文臣帝王有出震向離之象,大臣有補天浴日之功。 dì wáng yǒu chū zhèn xiàng lí zhī xiàng , dà chén yǒu bǔ tiān yù rì zhī gōng 。
三公上應三臺,郎官上應列宿。 sān gōng shàng yīng sān tái , láng guān shàng yīng liè sù 。
宰相位居臺鉉,吏部職掌銓衡。 zǎi xiàng wèi jū tái xuàn , lì bù zhí zhǎng quán héng 。
吏部天官大冢宰,戶部地官大司徒。 lì bù tiān guān dà zhǒng zǎi , hù bù dì guān dà sī tú 。
禮部春官大宗伯,兵部夏官大司馬。 lǐ bù chūn guān dà zōng bó , bīng bù xià guān dà sī mǎ 。
刑部秋官大司寇,工部冬官大司空。 xíng bù qiū guān dà sī kòu , gōng bù dōng guān dà sī kōng 。

都憲中丞,都御史之號; dōu xiàn zhōng chéng , dōu yù shǐ zhī hào ;
內翰學士,翰林院之稱。 nèi hàn xué shì , hàn lín yuàn zhī chēng 。
天使譽稱行人,司成尊稱祭酒。 tiān shǐ yù chēng xíng rén , sī chéng zūn chēng jì jiǔ 。
稱都堂曰大撫臺,稱巡按曰大柱史。 chēng dōu táng yuē dà fǔ tái , chēng xún àn yuē dà zhù shǐ 。
方伯、藩侯,左右佈政之號; fāng bó 、 fān hóu , zuǒ yòu bù zhèng zhī hào ;
憲臺、廉憲,提刑按察之稱。 xiàn tái 、 lián xiàn , tí xíng àn chá zhī chēng 。
宗師稱爲大文衡,副使稱爲大憲副。 zōng shī chēng wèi dà wén héng , fù shǐ chēng wèi dà xiàn fù 。
郡侯、邦伯,知府名尊; jùn hóu 、 bāng bó , zhī fǔ míng zūn ;
郡丞、貳候,同知譽美。 jùn chéng 、 èr hòu , tóng zhī yù měi 。
郡宰、別駕,乃稱通判; jùn zǎi 、 bié jià , nǎi chēng tōng pàn ;
司理、豸史,讚美推官。 sī lǐ 、 zhì shǐ , zàn měi tuī guān 。
刺史、州牧,乃知州之兩號; cì shǐ 、 zhōu mù , nǎi zhī zhōu zhī liǎng hào ;
豸史、臺諫,即知縣之以稱。 zhì shǐ 、 tái jiàn , jí zhī xiàn zhī yǐ chēng 。
鄉宦曰鄉紳,農官曰田畯。 xiāng huàn yuē xiāng shēn , nóng guān yuē tián jùn 。
鈞座、臺座,皆稱仕宦; jūn zuò 、 tái zuò , jiē chēng shì huàn ;
帳下、麾下,並美武官。 zhàng xià 、 huī xià , bìng měi wǔ guān 。
秩官既分九品,命婦亦有七階。 zhì guān jì fēn jiǔ pǐn , mìng fù yì yǒu qī jiē 。
一品曰夫人,二品亦夫人,三品曰淑人,四品曰恭人,五品曰宜人,六品曰安人,七品曰孺人。 yī pǐn yuē fū rén , èr pǐn yì fū rén , sān pǐn yuē shū rén , sì pǐn yuē gōng rén , wǔ pǐn yuē yí rén , liù pǐn yuē ān rén , qī pǐn yuē rú rén 。

婦人受封曰金花誥,狀元報捷曰紫泥封。 fù rén shòu fēng yuē jīn huā gào , zhuàng yuán bào jié yuē zǐ ní fēng 。
唐玄宗以金甌覆宰相之名,宋真宗以美珠箝諫臣之口。 táng xuán zōng yǐ jīn ōu fù zǎi xiàng zhī míng , sòng zhēn zōng yǐ měi zhū qián jiàn chén zhī kǒu 。
金馬玉堂,羨翰林之聲價; jīn mǎ yù táng , xiàn hàn lín zhī shēng jià ;
朱幡皁蓋,仰郡守之威儀。 zhū fān zào gài , yǎng jùn shǒu zhī wēi yí 。
臺輔曰紫閣名公,知府曰黃堂太守。 tái fǔ yuē zǐ gé míng gōng , zhī fǔ yuē huáng táng tài shǒu 。
府尹之祿二千石,太守之馬五花驄。 fǔ yǐn zhī lù èr qiān dàn , tài shǒu zhī mǎ wǔ huā cōng 。
代天巡狩,贊稱巡按; dài tiān xún shòu , zàn chēng xún àn ;
指日高升,預賀官僚。 zhǐ rì gāo shēng , yù hè guān liáo 。

