文事多才之士,才储八斗; duō cái zhī shì , cái chǔ bā dǒu ;
博学之德,学富五车。 bó xué zhī dé , xué fù wǔ chē 。
《三坟》《五典》,乃三皇五帝之书; 《 sān fén 》《 wǔ diǎn 》, nǎi sān huáng wǔ dì zhī shū ;
《八索》《九丘》,是八泽九州之志。 《 bā suǒ 》《 jiǔ qiū 》, shì bā zé jiǔ zhōu zhī zhì 。
《书经》载上古唐虞三代之事,故曰尚书; 《 shū jīng 》 zài shàng gǔ táng yú sān dài zhī shì , gù yuē shàng shū ;
《易经》乃姬周文王周公所繫,故曰《周易》。 《 yì jīng 》 nǎi jī zhōu wén wáng zhōu gōng suǒ xì , gù yuē 《 zhōu yì 》。
二戴曾删《礼记》,故曰《戴礼》; èr dài céng shān 《 lǐ jì 》, gù yuē 《 dài lǐ 》;
二毛曾注《诗经》,故曰《毛诗》。 èr máo céng zhù 《 shī jīng 》, gù yuē 《 máo shī 》。

孔子作《春秋》,因获麟而绝笔,故曰《麟经》。 kǒng zǐ zuò 《 chūn qiū 》, yīn huò lín ér jué bǐ , gù yuē 《 lín jīng 》。
荣于华衮,乃《春秋》一字之褒; róng yú huá gǔn , nǎi 《 chūn qiū 》 yī zì zhī bāo ;
严于斧铖,乃《春秋》一字之贬。 yán yú fǔ chéng , nǎi 《 chūn qiū 》 yī zì zhī biǎn 。
缣缃黄卷,总谓经书; jiān xiāng huáng juǎn , zǒng wèi jīng shū ;
雁帛鸾笺,通称简札。 yàn bó luán jiān , tōng chēng jiǎn zhá 。

锦心绣口,李太白之文章; jǐn xīn xiù kǒu , lǐ tài bái zhī wén zhāng ;
铁画银钩,王羲之之字法。 tiě huà yín gōu , wáng xī zhī zhī zì fǎ 。
雕虫小技,自谦文学之卑; diāo chóng xiǎo jì , zì qiān wén xué zhī bēi ;
倚马可待,羡人作文之速。 yǐ mǎ kě dài , xiàn rén zuò wén zhī sù 。
称人近来进德,曰士别三日,当刮目相看; chēng rén jìn lái jìn dé , yuē shì bié sān rì , dāng guā mù xiāng kàn ;
羡人学业精通,曰面璧九年,始有此神悟。 xiàn rén xué yè jīng tōng , yuē miàn bì jiǔ nián , shǐ yǒu cǐ shén wù 。
五凤楼手,称文字之精奇; wǔ fèng lóu shǒu , chēng wén zì zhī jīng qí ;
七步奇才,羡天才之敏捷。 qī bù qí cái , xiàn tiān cái zhī mǐn jié 。
誉才高,曰今之班马; yù cái gāo , yuē jīn zhī bān mǎ ;
羡诗工,曰压倒元白。 xiàn shī gōng , yuē yā dào yuán bái 。

汉晁错多智,景帝号爲智囊; hàn cháo cuò duō zhì , jǐng dì hào wèi zhì náng ;
高仁裕多诗,时人谓之诗窖。 gāo rén yù duō shī , shí rén wèi zhī shī jiào 。
骚客即是诗人,誉髦乃称美士。 sāo kè jí shì shī rén , yù máo nǎi chēng měi shì 。
自古诗称李杜,至今字仰钟王。 zì gǔ shī chēng lǐ dù , zhì jīn zì yǎng zhōng wáng 。
白雪阳春,是难和难赓之韵; bái xuě yáng chūn , shì nán hé nán gēng zhī yùn ;
青钱万选,乃屡试屡中之文。 qīng qián wàn xuǎn , nǎi lǚ shì lǚ zhōng zhī wén 。
惊神泣鬼,皆言词赋之雄豪; jīng shén qì guǐ , jiē yán cí fù zhī xióng háo ;
遏云绕樑,原是歌音之嘹喨。 è yún rào liáng , yuán shì gē yīn zhī liáo liàng 。
涉猎不精,是多学之弊; shè liè bù jīng , shì duō xué zhī bì ;
咿唔呫毕,皆读书之声。 yī wú tiè bì , jiē dú shū zhī shēng 。

