é 。
姜後脫簪而待罪,世稱哲後; jiāng hòu tuō zān ér dài zuì , shì chēng zhé hòu ;
馬后練服以鳴儉,共仰賢妃。 mǎ hòu liàn fú yǐ míng jiǎn , gòng yǎng xián fēi 。
唐放勳德配昊天,遂動華封之三祝; táng fàng xūn dé pèi hào tiān , suì dòng huá fēng zhī sān zhù ;
漢太子恩覃少海,乃興樂府之四歌。 hàn tài zǐ ēn tán shǎo hǎi , nǎi xìng lè fǔ zhī sì gē 。

results matching ""

    No results matching ""