初到任曰下車,告致仕曰解組。 chū dào rèn yuē xià chē , gào zhì shì yuē jiě zǔ 。
藩垣屏翰,方伯猶古諸侯之國; fān yuán píng hàn , fāng bó yóu gǔ zhū hóu zhī guó ;
墨綬銅章,令尹即古子男之幫。 mò shòu tóng zhāng , lìng yǐn jí gǔ zǐ nán zhī bāng 。
太監掌閹門之禁令,放曰閹宦; tài jiān zhǎng yān mén zhī jìn lìng , fàng yuē yān huàn ;
朝臣皆縉笏於紳間,故曰縉紳。 cháo chén jiē jìn hù yú shēn jiān , gù yuē jìn shēn 。
蕭曹相漢高,曾爲刀筆吏; xiāo cáo xiāng hàn gāo , céng wèi dāo bǐ lì ;
汲黯相漢武,真是社稷臣。 jí àn xiāng hàn wǔ , zhēn shì shè jì chén 。

召伯布文王之政,嘗合甘棠之下,後人思其遺愛,不忍伐其樹; zhào bó bù wén wáng zhī zhèng , cháng hé gān táng zhī xià , hòu rén sī qí yí ài , bù rěn fá qí shù ;
孔明有王佐之才,嘗隱草廬之中,先主慕其令名,乃三顧其廬。 kǒng míng yǒu wáng zuǒ zhī cái , cháng yǐn cǎo lú zhī zhōng , xiān zhǔ mù qí lìng míng , nǎi sān gù qí lú 。
魚頭參政,魯宗道秉性骨鯁; yú tóu cān zhèng , lǔ zōng dào bǐng xìng gǔ gěng ;
伴食宰相,盧懷慎居位無能。 bàn shí zǎi xiàng , lú huái shèn jū wèi wú néng 。
王德用,人稱黑王相公; wáng dé yòng , rén chēng hēi wáng xiàng gōng ;
趙清獻,世號鐵面御史。 zhào qīng xiàn , shì hào tiě miàn yù shǐ 。
漢劉寬責民,蒲鞭示辱; hàn liú kuān zé mín , pú biān shì rǔ ;
項仲山潔己,飲馬投錢。 xiàng zhòng shān jié jǐ , yǐn mǎ tóu qián 。

李善感直言不諱,竟稱鳴鳳朝陽; lǐ shàn gǎn zhí yán bù huì , jìng chēng míng fèng cháo yáng ;
漢張綱彈劾無私,直斥豺狼當道。 hàn zhāng gāng dàn hé wú sī , zhí chì chái láng dāng dào 。
民愛鄧侯之政,挽之不留; mín ài dèng hóu zhī zhèng , wǎn zhī bù liú ;
人言謝令之貪,推之不去。 rén yán xiè lìng zhī tān , tuī zhī bù qù 。
廉範守蜀郡,民歌五褲; lián fàn shǒu shǔ jùn , mín gē wǔ kù ;
張堪守漁陽,麥穗兩歧。 zhāng kān shǒu yú yáng , mài suì liǎng qí 。

魯恭爲中牟令,桑下有馴雉之異; lǔ gōng wèi zhōng mù lìng , sāng xià yǒu xún zhì zhī yì ;
郭汲爲幷州守,兒童有竹馬之迎。 guō jí wèi bìng zhōu shǒu , ér tóng yǒu zhú mǎ zhī yíng 。
鮮于子駿,寧非一路福星; xiān yú zi jùn , níng fēi yí lù fú xīng ;
司馬溫公,真是萬家生佛。 sī mǎ wēn gōng , zhēn shì wàn jiā shēng fú 。
鸞鳳不棲枳棘,羨仇香之爲主簿; luán fèng bù qī zhǐ jí , xiàn chóu xiāng zhī wèi zhǔ bù ;
河陽遍種桃花,乃潘岳之爲縣官。 hé yáng biàn zhǒng táo huā , nǎi pān yuè zhī wèi xiàn guān 。
劉昆宰江陵,昔日反風滅火; liú kūn zǎi jiāng líng , xī rì fǎn fēng miè huǒ ;
龔遂守渤海,令民賣刀買牛。 gōng suì shǒu bó hǎi , lìng mín mài dāo mǎi niú 。
此皆德政可歌,是以令名攸著。 cǐ jiē dé zhèng kě gē , shì yǐ lìng míng yōu zhe 。

results matching ""

    No results matching ""