连篇累牍,总说多文; lián piān lèi dú , zǒng shuō duō wén ;
寸楮尺素,通称简札。 cùn chǔ chǐ sù , tōng chēng jiǎn zhá 。
以物求文,谓之润笔之资; yǐ wù qiú wén , wèi zhī rùn bǐ zhī zī ;
因文得钱,乃曰稽古之力。 yīn wén dé qián , nǎi yuē jī gǔ zhī lì 。
文章全美,曰文不加点; wén zhāng quán měi , yuē wén bù jiā diǎn ;
文章奇异,曰机杼一家。 wén zhāng qí yì , yuē jī zhù yī jiā 。
应试无文,谓之曳白; yīng shì wú wén , wèi zhī yè bái ;
书成绣梓,谓之杀青。 shū chéng xiù zǐ , wèi zhī shā qīng 。
袜线之才,自谦才短; wà xiàn zhī cái , zì qiān cái duǎn ;
记问之学,自愧学肤。 jì wèn zhī xué , zì kuì xué fū 。
裁诗曰推敲,旷学曰作辍。 cái shī yuē tuī qiāo , kuàng xué yuē zuò chuò 。

文章浮薄,何殊月露风云; wén zhāng fú báo , hé shū yuè lù fēng yún ;
典籍储藏,皆在兰台石室。 diǎn jí chǔ cáng , jiē zài lán tái shí shì 。
秦始皇无道,焚书坑儒; qín shǐ huáng wú dào , fén shū kēng rú ;
唐太完好文,开科取士。 táng tài wán hǎo wén , kāi kē qǔ shì 。
花样不同,乃谓文章之异; huā yàng bù tóng , nǎi wèi wén zhāng zhī yì ;
燎草塞责,不求辞语之精。 liáo cǎo sāi zé , bù qiú cí yǔ zhī jīng 。
邪说曰异端,又曰左道; xié shuō yuē yì duān , yòu yuē zuǒ dào ;
读书曰肄业,又曰藏修。 dú shū yuē yì yè , yòu yuē cáng xiū 。
作文曰染翰操觚,从师曰执经问难。 zuò wén yuē rǎn hàn cāo gū , cóng shī yuē zhí jīng wèn nán 。
求作文,曰乞挥如椽笔; qiú zuò wén , yuē qǐ huī rú chuán bǐ ;
羡高文,曰纔是大方家。 xiàn gāo wén , yuē cái shì dà fāng jiā 。

竞尚佳章,曰洛阳纸贵; jìng shàng jiā zhāng , yuē luò yáng zhǐ guì ;
不嫌问难,曰明镜不疲。 bù xián wèn nán , yuē míng jìng bù pí 。
称人书架曰邺架,称人嗜学曰书淫。 chēng rén shū jià yuē yè jià , chēng rén shì xué yuē shū yín 。
白居易生七月,便识之无二字; bái jū yì shēng qī yuè , biàn shí zhī wú èr zì ;
唐李贺才七岁,作高轩过一篇。 táng lǐ hè cái qī suì , zuò gāo xuān guò yī piān 。
开卷有益,宋太宗之要语; kāi juǎn yǒu yì , sòng tài zōng zhī yào yǔ ;
不学无术,汉霍光之爲人。 bù xué wú shù , hàn huò guāng zhī wèi rén 。
汉刘向校书于天禄,太乙燃藜; hàn liú xiàng xiào shū yú tiān lù , tài yǐ rán lí ;
赵匡胤代位于后周,陶谷出诏。 zhào kuāng yìn dài wèi yú hòu zhōu , táo gǔ chū zhào 。

江淹梦笔生花,文思大进; jiāng yān mèng bǐ shēng huā , wén sī dà jìn ;
扬雄梦吐白凤,词赋愈奇。 yáng xióng mèng tǔ bái fèng , cí fù yù qí 。
李守素通姓氏之学,敬宗名爲人物志; lǐ shǒu sù tōng xìng shì zhī xué , jìng zōng míng wèi rén wù zhì ;
虞世南晰古今之理,太宗号爲行祕书。 yú shì nán xī gǔ jīn zhī lǐ , tài zōng hào wèi xíng mì shū 。
茹古含今,皆言学博; rú gǔ hán jīn , jiē yán xué bó ;
咀英嚼华,总曰文新。 jǔ yīng jué huá , zǒng yuē wén xīn 。
文望尊隆,韩退之若泰山北斗; wén wàng zūn lóng , hán tuì zhī ruò tài shān běi dǒu ;
涵养纯粹,程明道如良玉精金。 hán yǎng chún cuì , chéng míng dào rú liáng yù jīng jīn 。
李白才离,咳唾随风生珠玉; lǐ bái cái lí , hāi tuò suí fēng shēng zhū yù ;
孙绰词丽,诗赋掷地作金声。 sūn chuò cí lì , shī fù zhì dì zuò jīn shēng 。

results matching ""

    No results matching ""